سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-یک نظریه دینی – بعضی مسائل در دین اسلام باوجود بخش کمی داشته باشد بسیار میبایست دقیق باشد ازجمله عبادات وحق الناس وتوحید- مثلا قسم جلاله خوردن- شخصی نزد امام صادق علیه السلام وگفت من بقال هستم ودرب خیک روغن باز بوده است وموشی دران افتاده ومرده است- دستور چه میفرمایئ امام علیه السلام فرمودند اگر روغن جامد است کمیبزرگتراز جائی موش مرده است بردار ومابقیه پاک است- ایشان گفت روغن روان بوده است- امام علیه اللام فرمودند کل نجس است این نجاست وطهارت که قبلا عوام الناس احمق مسخره میکنند امروز بهداشت روزبه روز بیشتر خودرانمایان میکند بسیارمهم است بعضی موارد عبادات را تعطیل میند واز اثر میاندازد وکمترین عذاب فشارقبر است- لذا بحث های فوقالعاده دقیق وظریف دارد وتعدادانها زیاداست امام الراحل علیه السلام زدندالگل برای سوزن زدن زا فرمودندپاک است نیاز ی به ابکشی ندارد- ان احمق گفت امام علیه السلام من وخودم همه اش رامیخورم- امام غضنباک شدند وفرمودند حکم الهی را مسخره میکنی عذاب برتو وارد میشودیعنی کلی گفتند هم دردنیا وهم دراخرت- پس هرچه درمورد بهداشت کشف شود وضد احام اسلامی نباشد باید رعایت شود شاید روز میکربهائی که موش دارد ودر روغن میتوانندسالم باقی بمانند-کضشف شود ولی این حدیث را درفقه سنی نیست- روزی درخمت استادعظمت ایت اللهکرامت الله ملک الحسینی به شاهچراغ رفتیم ایشان فرمودند این عظمت سواداش از جناب عمر بیشتر است ومن سوادم از ایشان بیشتر است- ایا درهدایت من بایداز جناب عمر پیروی کنم؟؟ چه برسد بهحضرت علی علیه السلام- بقول ایشان اگرجناب عمر حکومت را دراختیارداشت- ولی هدایت را علی علیه السلام میگرفت- بوجودانکه از لحاظ اخلاقی تندمزاج بودمحلی از اعراب داشتدرحالیکه ایشان میخواست حضرت علی علیه السلام شاگرد ایشان باشند-درفقه است که تمام موجودات دریائی بدن انها پاک است اینمطالب درفقه سنی نیست- هرماهی که فلس داشته باشد ولوماهی خوار باشد گوشتش حلال است پرندگان هرکدام چنگال برای گرفتن نداشته باشد وچینه دان یا سنگدان داشته باشد دانه خوار باشد میزان بالزدن زیادباشد ومسافتی که بدون بال زدن-حرکت میکند کم باشد این پرنده حلال گوشت است-وغیره- بردارن اهل سنت درمسائل طهارت ونجاست بسیارمواقع استنباط دادند تنها فقط یک فرقه یکی از رهبران انها از امام صادق علیه السلام حکم هارا گرفته است-خداوندمنان میفرماید دشمنان من وشما انچنان حیله میکنند کوه ها جابجا میشود ومن هم حلیه میکنم مکری- وحیله ای  عجیب- هرجا خواستند جعلی کند یک نقطه ضعف پیدا شد که اول متوجه نبودند- یک میلیون ودویستهزار- حدیث از رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نقل شده است—درفقه سنی بسیار کم مجتهد میشوند بیشرانان مفسر قران واخلاق هستند- دراینترنت خواندم در دانشگا مشهور علیگر درهند که اجداد امام راحل علیه السلام تاسیس کرد پنچ مذهب- درانجا تدریس میشود- وهابیت نبود بعضی از اساتید فرق سنی وهابی شدند عربستان سسعودی انها به عربستان برد ودورهای دیدند این چه مذهبی که استادان- به این راحتی مذهب خودرا عوض- میکند بعدان استاد به شاگردان خود گفت مماشات وهم نشینی با دگران برای شماممنوع است – خوستند انهارا اخراج کنند سیاست- باعثش کهانها مقداری تغیر کنند یک روز اساتید سنی اساتید وهابی  را لعن کردندوانهاهم انهارلعن کردندوروزی هم کتک کاری کردند بعدا اطاق انهارا خاص کردند- این است حیله ومکرالهی وامروز همدیگرا میکشند


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99