سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—درقرن هیجدم در فرانسه فیلسوفان مادی بر اریکه اکادمی علوم فرانسه قرار گرفتند که مهمترین انها جین-باپتیست میرابو- است ایشان ماتریا لیست بود واز ترس کتب ومقاله های خود را به چاب نرساند-مطابق گفته – اقای ویل دورانت کتاب سیستم طبیعت ایشان دربرگیرنده تعریف جامع ماتریالیسم والحاد است -؟؟!!-که جزو هیت –اکادمی علوم فرانسه بود که بعدا اقای – د- هول باش- انکتاب را بازنویسی کرد وبه چاپ رساند- که امکان دارد با کمک اقای -دید رو- بوده- وبا حمایت اقای جک-اندره نایگئون بوده است—که بصورت گمنام در سال 1770- بچاپ رسید- که هستی را برا اساس اصطاحات اصول فلسفه ماده گرایی- تعریف وتوصیف شد—که ذهن هویت مغزی دارد- وروحی درکار نیست- وبدن حیات غیر مادی ندارد- واین جهان توسط قوانین جبری اداره میشود- واراده ازاد یک تصور وابهام است- وسبب علت العلل درکار نیست-هرچه رخ میدهد- بصورت اشکاروباحالت خشن که نمونه ان انسان است رخ میدهد- ودرک دقیق ما وجود خداوندمنان را نفیه میکند- ایشان مترجم هم بود-وکتاب داده های ارو شلیم  را به فرانسه ترجمه کرده بود-و- اصرار داشت اعتقاد وایمان به یک وجود متعالی درنتجه- ترس کمبود علم- ویک وجود اله انسان نما- که نقش پدری بازی کند-که از طرفی ازادی انسان را نفیه میکند وهمه چیز را جبری میداند- وازطرفی ازادی را میپذیرد-گرچه اقای –میرابو دانشمند علوم تجربی نبود-اقای-د- هول باش با ادبیات علوم تجربی سعی کرد که فلسفه ایشان را با مطابقت با حقایق شناخته شده طبیعت وعلومتجربی- ان روز- بیان کند- تجارب اقای جان هام- اثبات کرد حیات میتواند بصورت خودکار بدون کنترول نیروی خارجی تکامل پیدا کند- وبدون دخالت اله ها انجام بگیرد- مشکل اقایان این است-که خداوندمنان وروح قابل رویت نیستند وقدرت جهش از ماده به غیرماده- برای انها قابل قبول نیست درنتجه مجبور هستند در چهارچوب مادی باقوانین جبری حیات را توجیه کنند که حیات اصلا از قوانین مادی طبیعت نمی کند- شگفتی نظم درماده-نمیتوان یک دست به خصویات مادی ارجاع داد-ایشان یک تمیز دقیق بین اسطوره- که کم وبیش-کم و بیش بیانگر قوانین دستور داده شده-که بسیارفکورانه –بامنش مهربانی وقلب سلیم- بزرگ است برای جامعه وطبیعت-ونیروهائی که درجهت مردمان واندیشه های مذهبی است رامیاورد- –مذهب زمانی که از اسطوره جدا میشود-یک توان وقدرت- طبیعی فوق طبیعت خود پیدا میکند- وهردورا تباه میسازد- بعنوان مثال- که هرچه موجود است-وموجودی که بصورت انسانی که –درخارج از این طبیعت است- یک تضاد مرگ بار بین قوای داخلی انسان بودن داشتن تعادل بوجود میاورد- کهحتما ازار ومرگ بوجود میاورد—حضرت استادمعزز شهید ایت الله دکتر جناب اقای مرتضی مطهری رحمت الله فرموند –که غرب مسئله خیر وشر ومرگ بخوبی درک نمیکند وانها از طریق اسلام عزیز وفلسفه اسلامی میتواند-مطلب را درک کنندو  قابل درک است-ادامه کهانناب اینمطلب درکتاب خوداش اقای -هول بش- توضیح داده است—انتقادکنندکان—اینکتاب در زمان خود بسیار رادیکال بود ولیستی از افراد تکذیب کنندکان که بسیار طولانی بود بوجود اورد—متفکر ممتاز کاتولیک- اقای نیکولاس سیلوستر-برگیر- در تکذیب نامه خود بنام ماتریالیست- تجربه شده وهم چنین اقای ولتر- برعلیه فلسفه سیستم ایشان –درمقاله ای بنام خدا-در کتاب اش بنام لغت نامه فلسفه- جناب فدریک بزرگ دریک مقاله مستحکم نوشت درجوادادن به ایشان- زمانی که گوینده در جمع صحبت میکند- باید گوش های که از حقایق طبیعت وایمان درغفلت هستندواز موهومات لذت میبرند لحاظ کند- او نباید مردم راشوکه کند- ومیباید تا زمانی که وقت کافی بری روشن شدن ودرک کامل کردن-صبر کند- که اجازه دهد که انها توانائی کاملرا پیدا کنند-ان تفکری که فدریک را به شک انداخت که انگیزه نوشتن یک مقاله انتقادی بر علیه کتاب سیستم طبیعت بنویسد – این بود – که کتاب مزبور شامل تنها حمله برمذهب نبود بلکه بر پادشاهی هم حمله میکرد-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99