سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- سالگرد شهادتکودک دختر خردسال پس ازشهادت  حضرت علی اصغر علیه اسلام حضرت فاطمه ضغری که با لقب رقیه از واژه رقی یعنی اوج گرفتن وبالارفتن است- امام حسین علیه السلام نام فرزندان پسر اول علی میگذاشت وبعضی را لقب میداد ودختران فاطمه میگذاشت وسپس لقب میداد-زمانی که زنانوکودان وارد مجلس یزید ملعون ومرتد شدن حضرت فاطمه  علیهاالسلام- فرمودند درطولتاریه هیچگاه خاندان پیامبران به اسارت گرفته نشده است- نشان از ان است که بالاترین جنایت-رخ داده است-مرگ ایشان درحد شهادت است- وبسیار جانسوز است بربدن ایشان کبودی شلاقها وجود داشته است – این هزینه ای است برای ایجاد امت واحده هرمسلمانی کهخودرا درامت واحده اسلامی نپذیرد از اسلام خارج شده است-در طول تاریخ ناسیونالیزیم از قومی گرفته تا قبائلی مطرح بودند وائتلاف بالاجبار قبائل بهمعنای امت شدن ویا حتی ملت شدن نبوده است-پائین ترین سطح- علمی-علوم انسانی – وارزش ها بوده است ودر قبائل درشرق جمع گرا وضد ارزش های فردی بوده است هرگز دربسط ارزش ها قدمی بر نمیداشتند وازدی در بعد اجتماعی وسیاسی وفرهنگی وغیره بسیاراندک بوده است فیلسوف معروف ایتالیا جیوانی جنتلیه میف ماید ازاای فردی زیاد در حکومت سابق مردم ایتالیا رازهم دور کرد وشهرستانها بفکر خودمختاری افتادند ومادرضعف قرار گرفتیم وحال باید جمع گرا شویم وبه سوسیالیست وپیوند سوسیالیسیت با کشور س.یالیست اروپاداشته باشیم که متاسفانه –انها رهبران احمقی داشتند-بشر تا امروز نتوانسته است به موازات هم هم فرد گرائی وهم جمع گرائیرا به پیش ببرد وبه بسط ارزش ها نایئل شود وهم درنظریه وهم در عمل که البته کاری سخت استوازعهده انسان برنمی اید- این امت واحده یک امت جهانی است یعنی انترناسیونا ل است ولی جامعه وحکومت ها  هنوز ان ظرفیت را پیدانکردند- که بسمت امت واحده وبسیط ارزش ها بروند ولی بقول مرحوم استادمعز دانشمندمتفکر اسلامی جناب دکترمهندس مهد بارزگان لنگ لنگان به سمت میروندنکته حائیز اهمیت این است که غرب درعلوم انسانی وبسط ارزش ها بصورت اکادمیک از ما جلوتر است- یعنی از زمان حکومت صفویه علوم انسانی وارزش ها درپاینترین سطح هستند وکم کم فقه اسلامی وتاحدی عرفان وصوفی گری واحساسات مذهبی رشد کرد درحایکه درواقیت باید علوم انسانی وبسط ارزش ها در نظریه وعمل وعرفان جلوتر میبودلذا ان جناب معتقدبود-که در اینمورد ما از قرب که راهی راطی کرده است که انبیا  عظیم الشان رحمت الله علیهم الجمعین  کل اینراه رانشان بصور اجمال نشان دادند گرچه ان دانشمندان در غرب مظلوم هستند واجازه تاثیر گذاری ندارنذ مسائیل ماند اقتصاد وتکنولوژی وامنیت و منافع ملی وسیاست خارجی وغیره اجازه رد وبالندگی نمیدهند ولی درحقیقتموتور حرکت جامعه بصور ارام دردست انان است- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم وهمچنی قران مجید هم بعد ناسونالیسم دارد وهم بعد انترناسئنالیسیم دارد که دومی مهمتراز اولی است وسرانجام ناسیونالسیم قبائیلی درهم کوبید ساده نزدیک ترین صاحبه بهخاندان نبوت صلواته الله علیه واله والسلم یک ایرانی باشد- وای امربعد جهانی امت واحده را نشان میدهد- مسلم بود که ظرفیت انرانداشتند بجر خاندان وحی واصحاب خاص-وائمه اطهار علیم السلام تاحد ظرفیت دراین راه کوشش کردند- واین امربوجوداورنده کربلا وعاشورا است


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99