سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- جناب دانشمند وهابی میفرماید- از کدام امام علیه

السلام-میبایست- امروزه تبعیت کرد- درحقیقت میبایست از امام الزمان تبعیت کرد- که برداران سنی هم تاحدی چنینهستند   ایشان میفرماید احادیث ان عظمت ها مختلف است- انسان عاقل مباحثها نمیکند که خوداش بیشتر گفتار شود- ایشان میفرماید ما فقط از رسول الله صلواته الله علیه واله والسلام تبعیت میکنیم هرچهار خلیفهراشدین حدیث از رسول الل هصلواته الله علیه والسلام اوردند وبعدا چهار ائمه اهل سنت همه حدیث از رسول اکرم صلواته الله علیه واله والله اوردند- وبعد فرمودند اقایان که درب تجتهاد بسته است پس مشکلات جدید چونه حل مکند اگر حدیثینباشد درعمل درب اجتهاد باز اس تمثلا فن استحسان است واخیراحتی وهابیت اجتهاد جدید یک نظریه میداند که اگر اشتباه کرد یک ثواب دارد-پس درب اجتهاد باز است کداک رابیادقبول کرد اما درشیعه هرامامی حتی رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلام جای هرامامی-بود مانندان امام عمل میکرد- احکام دونوع هستند بعضی ها ثابت هستندوبعضی متغیر هستند ومتغیرها بستگی به شرایط دارد واین شرایط را امام معصوم علیه السلام تبین کرده است-یک مثال بیاورم پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم فرمودند بعداز من یهود واهلکتاب از عربستان اخراج کنید جز ده نفر که درا باغ فدک بودندوسرنجام مسلمان شدند- امام صادق علیه السلام فرمودند یهودی ومسحیحی به مسجد راه ندهید زیرا درمسجد کار زشت میکند و وفحاشی میکنند – شخصی خدمت امام صادق علیه السلام امد وگفت یک مسیحی دوست من است بسیار انسان شریفی است دلش میخواهد درمسجد باشد واندکی بامن بحث کند وما ضرف غدا مختلف داریم میتواند اطظظرف من بخورد امام فرمود اگر چنین فردی است اشکال ندارد بشرطی نجس نباشد وشراب وگوشخوک نخورد نظیف باشد تومیتوانی از طرف اوبخوری واو ازظرف تو بخورد لعد فرمودند زنان شریف مسیحیت میتوند ازدواج موقت کننداخیرا شنیدم-که ازدواج دائم هم میتوانندبکند شرایط مهم است درشرایط یکسان همیشه جواب یکسان دارد دونوع جواب ندارد امام حسین فرمودند اگرمن شهیدنشوم از اسلام دیگرخبری نیست یک اسلام منافقی بر سرکار میاید وتا ابد همه دچار شک وتردید وگمراهی میکند ولی در زمان های دیگر چنین رخ نمیدهد درایران کم کم این احساس پیدا شد وشرایط برای انقلاب اماده شد- لذا مجتهدین بادقت در ترتب حکم یعنی علل زیربنائی وروبنائی یک حکم تشخیص میدهند که کدام حکم میبایست اجراشود وکمک امام الزمان علیه السلام فراوان است ولی کسی درک نمیکند جز اسرار ال محمد صلواته الله علیه است کسی اگرافشا کرد ومسئله ساخت گناه کبیرکرده است اهل جهنم است- فرمانده درجبهه فردی تحصیل کرده بود برای من تعریف کرد ماحمله کردیم عراق حیله زده بود نیروی زیادی بصورت جاده سازیمخفی کردهبود ودسیلوهیا بزرگ کهمداوم هواپیما میزد .خالی بود اسلحه مخفی کرده بود حمله کرد تاانجا که میتوانستیم دفاع کردیم بهمه دستور عقب نشنی دادیم یک عده ای مانند وجندتانک زدند بقدری عراق جسارست پیداکردهبودکه تانک بدون پشتبان پیاده به ماحمله میکرد-یک دفعه دیدم انها بشدت عقب نشینی کردند-ماتصور کردیم چندتانک که زده شدهاست تصور کردند روی مین رفته است- دفعه بعد ماهمین حیله را زدیم تعدادزیادی اسیر گرفتیم ومن ازطرف سپاه با یک جوان عرب-کهمترجم بود سئوال کردم دلیلی شماعقب نشسته بودچه بودید گفتندبه این علت بودبخش راست عقب مارا دروکردید وصدها کشته انداختید ومن گفتم توپ ما به انجا نمیرسیذ-گفت همه متات ومبهوت بد که این وسیله چی است- ایشان گفت من اول قبول نکردم از دهتا پرسیدم همین گفتند مثل جوجه میلرزیدند دنیا ساده نیست پیچیده است خیلی جالب است حدیث جناببخاری که میفرماید رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلام فرموده است اهل بیت من الجعفر ال عباس ودیگرا ن جزو اهل بیت م است درزمان حیات ایشان برای انها کاری نکرده است- انچنان رفت امدی نبوده است- همن طور که علما میفرمایند اهل بیت مکرم الرسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم انهائی هستند که درروز مباهله شرکت داشتند ودراینده- رهبریت را بعهده میگیرنند دیگران یاعلمی ندارند-ویا عدالت ندارند- یامایل نیستند رهبری بعهده بگیرنند ورهبریت بایداز طرف خداوندمنان انتخاب شود نه از طرف امت—شا بحث اصحاب کردید که بیشتراحادیث از طبقه تابعین به ما رسیده ات درهمین تابعین تابعین درجه دو که بعدا امدند پس از جستجو فرمودند تابعین اول یاداشتباه کردند احادیث درست نیست وتابعین درجه س باز به تابعین مافوق ایراد گرفتند بهترین دلیل است همه اصحاب افرادموثقی نبودند-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99