سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- امروز درکانال سترگ ولی عصر صلواته الله علیه واله والسلم- حضرت ایت الله یزدانی رحمت الله علیه درجواب اقای عقیل هاشمی وهابی- فرمودند در روایت شیعه بیان شده است افراد باید در روز قیامت به نزد درب جهنم برونند- وملائکه خزان جهنم ازانها لقبهای حضرت علی علیه اسلام سئوال کنند وقتیکه پاسخ دادند- میتوانند به بهشت برونند اولا ان القاب چیست – فتح الله عین الله یداالله است کدام است- اشاره به سوره مدثر است-معلوم میشود حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم شب بهمنزل رسیدند بخاطر وظیفه بسیار خطیر وسخت- کمی درفکر باشند خواستند بخوابند- خداوندفرمود بلند شد وافراد خانواده ابلاغ دین کن وانهاراز اینکه سرپیچی کنند بترسان- درحدیث داریم که میگفتنداگر ازان خیری گذشتی اگرانجام میدادی بهشتی میشدی- خداوندمنان دستوراتی به پیامبر اکرم صلواته الله علیه والسلم میدهد- دستور صبر میدهند که بحث قیامت برای این افراد بسیار سخت است- جالب در مدیریت ویا شغلی سختی ها گفته شودکه ان سختی صبر وشکیبائی ومهارت دربیان وعمل میطلبد- انهارابداند- امامت هم یکی از انها است- اگر ان فرد احکام کلی وجزئی قبول نکرد-مرا با انکه اورا تنها افریدیم واگذار- پیامبر اکرم صلواته الله علیه-والهوالسلم نمیگوید که من تورا عذاب میکنم- میفرماید خداوندمنان تورا عذاب میکند-میفرماید ما به کسی گفت قران سحر است همه نوع کمک- ولذت چشانیدیم منظور ولیدبن مغیره است سرانجام باقوبل شیخ قریش شدن گفت قران سحر است- تمام افراد بعلت دنیائی دین اسلام رانپذیرفتند-چنین حدیی که میگویند نیست ولی ممکن است همچنان درسورهمدثر داریم مومنان بعضی ها درب جهنم میروند از جهمیان سئوال میکنند چرا اهل جهنم شدید-درسوره است که فرشتگان خزان جهنم که نوزده تا هستند انهاهم این سئوال میکنند-جالب اینجا است- خداوند منان میفرماید که بعضی اعداد دراحکام و علوم اسلامی است که این اعداد دقیقا دردین یهود ومسیحیت بوده است منجمله فرشتگان جهنم نوزده نفر است- این امر خداوندمنان میفرمایدچند خاصیت دارد اولا کافران را ازمایش میشود چگونه اعداد را درادیان گذشته تغیر میدهند ومیگویند

 اعداددرست نیست پس قران معجزه نیست- دوم اهل کتاب کمی شک میکنند بعدمومنان شک میکنند- این قضیه نشان میدهد کفار به هر دلیلی متوسل میشوندکه دین واقعی کاذب دروغگو نشان دهند- ولی مومنان ادیان گذشته ایمانمیاورم چون اعداد درست است- وقتیکه ایناعداددرست بود بهانه دیگری میاورند- چه دلیل – ا

دارد-که این اعدادوصف شود- قران میرماید دلیل اش این استکه فرد متذکر شود یعنی درک-کند-مثلا میگفتند تعدادزوجات بایدازاد باشدپس ازبیانات برای علت جهنمی شد- درجائی میفرماید به دروغ میگفتند قیامت نیست- وبازهم میگفتند اگر جهنم باشدماترسینداریم بزرور ببهشت میرویم- جهنم   برای یقینیات است واعداد هم جزو یقینیات است-هرکس یقیینات را قبول نکند اهل جهنم است واعداد راقبول نکند مثلا تعداد مستحبات مشخص است- کسیغیرات ایجاد کند یاکم کند یاز یاد کند ویا تحریفند تااخر عمر انرقبول کند اهل جهنم است حال امامت جزو یقینایات است دربرزخ ازامامت میشود وانهادی که رد میشوند وغیر مسلمان هستند یک ضرب جهنمی هستند ولی از مسلمانان سئوال میشود بنظر میرسد که بعضی اینجنین درک کردند بعضی مومنین به درب جهنم میروند والقاب حضرت علی علیه السلام بیان میکنند-که چراقبول نکردید وسپس به بهشت میروند اینیک ادراک ودرک بشری است- حدیثی نداریم اگر باشد جعلی ا ست

 


 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99