سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-برداشت فلسفی در مکاتب فلسفی غرب بجز انهائی که برداشت فلسفی محض دارندمختلف است—وبه معنای درک حقیقت یکسانی بخصوص از پدیده های ساخت انسانی- به صورت یکسان نیست- وچون پدیده ساخت انسانی بالضروتمکانی وزمانی خواهد بود واز اندو عمال تاثیر میذیرد- پس متغیر است- فلسفه خاص غرب نسبت به فلسفه تحلیلی انگلستان کهتاحدی به فلسفهمحض زدیک است مقایسه ایندو فلسفه ازنظر فلسفه انگلستان فلسفه خاص غرب فلسفه نیست واز نظر لسفه خاص غرب فلسفهمحص اندکی از حقایق رادارد-کاربردی نیست وقابل ایجادتغیرات نیست- درحقیقت فیلسوف فلسفه خاص پساز شناخت ان پدیده انسانی از طریق ملاک های عقلانی کنترل شد ه خاص وارزش های احساستی وهنری که از دهنیتکه سرچشمه عینیت این ملاک ها است به سمت-واقعیت حرکت میکند وپس از شناخت ترکیب پیچیده هویت پدیده ومملاک زدن به نقاط ضعف ویاقدرت پی میبرد درجهت تعالی بخشی توسط نظمی جدیدکه کشف است انرتحول وتغیر میدهد وکاری به ماوری این جهانی ندارد—ولذا تنوع اینوع نگرش فلسفی درغرب زیاد است- ولذا از مطلقیت به سمت نسبی گرئی حرکت میکند- یک نظم ویافرمول راجنشین نظم وفرمول سابق میکندوپرشهای فلسفی درهمین رابطه بوجود میاید کهممکن است باسئوالات وبرداشت فیلسوف دیگری یکسان نباشد ولی درک ذهنیت ان فیلسوف برای شاخت اش حائض اهمیت است-صرف ترجمه دقیق ازمکتبی برای دریگراندتنها به این معنا مطلب ان فیسوف بخوبی درک شده است دال بر جخان شمولی ان نیست هرنسبیت یک مصداق است وهرمصداق وابسته به یکنوع کلی است- بایداول ان نوع کلی تبین شود وسپس مصداقها مشخص شود- همین وجه درباره اسلام عزیز وقران بصورت نگرش غربی مطرح شده است-که قران واسلام بصورت لکوموتیو مطرح است وبرای دیگران مانند واگون است درحالی-که- همه بشریت مصداق ارزشهای مطلق اسلامی هستندوفرقی بین انها نیست جز انکه اسلام درعربسان ظهور کرد وقران بزبان عربی است


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99