سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است -چند- نکته-در زمان جنگ کتاب های تربیت معلم تغیر اساسی کرد- وکتب جدیدی ودرس جدیدی بوجودامد ازجمله درس انقلاب اسلامی—دو جهان دومکتب شاخص است است- یکی جهانی ویکی امریکائی- در تمام رشته ها است حتی نظامی- فرض نید فزیک یا تاریخ ایران وانگلستان- تقسیم به دورس میشودهردرس تعدادی موضوعات کلیدی عمیق است که ریشه یابی عمیق میکند ونظریات مختلف میدهد وگاهی نتجه گیری نمیکد استادنظرخاص خودرا میدهد وگاهی هم بهترین رای را میدهد ومقدار کمی مطالبی یافرضی هستند یا مهم هستد که دراینده روی انها بحث های مهممیشود اندکی از مطالب بیان میشود ویک کتاب همه موارد رامطرحکرده است وریشه یابی کرده است میدهند ازادبخوانند  درهمان حول وحوش است- لی گاهی یکمیزانا ندک از نمره متعلق به اواست وگاهی میتواند بجای یک موضوع انرا انتخاب کند اما مریکائی مثلا به بجای  دویست نکته بیست نکته بگویند یعنی عرض را کم میگیرند ولیچگونه اینموضوع مطرح شد چگونه تحقیق شد وچندنظرپیدا شد وتهمیدات عجیبی که اینموضوع میتواند دربر داشته باشد ومتعقد هستند انواع واقسام ان حتی اگر تخیلی باشد در پیداکردن خلاقیت وبکارانداختن قوه عقل بسیارمهم است- جناب سرهنگ در زمانی که من دردانشکده زرهی شیرازبودم- رمودند درامریکا دردانشکده مشهور وست پوینت متعلق به پنتاگون است تا بحال چندیدن برابر درامد ملی چندکشوراروپائی هزینه کرده است- یک نرم افزارش از هشتادمیلیارد دلار بیشر هزینه کرده- ایشان فرمودندتمام افسران جهان حتی مثلا انگلیسی ها دیک کلاس بودن خودامریکائی ها درکلاس دیگر- من رفتم دلیل را پرسیدم فرمودند که سیستم ما باجهان فرق میکند افسران ما پساز دکتر تازه مشاور یازدهم گروهان یومشوند-من گفتم زمانی که من بیکارهستم میتوان سر کلاس امریکائی بروم فرمودندمانعی ندارد من نامه مینویسم-من رفتم سر کلاس درس رفتما-درس شروع شد-که گر ژاپونی ها یک جزیره متحرک درست کرده بودندکه حرکت میکردورباتهای چنین عمل میکردندشما چکار میکردی مدتی بحثشد بهنجه ای نرسید فرمودنددوهفته مطالع کنید وگروهی کار کنید وجواب اش را امده کنیدوسپس وارد جنگل شدید ژاپونی ها داخل درختان گاز بیهوشی کندقراردادند به محض ایکه واردشدید از منافذ این گاز بیرون بدهند- باز بحث شد بسیاراز قوانین وراهحل مطرح شد باز به نتجه نرسید جالب بدانیداز سراسردنیا کهمه بهترینبودند تها یک ایرانی به استادی وست پوینت رسیدحتی اسرائیل کسی نداشت- اتفاق ائمه اطها ما عیلهم السلام هرمسئله تخیلی هم جواب دادندوحتی خودشان انرامطرح کردند ازجمله امام جوادعلیه السلامدرنوجونای یک سئوالبه بیست وهارحالتکه بعضی ازان ها هرگز رخ نمیدهدتقسیم کردندوبامنطق وعقل و وحی ازقران وحدیث حکم را اثبات کردند قبلا درحوزه اینچین بود ولی بعداز انقلاب برای انکه اقایان زودتردرس تمام کند بسیاراندک شد واجازه تخیل نمیدادنند-حالذ تحقیق کنید دررژیم منحوس گذاشته چندبار روی مسائل ایران کنفرانس علمی گذاشتند-چند باردرنزد شاه متخصصین بحث کردند-جناب اقایدکتر منوچهر اقبال ریس شرکت نفت بزرگترین سازمان پییچده جهان چندکلمه صحبت کردندهربار که خبرنگاران ازایشان درباره نفت سئوال کردیک جمله کلیشه ایداشت چاکرشاه هرچه ایشان بفرماید همین وریس حزب میلیون بود ده سطر صحبت نکردند همیشه گفتند ما دوخزب باهم بردار هستیم اتخاب سالم با مردم مشخص میشود-همین-مداوم درخارج اینجمله میگویند شاه درخارج مداوممیگفتندمردم منراپدرخود میدانستند چراوضع عوض شد_/؟-جناب مرحوم استامعززحضرت اقای مهدی بارزگان رحمت الله درزمان حکومت شاه در روزنامه نوشته شد علت اخراج ایشان ازدانشگاه وزندای شدن واطوپشت شانه راست که دست راست اندکی بالا ی می امد که دستوروحکم اعدام دستورشخص شاه بوده است- علت ان این بوده است وزرا ت خانه وبخصوص شیرخورسی زمان قبل که بعدامن بخاطر راحتی هلال احمر میگویم- باید بیلان بدهند یعنی لیست دخل وخرج مثل همه جا دنیا جز کشورهای اسلامی وچند کشوردیگر- حضرت ایت العظمی رحمت الله ذعیم جهان تشیع سابق حضرت بروجردی یک نامه تند به شاه نوشت که بیان انکه بیلان بدهید حرف بدی نیست که حکم اش اعدام باشد شاه بشدت ترسید وبلافاصله ایشان ازاد کردولی از دانشگاه معزول شدولی دانشجویان ان رشته نزد ایشانهم یادمیگرفتند واستادان امتحان میگرفتند ونمره راوارد میکردند-پدر ملت؟؟بقیه داستان بماند- ادامهدارد

 

 

 

 

 

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99