سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

  بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- درکانال یوتوب- یکی از عجایب خلقت مسئله زبان است قرا به ان اشاره کرده است- از نشانه قدرت الهی است ودوم عقل بازهم این نشانه قدرت الهی است عقل درهمه یکسا ن است اردندگر عقل یک سان نبود انسانها بسیاری خودکشی میکردند زیرا طرف مقابل حرف انهار هیچگاه قبولنداشت زبان ها قابل ایجادارتباط نبودند باوجودانکه زبانها مختلف هستندولی عقلانی هستند ولی نحو بیان فرق میکند مثلا همین لغت یوتیوب- یو یعنی شما- مادرفارسی میگویئ تیوپ ان لاستیک  که باد میشود داخلاستیک ضخیم قرار میگیرد که به طایر گفته میشود که از لغت عربی طیر گرفته شده است-یعنی بچه ها برای باز ی یان تیوپ که درحقیقت درست این تیوب است برای ازی بهحرکت درمی بازی-بحرکت درمی اورند- گ.گل یعنی زیرچشمی نگاه کردن- چقدر قران جالب است میفرماید این دنیا به بازی بچه گانه نکرید بقول حضرت علی علیه السلام شما برای کار عظیمی خلق شدید ودنیای عظیمی-درشما پیچیده شده است ان بازی که قران میفرمایدباید راه شما باشد عرفا میفرمیادمنظور حلاوتی است در سیرسلوک است چرا بازی است برای انکهمداوم منازل تغیر میکند یکسان وثابت نیست گاهی درن شکست هم است وگاهی بنظر دلسردی میاورد بطورکلمتنوع وعجیب است ولی حلاوت داردحال درزناشوئی انرامن مطرح میکنم-تاعشق نمیرد-درامر زناشوئی اثبات شده است امر فیزیکی درحدود پنچ درصداست  وامر روانشناسی –حداقل از هشتادوپنج درصد بیشتراست-درامر مردان به اوج رسیدن ساده است زیرا اگر به اوج نرسد انزال رخ نمیدهد یعنی نطفه پرتاب نمیشود- ولی خانم ها گیرنده نطفه هستند پس نیاز به اوج رسیدن ندارند- ولی ابرای لذت روانی میتوانند باشرایطی به اوج برسند که این امر درتحقیقات به نتجه رسیده است- درمردان تولیداشتیاق جنسی خودبخودبوجود می اید بازتولید میشودبعلت هورمونهای جنسی مانندفردی که گرسنه میشود ولی علاقه جنسی فرق میکند میشود گرم باقبماندومیتواندسرد شود اگر سرد شد مرد بدنبال اول استمنا میرود که در طول زیاد بطورکی ل اشتیاق جنسی رانابود میکند- تاثیرت عصبی دارند نه فیزکی مثلا کلیه راخراب کند- خانم تاثیرهورمونها بسیارکند حرکت میدهند چهار عامل است که درمراحل اول هیچ لذتی ندارند بهد این چهار علت بین 22% تا 28درصد خواهدبود نها عامل رشد دادن یکی زمان است ودوم روانشناسی قوی مردان- هرد میابیست این روانشناسی طرفین بخوبی یادبگیرند دوامر ما باید ازدبیرستان شروع کنیم اول بهداشت جنسی –دومشناخت روانشناسی جنس خود وجنس مخالف- اولین انها بیان باکلام زیبا است-درامریکا اخیرا تلویزون ها نرم افزار بقول خودشان رانهمی جنسی گایدجنسی راه انداختند عجیب است رسانه های ما اصلا دراینموارد چیزی بیان نمیکنند-بعد یک دانشمند مسائل جنسی از دانشگاه کالیفرنیا-احتمالا دخترخانی که کنفرانس میداد شاگرد وجزوتیم ایشان بوده است ازدوهزار سیدی انتخاب شده بصورت شانسی سید تای ان-باموازین علمی سازگار است مابقیه روش گیم به کاررفته است-درحقیقت تخیلاتی کهجذاب است مطرح میکند- ان چیست چون دختران درمراحل اولیه مایل هستندپسران رابه اوج برسانند هرچه پسر گفت عمل میکنند این احمق از این گیم ها استفاده میکنند وهرکس طرح جدیدداشته باشدممکن است مورداستفاده واقع شود وتحقیقات نشانمیدهدخشونت زیادتجاوز به روحیا ت زن وسواستفاده جنسی محض وو تنها بختطر جذابیت جنسی انتخاب شده است وتوصیه میکند که دختران همیشه باپسرا صحبت میکند دودست خودر ضربدری رویالت جنسی بخود بگذارند-ووو- زمانی ان دختر خانم یا دیگران اینمطلب را میگویند چوان بشدت میخندند چون این کارها راکردند کم کم فهمیدند این کارها غلط است ولی تلویزوین همجنان نشانمیدهد واین نوع سیدی مداوم تولیدمیشود- حالادر مورد درراس تلویزوین های- نیویورک است اخیرا فرموده است هرکس روش خوبی بلد است بیاید درتلویزون-انر نشان دهد چه دوست دختر اش باشد وچه زن اش باشد برای انکهراهنمایجنسی دیگران شود وجوانی فرموده است تحقیقت من نشان داده است بعدن خانم درحفحشا دیده شده است وان مرد بعنوان احمق تامرز خودکشی رفته استا اگرما احادیث وایات قران به بغرب ببریم ونمونه واقعی خانوادهاموفق نشان دهیم مسلما ناثیر عمیق درانها بوجود میاید که حتی در تحقیقات هم به ان نزدیک میشوند

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99