سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جناب اقای ترامپ عقاید واید ه ها-میتوانند تغیر کند ولی اید های خلق الساعه- نشانه نداشتن چهارچوپ وقوانین است ومردم هم میتواند نظریات خودرا تغیر دهند این جا است سیاست بایدمولفه روانشاسی –جامعه شناسی سنت شناسی ونیاز شناسی-و- غیره-درشکل دادن بیلانعمل میکنید- اعتراض و اشکال گرفتن- وایرادهارا مشخص کردن بالذات-بدنیست ولی چگونه چالش میکنید که بنظرمیرسد راخشونت درنظردارید بدانید به نتجه دلخواه نخواهید رسید چهدر خارج وچه ر داخل شما مایل هستید که دربرج عاج بنشنید بایدبدانید همه این ارزو رادارند- جذابیت رهبران باید بیشاز دافعه مردمان باشد مردمان حقدارند که چالشر باشند –وبیلان ودرک صحیح ازجرینات داشته باشند وحق چالش رادارند- حالت نارسیسیم شما انسان یادخدایان یونان میاندازد فرانسه درویتنام چنین بود ونتجه اش مشخص شد- سیاستی-که میزان واعتدال وتصورات منطقی ندارد- یک سیر وسلوک غلطرا طی خواهد کرد- ونمیشود حقایق رانادیده گرفت وفراموش کرد و یاتحریف وجعل کرد- شما کرس دانشگاهی درمورد سیاست نخواندید- بچای افکار بی سروته وتجاوزگرانه وتخریب کند در قفسه شما مقالات سیاسی وجود داشته باشد که بامتخصصین انار مطالعه کنید-- بعضی جملات را نگفتن انسان بدا میفهمد کهچقدر زیبا وجذاب وجالب بوده است وحیا وشرم وخجالت همیشه نشانه ضعف نیست دربسیاری مواقع نشانه خردمندی است—چگونه ممکن است این تظاهرات ردمی انسا رابفکر فرونبرد که جائی خراب است- سیر رهبری با سیر مردمی فرق دارد زیرا رهبر بایدبیشاز جامعه سیر صعودی داشته بشد تاریخ برروی اعمال رهبران بشدن حساس وروشنگر ونورتابنده است مطالعه کنید تا بعنوان دمکراس وناسونالیست سراز ناسنونالیست فاشیستی-سردرنیاورید-تصورا وتخیالت رهبران باید بسیار دقیق وحساب شده وسنجیده باملاک های ناب باشد وخشونت درهمه چا پاسخگونیست بلکه نشان حماقت وضعف است مردم رانمیشود-برده تلقی رد و مطابق میل شما باید انجام وظیفه کنند_( فانسی وچور) پتانسیل علاقمندی مردم امریکا درحال افول است وهیچ احساس پیشرفت واقعی وحل مسائل نمیکند وشهرهای امریکا کم کم به شهر دهلی نزدیکمیشود-و روابط اجتماعی ممکن است به هرج ومرج برسد- ونبوغ شما را لکه دار میکند شماهم مانند شاه سابق باید به اسراح گاه بوریدوبرای معظلات خود راه-حل بیابید- انشالله بقیه راه خردمندانه عمل کنید -انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99