سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- نیم نگاهی به عید قربان –عید سعید قربان برای همه کسانی گام در راه الهی میگذارند-تبریک وتهنیت عرض کنم- وبه فلسفه انهم نگاهی بیاندازیم-درفارسی ما معنای لغت عربی را تغیر میدهیم-مثلا لطف موجودات مادی-موجودات ترکیبی هستند ماسعی کنیم- این ترکیبات-سعی کنیم به عناصر اولیه تبدیل کنیم وبعدان عناصر باز ترکیبی استباز مجزا کنیم تا جائی که ترکیبی نباشد به انعناصر عنصر بسیط میگویند یعنی ترکیبی نیست البته انسان به حدکمال نمیرسد- زیرا تکنولوژِی تجزیه را ندارد- اگر داشت به انرژی ویاماده بسیار ریز میرسید به ان عنصر عرب میگوید لطیف-خداوندمنان موجود لطیف را میبیند وفکر لطیف راهم میبیند کوچکترین تفکر مثلا دماغ اش را خارش دهد خداوندمنان انرادرک میکند- اما عرب درمعنویت ومادیت فرض کنید دریک جمع اعرابشیخ درحال عبورازجمعیت به پشت کسی دستی بکشد واحوالی بپرسد اینکارکوچک یک لطف کوچک تلقی میشود وان فرد بخانه میاید ودستور میدهد هار گوسفند به ایشان داده شود-مژه لطیف است خا ل بخصوص برای خانم ها یک لطف است موی سر بخصوص تبدیل به زلف میشود اینها لطیف ولطف است- درفارسی مهربانی کردن است- بی ارتباط نیست-لمه قربانی به معنای نزدیک شدن به خداوندمنان- انچهمازقربانیدرکمیکنم درعربی ذبیحه میگویند امام این دبیحه بخاطر خداوندمنان انجام شود تبدیل بهقربانی میشود که باعث نزدیکی به خداوندمنان- است عید ازکلمه عود یا عودت یعنی بازگشت درفارسی داریم که مرض عود کرده است یعنی باز گشت کرده است-درنتجه معنا یعنی بزگت به قربانی کردن برای تقرب الهی است نزدیک شدن به خداودمنان-پس حج یعنی نزدیک شدن به خداوندمنان است-علمامیفرمایند که دستورات واحکام الهی یک نتجه مترتب دارد- یک بابی درعربی است بنام مفاعله یک بار فرد اولی فاعل است ودومی مفعول وبعد مفعول فاعل است ونفراوال مفعول روابط متعامل دارند به این میگویند روابز مترتب – یعنی ترتب دارند- درانگلیسی به ان- انتراکت-میگویندکه درکماپیتر انالوک این عمل زیاد انجام میگیرد-درکامیتور- هر ایکنی ارد کنید تبدیل به صر ویک میشود مثلا الف 110 است الفبزنید تبدیل به110 میشود – اگر 110 زدید ان تبدیل به الف میشود-حال علما میفرمایند اگر برای خداوند احسان کنید خداوندبرای شما احسان میکند-خداوند ستایشکنید خداوندهزاران کار بخصوص شمارا ستایش میکند- حاب خداوند مرحله اول رانخواسته-مرحله دوم را خواسته ولی شرطاش ان است که مرحله اول بایدبوجودبیاید-تامرحلهدوم بوجودبیاید-مثلا بابا بزرگ میگوید مادرت راببوس تا من بتو جایزه بدهم-حال خیلی عجیب است خداوندمنان دستور ذبح حضرت اسماعیل علیه السلام راداد-چرا زیرا هردو بسیار مهمان دعوت میکردند وغذا میدادند این ازمایش برای ان است که درحج انها دستور غذا دادن بدهند زیرا در حج قربانی فقط کله او وجگراو مستحب است مال حاجی است واز ان بخورد ومابقیه باید به دیگران برسد- لذا علما میفرمایند هرچه دوست دارید درهمان عمل ازمایش میشوید چناچه موفق شدید درانعمل پیشرفت الهی میکنیدلذا ثواب این قربانی کردن- به حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت اسماعیل علیه السلام میرسد-واهداف انها ان بزرگواران باعظمتدر چهارچوب بسیار گسترده عمل میشود علاوه برانکه حضرت ابراهیم علیه السلام به مقام امامت رسسید وحضرت اسماعیل علیه السلام بهمقام نبوت رسید وحامل وجود پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم است-میتوان گفت رسول اکرم صلواته اللهلیه واله والسلم بزرکترین دغدعه اشان هدایتبود ودراین راه تلاش زیاد کرد وئمه اطهارعلیم السلام همچنینبودند بخصوص امام حسین لیه دربزنگاه قرار کگرفت قربانی شد ونسل او راه اورا طی کردند تا ایمان به قلوب انسانها وارد شود شیرین ترین هدیه برای ایشان است


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99