سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-یمنگاهی به دعای عرفه-پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم- در غدیر خم برای اهمیت پیام اش-برای اولین بار فرمودند-انا اولی بهم من انفسهم -من بر نفس های شما- بیش از خودشما ولایت دارم- بجای پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-خداوندرا بگذاریم-عرفان یعنی همین موضوع-است-در دعا امام علیه السلام میفرماید- بی نیازی- از دیگران در ذاتم قراردهد که تنها نیازم الله باشد-ومظهر یحبهم و ویحبونه-داوندمنان انهارادوست دارد وانها هم خداودمنان رادوست دارند—یقین در دلم-الحق مع علی وعلی مع الحق- انچه حق است در قلب علی است وانچه علی عمل میکند حق است- بجای حق الله بگذارید اینهم بعدی ازعرفان است- این مقام را مقام تسلیم میگویند-میفرماید اخلاص را درعملم—ونور رادردیده ام وبصیرت را دردینم ومن را به اعضایم بهره مند کن – خواست ها یک عارف تمام عیار- اخرت شرایط خود را دارد- باید دراین دنیا باکوثربود تا دراخرت به حوض کوثر رسید- هذا علی مع القران والقران مع علی- حتی یردا علی الحوض این علی باقران است یعنی قرانی که درعلی است نه قران دیگران- ان عرفانی-که امام علیه السلام تعریف وتشریح میکند عرفانی است که انسان را به حوض کوثر میرساند—خدایا بسوی تو رغبت میکنم—ایمنی بخشیدی وهمواره به سوی توکوچ کننده بودم—حجت را برمن واجب نمودی—چنان که معرفتت را به من الهام فرمودی- وبا شگفتیهای حکمتت بههراسم فکندی –وبه انچه دراسمان وزمینت ازپدید ه ها- خلقت پدید اوردی- بیدارم نمودی-و به سپاسگذاری- ویادت اگاهی ام دادی- وطاعتترا برمن واجب نمودی وانچه را پیامبرانت اوردند به من فهماندی-و-پذیرفتن خشنودیت را برمن اسان کردی—و- درتمام این امور-به یاری ولطف ات-برمن من نهادی-سپس کهمرا ازبهترین خاک=نسل= افریدی- حقیقتا اکسیر اعظم است- از این که مرا به انچه به تو نزدیک میکند راهنمائی کردی-و- به انچهمرا بپشگاهت مقرب مینماید- توفیق دادی—پس اگر بخوانمت اجابتم نمایی واگر ازتو درخواست نمایم عطایم کنی واگر اطاعت کنم قدر دانی فرمایی واگر بشکرت برخیزم برنعمتم بیفزائی- -چقدر وهابیت کور وکر است—منزهی تو- که افریننده ای-وباز گرداننده ای ستوده ای وبزرگواری- نامهایت مقدس است ونعمایت های بزرگ-که یکی ازانها وجود امام معصوم علیه السلام است که بخوبی درک نمیشود—خدایا کدامین از نعمتهایت را بشماره اورم- ویادکنم—یابرای کدام یک- ا عطایت به سپاس گذاری برخیزم—درحالی که پروردگارا—بیش از ان است که که شماره گران برشمارند- یا اینکه یاد دارندگان در دانش- به انها برسند—انگاه ای خدا از انچه ازبدحالی وپریشانی-ازمن برگرداندی و دور کردی-ازانچه از سلامتی- کامل- وخوشحالی برایم نمایان شد- بیشتر از=ضر رها است---معبودا—من گواهیی میدهم به حقیقت ایمانم- وباور تصمیمات- یقینم-و- یکتا پرستی بی شائبه صریحم وباطنی مملو از علومی که پوشیده است- خدایا چنانم کن که ازتو بترسم—گویا تورا میبینم- وبا پرهیز گاری-مراخوشبخت گردان- وبه نافرمانیت بدبختم نکن-وخیر ر قضایت وسرنوشتم را برایم- اختیار کن-وبهمن درتقدیرت برکت ده—تاتعجیا وعجله کردن انچه راتو به تاخیر انداختی نخواهم وتاخیر انچه راتو پیش انداختی میل نکنم – خدایا بی نیازی رادر ذاتم ویقین را در دلم واخلاص رادرعملم- ونور را دردیده ام –و- بصیرت رادردینم ومرا به اعضایم بهره مند کن- درقران مقام وجایگاه ستارگان بسیار عظیم بیان کرده است تانجا که بشر میفهمد در شناخت زما وایجاد تقویم ودرسفر چهدرخشکی وچه دریا راهنمائی رسیدن- به مقصد مکند امام صادق علیه السلام میفرماید مثال اعظم این ایه ماهستیم که بشریت را مقصد میرسانیم واز غرق شدن درگرداب های دنیائی حفظ میکنیم


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99