سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- خبر از سایت یاهو- عنوان بسته یارانه-مورد انتقاد ازطرف جمهوری خواهان- ودمکراتها واقع شده است-واشنگتن- سناتور جمهوری خواه در روز دوشنبه اطاع رسانی کرد بسته یارانه فوری را بخاطر شیوع سریع کورنا ویروس درحدود سهزار میلیارد دلارکه شامل کمک چکی به همراه ان درحدود هرنفر 1200 دلار میاشد برای کمک مراکز تجارتی کوچک ومدارس انتفاعی برای باز شدن مجدد پرداخت شود رونمائی کرد- واغلب نمایندگان محافظه کار بعنوان جهت غلط دادن وگران بودنمورد انتقد واقع شد ودمکراتها انرا تاثیر دیرهنگام که فقط بخش کوچکی را از نیازهای مردم برطرف-میکندویروس کورنا فضای خرای اقتصادی بوجود اورده است که شیوع ان نزدیک به چهارونیم میلیون-امریکائیرا مبتلا کرده است- ودرحدود 147000 نفرهم مردند- - اسم گذاری وعنوان داده شده است بنام- کمک اقتصادی بهداشتی- درمقام وظیفه دولتی حمایت کردن- اقدام برای مدارس -اقدام برای تندرستی- قانونگذاران انتظار دارندکه-درگفتمان باخانه دمکراتها- که درماه می-درپروژه های طرح شده بنام –اقدام همجانبه دریک قانون برای بهبود سلامت واقتصاد بصورت اقدام فوری – واقدام شجاعان وقهرمانان- کهدرحدود سههزار میلیارد دلار هزینه ان بود-ردکنند-کمک های فوری- پنجمین از ازماه مارچ شروع شد- بنظر میرسد که اخرین ان- بنام بسته نجات بخش اقتصادی قبلاز ماه نوامبر انتخاباتی داده شود-سناتورمیچ مک کانلدرکف سنا گفت-ما یک پروتکل طرح ریزی شده   - وهدفمند تهیه کردیم- که مستقیم قلب سه بحران مجزای عمده را قطع میکند- که کشور ما با ان مواجه است- باز گشت کودکان به مدرسه علت ان این است درامریکا تحصیلات بیشتر خصوصی است بهاینخاطر جناب اقای ترامپ دیگران دلسوزی میکند-بازگشت کارگران بکار و برنده شدندرجنگ با ویروس- این بخش به یک معماتبدیل شده است- عدهای معتقدهستد که دستی سیاسی درکار است زمانی که دانشکدهکوچکی چون دانشگاه اکسفورد موفق به ساخت واکسن میشود ویا المان به چه دلیل که انها بهمراب ضعیفتراز امریکاهستند موفق شوند اخیرامقداری واکسن از المان خریدند-ازمیان –بیلان حزب جمهوری خواه-تدارکات مهم را ایشان استخراج کرده است-چک1200 دلاری برای هرنفر-حمایت از پیران به کمک های بیشتری داده شودنتجه ان برنامه بصورت وسیعی تجارت های کوچک رشد پیدا میکنند- درسطح قابل قبولی قرار میگرنند- درحد 500 میلیاردلار برنامه نجات انها تهیه میگردد که کمتراز پانصدنفر کارگرداشته باشند-دکترین - حزب جمهوری خواه- هدف گذاری اش نهایتا تا300 یا کمی کمتر است- ودو این شانس موجود است بعضیاز کارگران از گرفت کمک بیرون بکشد-اما نقد این حقیر- امریکا دوشهرمهم جهانگردی دارد-اول نیویورک-دوم میمی انم روستایمیمی داد کانتی که ساحل دریا است ومعظمتریتن وعالیترین ساختمانها وهتل جهانگردی دارد هرسال نو میشوندبعضی تا هشتاد کیلومتر نوشتند وسالانه 19 میلیون جاهگرد داخلی وخارجی به انجا میرونند بخاطر هوای گرمسیری   نو- واکوسیستم بینظیر ویکتا خودعلاقمندان زیادارد امریکائی ها تفریحات سالانه هیچگاه ازدست نمیدهند-امسا لساحل نیویورک-بسته شد وبیست درصدمردم امریکا هیچ اعتنائی به ویروس ندارند وبه میامی رفتند وهتل دار هم باز کردن باتمام دقت که البته ضعفهایزیادی داشت چند پیش 48000 نفر مبتلا به ویروس شدند- باز کردن تجارات خانه وکاخانجات امریکا نشان داد نه متخصص ونیوردارد ونه امکانات بنحوی این کارخانجات مسئله افرین نشوند کاریبس مشکل است واین ویروس ملنندویروس ایدزپسازگرفتارشدن خودرا نشانمیدهد ومیابیست خانواده افراد کارگر در بلوکی قرنطینه کرد وتججهیزات کافی درکاخانات فراهم شود کهازچاله بهچاه نشود ودرضمن خریدمردم میبایست ان لاین باشد کهدرامریکا کسی حاضر به اینکارنیست حتی برا پخش روزنامنه باحقوق جذاب- البتهاگرمقدماتی دقیقی درست شد امکانپذیر است-ولی اثاری مثلا مانندچین کمونیست دیده نمیشود وفرنگ امریکائی نوعی خاص است که به این زودی تغیر نمیکند-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99