سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است-یک مقاله از سین-دال نیلور- که خبرنگار –سازمان امنیت ملی امریکا است- درباره اقای جان بولتون- عنوان این است که چگونه اقای جان بولتون درمیدان سیاست بر سیاست- ایران پیروز شد؟؟ درحایکهمقاله دقیقا برعکس میگیود که باشکست مفتضحانه از اقای پمبو پیدا کرد وصحنه مجبور شد ترک کند واخیرا مدیریت اقای ترامپ از اقای جان بولتن حمایت کرده است-این شکاف بسیار عمیقبود وسعی میکند بهوحدت برسند زیرا هردو طرفدار اسرائیل هستند ولابی اسرائیل دراین بین دوشاخه میشود- درعلوم چه انسانی وچه تجربی جزئیات-که ریشه عمیق بقول خارجی بک گراند پشت پرده پشت زمینه مشخص نباشد ونتوان به قانونی برای تفسیران بدست اورد زیادارزشی ندارد- خلاقیت هم زیاد بوجود نمیاورد-مثال اگر بگئویم –که هرگلی عطری دارد وتعدادی گل هم است که عطری ندارد-این موضوع-خلاقیت زیادی رابوجود نمیاورد-امااگربگویم سبب عطر پیدا کردن گل قانونمندی ان چنین است-ودلیا مختلف بودن هم قانون مندی ان چنین است- ان وقت متوجه میشویم چرا بعضی گلها عطرندارند- وچرا اختلاف است- اولین سئوال این است چرا ایران اهمیت ممتاز درجه اول دارد- مشخص میشود چهارعامل وجود دارد- اول اهمیت اسرائیل-دوم سرمایه گذاری درنفت—سوم- تیم اقای اوباما نظریات بهتری داشتند بخصوص درمسلئل نظامی ودر پنتاگون تیم ایشان هنوز قدر قدرت است-تیم اقای ترامپ درمسائل نظامی کاملا بی خردمندانه عمل کرد- گرچه درانتخابات- راه درست رفت- بعنوان مثال درانتخابات- اقای ترامپ گفتند ما باید با کره شمالی واردمذاکره بشویم ومن واردصلح باکره شمالی میشوم- امادراخرین مانور براساس بیان مجله چینا تودی- چین سعیکرد قدرتنمائی بینظیری نشان دهد اولین با بمب افکن- بی- بی-1- قویترین بمب افکن جهان برای اولین باربه نمایش گذاشت- فانتوم-35برای اولین بار درمانور شرکتداد تمام اسحله ها بسیارمدرن بودند وحتی برروی خاک کره شمالی پرواز کردندوفیلم برداری کردند که میتوانست جنگ رابوجوداورد درنتجه رقابت اسلحه شروع شد- درحالیکه میبایست به سمت صلح رفت چینا تودی نوشت هدف اقای ترامپ حذف مدیرت کره شمالیاست حال من واد این بحث نمیشوم هرگز نمیتواند کره شمالی رابه زانو دراورد ولی یک طرح مانندسلسله زنچیر سیراتمی را برای حذف حکومت کره شمالی دربرنامه دارد وهمینممطلب را برای ایران دارد- وانهم را درک نمیکند که امکان پذیر نیست-وقتیکه اقای اوباما متوجه شدحکومت اقای بشاراسد درسوریه وگروهای طالبان وغیره در افغانستان شکت پذیر نیستند- فقط گفتند درمرحلهاول اقای بشاراسد بکناربرود وسپس یک سری مصالحات رادرنظر گرفتند که بیشتر اسرئیل شناخته شود وحاکمیت اش تضمین گردد ولی حکومت اقای ترامپ انرانقطه ضعف میدانست مخصوصا اقای جان بولتن کهمداوم شعار نظامی میداد—درسازمانهای متعد امریکا مستقلا کارمندانی را استخدام کردند-که مستقلا بایک تیم برجسته برروی ایران کارکند تا امروز مشهورترین انها متعلق به پنتاگون است بیست سال است این تیم کار مکیندوسیاهم دارد وبعضی دانشگاه هم دارند وعقاید کاملا مختلف ومتنوع دارند که گاهی برضدهم هستند تیم اقای جان بولتون که سازمان امنیت امریکا شد قدرت مسلط داشت ولی درخاور میانه باشکست ها روبرو شد که ادمه مبارزه جنگی موردتائی سازمان پنتاگون وبعدسیا واقنشد هم پنتاگونکه ستاد نظامی است وهمسیا که سزمان جاسوسی وضدجاسوسی است بعلت شکستهای زیاد-دیگر طرفیت باخت ندارند-حتی پیروزی دریک پروژه بیست ساله هم جواب نخواهد داد درحالیکه شرق دارد برعلیه غرب متحد میشود وداوپا اختلاف بسیار شدیداست ومنافع ها بسیارمتضاد است مسائلهم درکوتاه مدت حل نمیشود- بعداز هفده ماه از زمانی که اقای جان بولتون حکومت میکرد تصمیم گرفته شد ازکارشناسانی که درحال تحقیق کردن ازسرانها یک گردهمائی بوجود اید- تاکتیک این بود نظریات انها بودن اسم عمل شود ودلت اقایترامپ هچنان شعاربر سیاست خودبدهد-چناچه موفقیتی بوجوداید یک چرخش بکند وطیف جدیدرا انتشاردهد این گروه اول دراطاق امن مدیریت اجرائی درساختمان قدیمی سازمان امنیت ملی تشکیل شود وسپس ساختمان بال چپ کاخ سفید منتقل شد که اعضا دولتی هم میتواند درین جلسه باشند ولی در برزو وظهور اعلامیه های مستقل دولتی بدهد دقیقامانند  دولت جبهه ملی جناب اقای دکتر مصدق رحمت الله علیه شد گرچه به وحدت باتما م تلاش به تصوصیر کمرنگ ومحدودپازلی رسیدند ولی سرانجام اقای ترامپ رای خودرا اشکارکرد-جزیات بحث تقریبا بایدهزارصفحه بشود-ولی بسیارتییتر وار مطرح است وجالب انکه بعضی سناتورها –جمهوری خواه شرکت داشتند ان فرد از دکترین دمکراتهاحمایت کرده است- وکاملا مشخص است اقای جان بولتون بدنبال یکجنگ نیمه سرد وگرم است- برای اینکه کشورها جز برای منافع خود حتی حزب الله حاضر به گفتمان نیستند-ادامهدارد-رگرفته ازسایت یاهو است


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99