سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- به به بهانه شناخت حضرت زینب سلام الله علیها- عقلیه – یعنی زن خردمند –و- عاقله خاندان وحی-دلیلی که این حادثه رخ داد- تا امروز بلکه در اینده- ان بود که اقتصاد- وقدرت وحکمران وعلما در دست حکومت یزید بود ومردم بناچار برای امرا معاش وحفظ حیات- به حکومت وابسته بودند و تصور میکنم این حدیث از رسول اکرم صلواته علیه واله والسلم باشد هرگاه حکومت وعلما وثروتمندان وصحبان قدرت مانند ارتشیان درست عمل کنند جامعه روبرشد خواهد رفت زمانی که انها- درجاده فساد باشند بایدخداوندمنان به افرادی رحم کند تا سالم باقی بمانند- امام حسینعلیهالسلام خاندان مبارک ایشان واصحاب ایشان خواستند این قانون رابشکنن که شما میتوانید روی پای خود بایستید-وحرکت امام حسین علیه ازروی اختیار ولی دراقع ازرویجبر بایدچنین میکرد تامردم متوجه شوند راه دیگری نبود-همانطور امام حسین علیه درطول را ه درسفر ویا در استراحتگاه مد تی چرت زد ورسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم رادیدند وفرمودند خداوندمنان شمار میخواهد شهیدببیند وخاندان شمار را اسیرببیند وشما انگاه بدرجات نهائی خواهید رسید- این امر جبر اجتماعی بوجود اورد وگرنه اگر ادم بودند ام علیه السلام بنحوی دگری به این نتجه میرسید- همین اواخرمرحوم سید عبدالحسین شرف الدین- اشان درکاظمین متولد شد 32 نسل فاصله با امام موسی بن جعفر علی السلام اللهدارد ستعدادی عجیب وغریب ا ایشان ظاهرشد وبه استاد درحوزه نجف وسامرا رسید چون زاد گاه پدری واجداوی جبل عامل بود جبل عامل وبعلبک دراری اسلام وشیعه از اوب ظهور اسلام قش زیادی دارد- ومورد استقبال قرار گرفت- با ورود فرانسویان ورق برگشت وایشان درمقابل ظلم انان تحمل کرد وسخنرانی های اتشین شروع کرد خوب مردم مخصوصا افرادسطحی غیر شیعه وتاحدی شیعه که زندگانی انهاتصور میرفت کهدرختیارفرانسویان است خواستند ایشان رابقل برسانند وایشانفرارکرد کاب های خطی خود ایشان سوزاندن به هرجا رفت مدتی کوتاه بود وباز احساس خطرمیکرد وازنجا فرار میکرد به شام رفت به فلسطین رفت وبه مصر رفت وپس از عفوعمومی-باز گشت-که وقتیکه- اسلام عزیز راه حل ندارد-مردم از اسلام عبور میکنند- بیشتر به سمت غرب ویاشرق میروند ومجبور هستند که امتیاز بدهند- اما قران میرماید همه انهئیکه مسلمان نیستند جز تعدادی از مسیحیان- دشمن اسلام ومسلمین هستند حتی ازدیدن انها نفرت وانزجار دارند ولی شمامتوجه نمشوید درحالیکه شما نسبت به انهاکمال دلسوزی دارید مواظب باشید ضربه که نخورید-متاسفانه ما یاشدید به اخرت توجه میکنیم نسبت به دنیا بی تفکر هستیم ویا برعکس است هردو باهم لحاظ کنیم که ازجهتی مسائل دنیوی اول است-درزمانی که درشیراز حکومت سنی متعصب وجاهل حکومت میکردند شیعین درمخفی کاری بودن وبقول انها مانندسگان روزی بخور ونمیریمیرسد وبه ان کفایت کنند ولی زمانی صفویه حاکم شد بازهمان ادهبرقراربود وفوقاش برای تبلیغ رهپسپار دنیان زمان شدند وتاامروز دنبال دنیا رفتن مذموم-برای انها فرق نمیکند که مومنین حکومت کنند ویا فاسقین- همین اندیشه باطل باعث عقب ماندگی ایران شد وفاسقین به حکومت رسیدند- واخیرا متاسفانه مداوم احادیث اخلاق-چاپ میشود احادیث درباره ابعاد دیگر راهم چاپ کنید وهمین کاراهم درکوفه میکردند که فقط یک سری احادیث اخلاقی بیان میکردند وراجع بدینا مطلوب چیزی نمیگفتند ویاجعل حدیث میکردند ومردم از حکومت میترساندندوبرای انها مشروعیت مذهبی قائلبودند ومیگفتد امام حسین علیه اسلام فتوای شرعی دارد- یزید هم فتوای شرعی دارد-حکم حکومت نباید تضعیف کرد وگرنه خارجی است-ادامه دارد 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99