سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است—درباره اخلاق- بخصوص اخلاق مذهبی- عده ای از اقایان معتقدهستند-که هرجا مردم بیشتر مذهبی هستند فساد هم بیشتر است- و توجیه مذهبی هم دارد- حضرت موسی علیه السلام از خداوندمنان سئوال کرد علت انتخاب من برای پیامبری چه بوده است—خداوندمنان فرمودند- بخاطر عقل- ودلسوزی برای مردم- وصبر وتحمل—حضرت ابراهیم علیه السلام علت انکه بهمقام امات رسید- اینبود دشواری ها را تمل میکرد وبسیاربه مردم کمک میکرد حتی درغذاخوردن باید حداقل فردی را مهمان کند—وبرای حضرت رسول اکرم صلواله الله علیه واله والسلم- صفات ان عظمت صلواته الله علیه واله والسلم به صراحت درقران امده است- ازجمله اخلاق حسنه – دلسوزی شدید برای دیندار شدن ونارحت شدیدشدن برای سختی انها- مسلم است دلسوزی خداوندمنان بهمراتب بیشترازرسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-ولی حکمت ایجاب میکند ولی باز رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم مایلاست کمکی بشود- دربعضی جا ها خداوندمنان قبول نمیکند چون میداند درست نیست ودرجائی قبول میکند ولی ازطریقی-فردرا متنبه میکند وهرچه انفردمیگوید که این کار خداوندمنان است ومدم انکار میکند وایشان میگویدمن میفهم موضوع چیست-درطول تاریخ ازخداوندمنان دین اش سواستفاده فراوان کردند- زیرا بهترین واسانترین وبا تضمین بسیارزیاد همرا ه است اینان هرگز به دین خداوندمنان وشخص خداوند منان معتقدنبودند- انهائیکه دریهود بوزینه وخوک شدن—ولی به اسم دین تمام میشود- هم حضرت مسیح علیه السلام اینحدیث رافرموده است وهم درقران امده است-که چنین افراد اگر شتر از سوراخ سوزن بتواندعبور کند اینها هم ئمیتواند به بهشت بروند- وسرانجام درجهنم ماوا وسکنی پیدا میکنند- بحث اخلاق- یک بعد ارزشی دارد- ویکبعد کاربردی وعملی در ابعادمختلف- ماند عدالت- وظلم که انواع واقسام دارد وهمه ابعادرا شامل میشود درقران فراوان ارزشهای اخلاقی عقلانی را مطرح کرده است- دروغ نگوئید- صادق باشید- ظالم نباشید دزدی نکنییئ شهادت دروغ ندهید وغیره وبعضی ارزش ها بسط پیدا کرده است-مثلا علم ارزش است وجهل ضدارزش است- حق ارزش است وباطل ضد ارزش است-حال خرکس موحدشد ارزش است ومشرک وملحدشدضدارزش است هرکس بهتوحید ومعادمعتقد شد ارزش است هرکس توحید ومعاد راتکذیب کرد ضدارزش است- این بحثد هام عقلانی است ودربعضی موارد دلیل ان وحی است ولی میتوان وحی کاذب هم ساخت- امام صادق علیه السلام دراینمورد از ایشان سئوالشدفرمودن هرکس بدنبال شکف حقیق باشد سرنجامخداوندمنان اورااگاه میکند وقلب اورابرای پذیرش وحی نرم وگشاده میکند وهرکس برخلف ان رفتر کرد سرانجام قلبی تنگ وسخت صلب وسنگدل یشود.ضد ایمان میگردد وتا نهایت جهنم پیش میرود-اما حقوق بشر وحکم الهی – یک نمونه که زیادمطرح میشود- داستان دزدی .دست بریدن- است--- اگرفدی محتاج شد نیاز به دزدی نداردمیتواند باصراحت رفع نیاز کند وفردی که میتواند نیازان فرد رابرطرف کند-واجب است که انراانجام دهد-لذا درفرنگ اسلامی باید این معنا بخوبی روشن شود ودرفرهنگ اموزشی کشوروارد شود—یکجناب سید روحانی مدتی مسئول اوقاف شیراز بود که کلا ارمنداوقاف بود که به شیرازذامدند دریک جلسه فرمودند تحقیقات من نشانمیدهد یک چهارم ایران-وقف بوده است- واین وقف درتمام ابعاد است البته جنبه مذهبی پررنگی دارد-مثال بیاروم درشهرستان نیریز- یگجنابی هستنداز همکاران فرنگی که استاددانشگاه هستندیک نابغ تمام عیارهستندئکهمرحوم دکترعلی شریعتمدای از چند امتحان گرفت وایشان برای بورس تعیم وتربیت دانشکاه هاروارد که ایشان طلب کردهبود بورسیه شدولی ایشان نرفت وبشدت ضدخرافات است- بحث خرافات شدایشان فرمودند بعضی مواقع بعضی حقایق جنبه خرافات پیدامیکند ایشانفرمودند درهمنی نیریز ان زمان مهم درنیریز بودم- افراد هفت درخت پرتقال دارندسمه نصف انرا وقف امامزاه کردند- شما بروببین سهم امازاده درست بارورشده است .سهم ایشان افت زده است- ومسائل دیگرامروزه درامریکا وانگلستان کسی متوجه نیست که بشدت مغازهرا درحال کنترول هستند که دزدی نشود بالای یک مغازه بسیارکوچک یک اطاق است از انجا مغازه کنترول میشود بعدبه خانم فروشندهمی گوید ان فرد که درکنج مغازه ایستاده وبافردی صحبت میکند دوتا کیک برداشته یکی خورده استکه درجیباش گذاشته است اگرامد حساب کندیک کیک حساب کرد- بادب بگو شما بایدتوتا بپردازید من متوجه شدم- واگرپول نداشت بگوئید بعد برای من بیاورید -مداوم دزدان نقشه های جدیدمیکشند وبایدتجهیزات جدید ایجاد کند-کمترین مجازات پانزدهبرابرجنس دزدی شده وسه ماه زندان- دراول انقلاب مجله امریکائی نوشته بود –دو درصد سود مغازه ها دزدی –میشود بسیاری شغل خودراتغیر میدهند خوب بحران ایناست که افراد نسبت بهم مشکوک هستند اینجا است اسلحه میخرنند- اما اگر دست فرد بریدندوتوبه اوراقبول کردنداول زندگانی برای اوتاحدی مشکل میشود ومردم اورا میشناسند وبعضی نسبت به دلسوزی پیدا میکنند ومسلم است دزدی این فرد دفعه بعد میبایست به طریقی دیگرباشد ومیبایست ران روش به مهارت برسد-دست دوم که بریده شد این فرد کاملا فلج میشود-لذا ریسک بسیاربالائی داردکه دیگر کسی جرئت انجام انراندارد- مردم نسبت بهم دیگر درشک نیستند-ومردم میداند اگرتعدا د پلیس کم باشد واین دستگاه نباشد چه اتفاقی میفافتد-اخیر بخاطرکورنا- درامریکا چون مسافت خانه با مکان کار بسیارزیداست بعضی ها درشهرک ها زندگانی دمیکنند-امروزه وسیله حمل ونقل کم است خانم ها ماشینهای عبوری سوارمیکنند دم پرتگاه اورپیاده میکنندوپول انخانم میگیرنند واور به پرتگاه هول میدهد ویک فشنگ هم بمغزاش میزنند دراین شرایط های به اصطلا ح کریتیکال- یعنی حساس وهشداردهند وقرمز افکار ها و نیتها مشخص میشود –دریک کانال غربی –یک روانشناس معروف امریکائی بایک مجری ایرانی –بحث سکس مردانه مطرح شد-خود من اطلاع نداشتم چقدر این موضوع-درامریکا گسترده است وجلاتی است که راهای انرا نشان میدهد که شکلی باشید تا زنان راجذب کنید وحشتناک است برای زنان همچنین وجودارد روانشناس بسیارنارحت بود که جنبه افراطی بخود گرفته است وافرادواقعامریض روانی شدند واینداردفرهنگ میشود ومیبیست اموزش وگروش ودیگر واحدها بشدت کار کند درزمان پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله السلم- دختران وزنان بیوه خلخال- یا پای بند از طلا در پا میکردند که اطراف ان زنگوله داشتند وپای بدون جوراب تا حدی ساق پا مشخص بود-پارابزمین میکوبیدند کهمردان متوجه شوند کهانها یادختر هستند ویابیوه هستند ودرضمن ثروتمند هستند وبرای خواستگاری بیایند- واسلام قران ارا تقبیح کرد-ولی هرکسی بین یک مرد ویک زن ارتباط برای ازدواج ایجاد کند- ثواب بسیاربالائی دارد-و- عجیب است افرادحکمت های معلوم شده دینراازان سرپوشی میکنند- معایب غیردینی راهم باز سرپوشی میکنند بهچ وجه منصفانه فکر وعمل نمیکنند امید است کمی بخود بیانند تحت تاثیران شیطنتهای سکولارها نباشند انشااالله


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99