سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

  بسم الله الرحمن الرحیم نظریات شخصی است بخش دوم نگاه ای به کتاب یهودیان بر علیه صیونیست-حضرت داود علیه السلام یک تپه بزرگی تبدیل به یک شهرکی کرد که متصل به اورشلیم بود-که اورشلیم به هفت تپه بزرگ تبدیل شده است- در بالای تپه یک معبد ساخته شد- این معبد به اسم سیون ویا سییون نامیده شد به معنای یادگیری- لغت زیت در عربی بهمعنای زیتون است کلمه زیتون اززیت تشکیل شده است درلغت عبری ازتیم است که از کلمه ازیت گرفته شده است این لغت به یونان میرود وهم کلمه سیون به یونان میرورد- زیت میشود زان وکلمه سیوم بهمعنای مرد ی که بینی باریک ومستقیم وپهن دارد یعنی نژاد یهود چون برای یادگیری چراغ میساختند واز زیتون استفاده میکردند این معبد هم   ازتیم هم میگفتند که درغربی زان شده است  همین الان شما در اینترنت  کوه زان -را حجسجو کنید معابد زیادی متعلق به یهود همین اسم رادارند- که اینمعبد داودی نقش مکه ومدینه رادارد ومقدس است وتمام انبیای یهود علهیم السلام الجمعین-درانجا سخنرانی کردند وخطبه های انها درکتاب 2 وکتاب 5 تپه زان معروف است وجالب انکه حضرت اسماعیل علیه السلام انجا سخنرانی کرده است اشکالی ندارد درتورات مفصل بیان کرده است حضرت ابراهیم علیه السلام دراورشلیم بوده است-در قران مجید در سوره نور ایه 35 میفرماید قبلا گفته میشود یک اصطلاح است بنام حسن تخلص –مثلا مگویم مثل فرفره کار میکندبفکر نان باش کهخبرزه اب است یعنی فراوان است مثل اب خوردن راحت  واسان است یا فلانی از دریا کره میگیرد فرد نیاز ی به تفسیر ندارد ظاهر فراموش میشود معنا درک میشود این ایه یکی از مشهورترین وسخت ترین حسن تخلص را دارد- ایه میگوید خداوند نور است بعدمیفرماید خداوند نور السموات والارض است به ستاره و خورشید هم چراغ میگفتند-بعد میفرماید مثل این نور چگونه است- به پیامبر اکرم صلواته الله علیه چراغ مبین گفته شده است- به قران هم مین طور است- میفرمیاد چراغی را درنظربگیرید اینچراغ یعنی ذات الهیروشن میشود از روغن ریتون وی چوب زیتون که ازنوع خاصی که نه شرقی است ونه غربی مال کوه زان است ونیازی برای شعله ورشدن- به اتش ندارد-مانند ستارگان وخورشید نور علی نور ازهرچه- نور ی راتصور کنید نورانی تر است-حال نکته این است این نور ذات در اینه وحباب صفات است که عظمت -ذات راچندین مرتبه زیادمیکند واینصفات در انبیا و وحی باز بالاتر میبرد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0
اردیبهشت 0
خرداد 0
تیر 0
مرداد 0