سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به سوره کوثر- این سوره که بکوجکترین

سوره مشوهر است علی الظاهر هم مطلب اش بسیار روشن است- معادله انرا نتواستند بیاورند- اینسوره درمدینه ویامکه نازل شده است بحث است بعضی انرا بانشانه ای مکی میدانند وبعضی بانشانه ای مدینه نازل شده میدانند- بنظر حقیر ایه اول مسلم است که درمکه بوده است ایه دوم درمدینه است ومیتواند بنحوی درمکه هم باشد وایه سوم درمدینه- است-کلمه الله جهت ولحاض –صفات هم ازاید یامختاربود صفت ذاتی است مانند انسان تاز مانی که خداوندمنان بخواهد-ذاتی است همه مخلوقات اینچنین هستند- علم وصفت رحمانیت هم ذاتی است- ولی حکمت وتدبیر نسبت به شرایط ازصفات ذاتی بدست میایدهم از ازادی وهم از علم بوجود میاید ممکن است بد باشد- روزی درضمن حرکت حضرت ایت اللهمرحوم استادمعزز جناب اقای کرامت الله ملک الحسینی – رحمت الله میفرمودند خداوندمنان برای مومنین بخصوص طلبه ققطره چنکانی عطا میکندبخصصو درامر درونی کسی پخته نباشد مظاهردنیائی اورا وسوسه میکند ولی بقول حقیر تافته جدا بافته است اشاره کردن که نمد تا پانخورد نمیشود من انزمان پذیرفتم ولی تعجب کردم درحوزه متوجه شدم باعث مسحکم شدن وفیکس شدن ایمان است- دربارگاه عظمتها همین قطره چنکانی است-   کوثر صیغه مبالغه- است کثرت درصیغه مبالغه میشود کوثر یک کثرت تقریبا بی نهایت مانندشنها وستارگان واتم ها- در زبانی بنحوی این مطلب بیان میشود- درزبان انگلیسی – کلمه- مرد میشود =من= هم یکمرد است وهم بهمعنای بشریت است وکلمه- زن- میشود وومن- انهم به معنای یک زن است وباز به معنای بشریت است- درفارس یداریم درس خوان باش هم ییک در ویاهرجند درس – کتاب خوان باشد مودب باشد درتمام حالات یامثلا درانجلسه – حال اگر کوثر را کثرت زیاد بگیریم- چون قبلا اعطا امده است کثرت درعطا است ولی غالبا کوثر را نعمت خوب گرفتند- عطا یعنی بقول خارجیان کادو یک نعمت بسیارویژه کسی تا به ایشان ندهند درک نمیتواند کند- فراعقل است- درقران داریم که نعمتهائی به فرد میدهندکه هرگز تا بان برخوردنکند نمیتواند درک کند- این عطا است- نعمتهای بزرگ تاحدی درجه نزدیک شدن به عطا دارند حال خداوندمنان فرموده است که پیامبراکرم ما صلواته الله علیه واله والسلم کوثر عطادادیدم نه یک عطا بلکه خداوندمنان میداند-چند عطا کوثری داده است ولی دراین سوره مصداقی را که بیان میکیند یک عطا کوثری است که حضرت فاطمه صلواته اللهعلیها است- یک مثال بیاورم به شخصی بگوئیم –وارد دریا شو خوب از مکانهای زیادی میتواند وارد شود اگر گفتیم ازفلان نقطه وارد شو دلیلنیست از جای دیگرهم نمیتواند واردشود-مثلا میگویم بامشاین بند عباس تعدادمشاین زیاداست بعضی مواقع بافلان ماشیبیا بندرعباس دلیلنیست ماشین دیگری نباشد- البته بیان صاحب المیزان رحمتاللهعلیه منطقی ما وجه بهایه قران وحدیث داشته باشیم ونعمتهای دیگر بیجهت کوثرندایم بیست شش تا بیان کردند اما بادلیل عقلانی شایدبتوان به نتجه رسید- اولین عطا به پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- اشرف مخلوقات است خوب جواب میدهند ان عظمت صلواته اله علیه واله والسلم- شایستگی داد بهاندازه شایستگی دادند عطا نیست نعمت هاست ولی عطا نیست خداوندمنان یک ظرفیت بیشتری میدهد کهفردهم بایدخودسازی هم بکند وانگاه عطا میدهد درحدیثاست هرلحظه حتی درخواب خداوندمنان به رسول اگرکرم صلواته الهعلیه واله والسلم علم وصفات پربارتر میدهد این عطا است-وهرچهاز علمدیگرصفات از خداوندمنان طلب کندمیدهد- دوم نبوت عامه وخاصه دارد عامه همهموجودات ولوخاک درید هدایت ایشان است- خاصه هدایت انسان وجن است بعضی قران میدانند ولی قران جزو ام الکتاب است که پیامبردرکل ام الکتاب به ایشان تعلیم دادند- بعد حضرت فاطمه سلام اللهعلیها وحضرت علی علیه السلام وسپس فرزندان ایشان- عطا هستند ومومنین کوثر هستند ازان بیست وشش هرکدام دراین عطا هاقرار میگیرد عطا هستند مثلاتوحید شناخت توحید وهرکدام دریان گروه قرار نمگیرنند کوثر-مانندچشمه کوثر رودی عظیم است هستند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99