سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- نکته اساسی حفظ ابروی خداوندمنان است-فرمود هاست لکل القوم هاد زمان ندارد یعی همیشه هدایت الهی موجود است- جناب اقای مالک بن انس – ریس مذهب مالکی یک کتاب دارد- بنام –موطا-مدتها معنی ان مشخص نبود- اخیرا میگوید احادیث ویراستار وادیت شده- ایدشنیعنی تصحیح شده غلط گیری شده وروان شده- به اصطلاح فقهی حدیت درست وسالم وقابل قبول- تعدادان دراصل 49 بوده است این 49 تا حدیث ها یاست مطالب جدید که دران زمان برای حل مسائل زمانی موردتوجه بوده است مثلا مثال احادیثی که برای ولایت فقیه بکار میرود- اما موطا 1729-حدیث کدام استدرمدینه هفت مکتب فقهی بوده است سه تا انها کلمه مکتب به معنای و واقعی کلمه صحیح نیست

- یک شبه مکتب است مکتب براساس ملاکهای عقلانی بوجودماید که بران اساس حدیث درست از غلط مشخص میشو ویا ازروی حدیث بر اساس بازملاک عقلانی استنباط میشود درایت میشود به انگلیس کامپری هنشن- ان سه تا به اصطلاح جمع اوری دیتا- است جمع اوری احادیث است کهبه ان مسند میگویند بهاین جهت شبه مکتب است کهز هرموضوعی بیست وپنج حدیت مختلف جمعمیکند وهیچگونه ملاکی هم بیان نکردند گه چگونه انتخاب میکردد- اینجا است لکل القوم هاد خدای نکرده خداوندمنان زیرسئوال میرود-افراد اول مانند ابحنیفه سه مکتب دیتا دیده وپس ان چهار مکتب رادیده است شصت وپنج حدیث انتخاب کرده است-خدمت امام صادق علیه السلام رفته است بعد ملاک ها امام صادق علیه السلام انتخاب کرده است ودلائل متقن او- دلیل این کاراین بوده است دلیل این کاراین بوده است ایرانیان تا ابد برشما از لحاظ عقل وتمدن برتری دارند حماقت کهاعرابهم داشتند وحتی درجهان تاامروز چنین است- باامدن امام الزمان علیه السلام-تاریخ ورق میخورد- همه متعادل میشوند گرچه تمدن از شرق به غرب میرودبکل جهانم یرسید وهه مانند خورشیدکه جهارن طرف بیست وچهارساعت منور میکند همه منور میشوند- ولی خورشید از شرق به غرب میرود اقای مالک مکتب چهارم مدینه راقبول داشته است پس ان کتاب دم احادیثانمکتب است یعنی درکل 1729 حدیث وجود داشته است- ولیچون مسلمان سنی از اقای ابوحنیفه دور ی کردند- رای ایشان عوض شد احادیث امام صادق علیه السلام جزاندکی مابقیه رایا قبولنکرد ویاتحریف کرد- وحماقت خودرا اشکار کرد- جناب اقای احمدبن حنبل ایشان طرفداریکی ا ز سه مکتب کوفه است- درتحقیقات خوداش برای حل مسائل بهچهل حدیث میرسد کهبنظر میرسد بیشتراز نصف احادیث حضرت علی علیه السلام بوده استولی برای جناب حنبل چنان کاری نکردند ولی مسلم است یکی از سه مکتب راپیروی میکرده است شایداز طریق ابن تیمیه بتوان انرادرک کرد ولیبعدا با عباسیان برسرهمین احایث حضرت لی علیه السلام درگیر شد به زندان رفت وبدستورانها یازده حدیث کلید ی رباره حضرت علی علیه السلام ازمسند خوداش پاک کردومسند بیست ونه حدیث شد- مکتب اقای ابوحنیفه مشخص است که مذهب رای است استنباط عقلانی ولی هوز حقیر مکتب شافعی خوبی درک نکردم- نکته مهم این است ایاحکم عقلانی اقایان دارند ویا خیر- قبلابرادران سنی صفر یاصدبودند ولی کمکم نسبیت به سمت خاکستری شدن سیر کرد ومانند حاکم نیشابوری وسنائئ و دیگران احایث حضرت علی علیه السلام وحتی ائمه اطهار علیهم الاجمعین سلام الله  واحادیث مشترک از رسول اکرم صلواته اللهعلیه اله والسلم وارد مکاتب انهاشد- یک نکته دیگر ان است فرض کنیم فردی مومن صادق است وبیاناتی کرد وعقل زمانه درکنکرد دلیل برغیر عقلانی بودن نیست عقل ظاهری ممکن است علم پایه نداشته بشاد ومتوجه انهم نباشد مگرانکه علم پایه را بخوبی داشته باشد- خداوندنمنان علیم بینهایتدارد لذا مطالب خداوندندگستره بسیاری را دربر دارد- کهممکن است پایه علمی درک ان دراین جهان میسرنباشد-پیجیده به این معنااست-درخدمت استادمعز مرحوم حضرت ایت الله کرامت الله ملک الحسینی بودم- ایشان رمودند از از ل قبر حضرت علی علیه السلام خداوندمنان در نجف معین کرده بود اتفاقا اخیرا کشف شده است از نجف به چهارگوشه دنیا یکسان است- وقبر اماده بوده است حضرت علی علیه السلام درنزدیک رحلت صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند تابوت منرا دوفرشته حضرت جبرائیل علیه السلام وحضرت میکائیل علیه السلام درجول شما حسنین درعقب انرتا جائی که قبرمن اماده شدهب ببرید-انها درحقیقت طی الارض کردند ولی مردمان انهارا نگا ه میکردندتصور میکردند که راه میروندولی پای انها کمی درهوابود-وروی قبر گنبدی از خاک گهگوئی قرنها بوده است ایجاد شد تا زمان هارون الر شید- نجف مرکز اهوان بود وشکارگاه بود فهمیدهبود که زمانی حیوانات وحشی اهوانرا تعقیب میکنند انها بروی د اینتپه میرونند وان حیوانات وحشی برمیگردند ومانی کهایشان اهوان راتعقیب میکند واهوان بروی تپه میروند دیگراسبها جلو نمیروند- خیلی تعجب کرده بود- دروز ی حضرت امام جوادعلیه السلام بازی بچه ها  را تماشا میکرد ونزدیک تپه بودند وهارون الری اهوانراتعقیب کرد وانها برروی تپه رفتند واسبها کنار امام جواد علیه السلام ایستادند هارون ایستااز امام علیهالسلام پرسید چراشما بازی نمیکند فرمودند دینا جای باز ی نیست- البته منظور این است بازی کودکانه این باز ی کودکانه-اگر عمی باشد برای بچه ها لازم است ولی ایشان میخوهدتفهیم کندمن بچه نیستم واصولا انسان ماندبچه ها درحال بقول معروف تست زدن است تست زدن هم یکنوع بازی است ولی بازی بزرگان است ولی امام علیه السلام نیاز ندارد—ایشان پاسخ دادند که انجا قبر حضرت علی علیه السلام-ارامش دهندونجات دهنده استوبیشرم ها نگذاشتندکه حضرت علی علیه السلام یکلوان اب خنک را به راحتی بنوشد- برای انکه این صفت را از علی علیه السلام بگیرنند مداوم جنگ درست کردند-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99