سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسمالله الرحمن الرحیم- بحران اقتصادی جهانی- بحران زمانی پیش میاید که فرد نتواند مایحتاج ضروری خوداش راتهیه کند درحقیقت زمانی که فرد دیگر نمیتواند پس انداز کند زنگ خطر شروع میشود وبا شدت پیدا کردن تورم اعتماد انسان به اینده سلب میگردد وبچهای خوداش رابه جای مدرسه فرستادن به سرکار میفرستند وخوداش دست بکارهای سخت وتازه میزند-در سطح جهانی زمانیکه یک کشور خرجاش بیش از دخل اش هست این انفجار روزی رخ میدهد ونیازی به پیشگوئی جناب اداموس ویا وال استریت نیست همجنان که درایران زمان شاه بدستورامریکائی ها ودر یونان هم درست درهمان زمانسال1974 این دستورجدید رخ داد وهردوهم یک علت داشت-ترس از از کمونیست وبحران عمومی جامعه در جهان بالاخص در اورپا یک موج پولی است کهمداومبین کشورهای اروپائی درحال چرخش است وبه انها ماهی میدهد وانها در یک توروبه همزنجیر شدند وبه همینعلت دارای یکسری قراردادهای اعتباری تعریف شده هستند وسازمانهای بیمه هم انها پشت بانی میکند بعلت عدم برنامه ریزی دقیق اقتصادی یعنی اقتصاد روبنائی نه زیر بنائی که عمدتا به نفع غرب تمام میشود پیشرفت یونان دربا سطح درامدهابا وجودانکه بیسارسریع وزیادبود ولی جامعه را حداقل نیمی ازانان سودی ازاین ثروت ملی نمیبردند لذا کمونیست یک رقیب سر سخت دولت محافظه کارهای دست راستی شدند غرب فهمید اینده یونان دردست کمونیست ها خواهد بود کودتای نظامی دست راستی کرد که ابروی دمکراسی در یونان ازبین رفت لذا طبق قرارداد:" استقرار مجدد دمکراسی:" کمکهای زیادی وهمچنین وامهای زیادی به یونان دادند- کهدرسال 1999 این وامها به اندازه صد در صد درامدناخالص ملی بود ولی این ژول به نحوی خرج کردن که تعداد نمایندگان کمونیست وچپ را از موثر بودن بی اندازند قانون این است دراین شرایط بحرانی کشور زاهد شود از طرفی واز طرف دیگر بشدت کار وتلاش کند وهردو طرف را برعکس کردن نتیجهای جز انفجار ندارد بحران در یونان به حدی بود جز با پائین اوردن ارزش پول ملی واجرای ریاضتهای اقتصادی راهی برای بیرون رفتن از بحران نبود واین امر یعنی فشار مضاعف داشتن که جامعه هرگز نمیتواند دراین شرایط به تعادل برسد به تعادل رسیدن خوداش یک هنر بزرگ است که بیادمقدامات پیچیده ان فراهم گردد بادقت به جدول سود بانکی بخوبی همه چیز مشخص میشود در سال ماه هفتم سال2007 سود بانکی4.53 است درسال ماه یکم2011 سود بانکی12.65 است ودرماه هفتم سال 2011سود بانکی26.65است


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0