سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-هنوز پس از چهارد ه قرن- فردی که درکهولت است مانند بچه حتی شش سال شعور بهم نزده است وادعادارد وهرچه بگویند برای چندر غازکه درخارج میدهند-یاو ه های احمقانه مانند بخاری را تکرار میکنند-درمورد خانم عایشه چون ائمه اطهار علیهم السلام- سکوت کردند- علماهم درباره ایشان سکوت کردند هرچه نوشته شده است کار برادران سنی است- متاسفانه اختشاش زیادی دارا است وهرجا نوتاستند-مدرک درستی پیدا کنند- بسیاق وروش معمول وعادت وعرف نوشتند- انها تصور کردن که سن پیامبر اکرم صلواته الله عیه که درشصت وپنج سالگی بود- این سن مبارک است جناب ابوبکر ودیگران همه اش گفتند شصت وپنج سال داشتند-میگویند به شتر گفتند گردن کج است شترگفت کجامن راست است یک اش همه چوشی درست کردند- چون بخشی از مطلب من برگرفته ازمرحوم اقای میرزا جان است- که ایشان متود عراق بوده استوهم درحوزه درس خوانده استعدادی فوقالعاده عظیموبعد دردانشگاه بغدار ادبیات قرانی وعربی خوانده است وجز حزب بدربوده است مبارازتی دردانشگاه بغداد راه انداخته است وسپس به ایران ارسال کردند وبعلت قندخون بالا زود فوت کردند- ایشان میفرمود خداوندمنان زمانی که با پیامبر اکرم صحبتمیکند لحن صوت پایین است وحالت مادرانه دارد ولی زمانی که بامخالفین صحبت میکند لحن بالا وقوی است- در سایت ویکی شیعه یا- بیان میکند حضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم لقب ام عبدالله به خاطر خواهر زاده عبدالله پسرزیبر داده است ولی ایشان مطلب به نحوی دیگر میگوید- ایشان معتقدبود لقب عبدالله لقب عمومی مومنین است مثلا تمام ائیمه اطهارعلیم السلام الله الجمعین عبد صالح هستند ولی ایشان میفرمودکه درعرب رسم است الان هم رسم است-که دختران کمی سن انها زیادشود میخواهند به کوچه بروند وبازی کنند- بهانه لقب ام عبدالله میدهند یعنی درسلک خانم بزرگ ها دربیایند وحالت بزرگی بخودبدهند بمین دلیل است حضرت رسول اکرم صلواته اله علیه الله واله والسلم به ایشان لقب ام عبدالله داده است- زمن تولد ایشان بین چهارم ویا پنچم بعثت بیان کردندکه من پنچم را محسوب میکنم هم سال اقای ابوبکر اسلام اورد ولذا نفر هفدهم بود اقایان فرمودند که خانم عایشه نفرهیچدهم است- درحالیمه حضرت علی علیه السلام درسن نه دسالگی باحضرت رسول اکرم صلواته اللهعلیه والسلام به غارحرا رفت به حضرت ایمان اورد وپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- ایمان ایشان را قبئل کرد تامروز برادران سنی انراقبول ندارند برای انکه بیعت درسن بلوغ بایدباشد- البته قانون اسلام این است که تا سن بلوغ فرزند دین اباواجدادی دارد ولی مسلمان نیست ئلی تاحدی حکم اسلام بران مترتب میشود وبعداز بلوغ باگفتن شهادتین مسلمان میشود- ازدواج پیامر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم باخانم عایشه هرگز در مکه رخ نداده است دوم ویاسوم بعدازهجرت است وحال ماانرا دوم تصور میکنیم پس سنهای دوساله وسه ساله وشش ساله چگونمیتواند درست باشدمگر منافقی چون بخاری انرابنویسدپیامبر اکرم صلواته الله علیه والسلم سال پنجم هجرت به جنگ غزوه بنیمصطلق رفتند وخانم عایشه باخودبردند ایا صحیح است یک دختر هشت ساله برای دین جنگ برنند- بقول یکی از علما این امردستور الهی بوده است ه تهمت زدن به خانمی بی گناه -گناه عظیمی است- انهم زن پیامبر اکرم صلواته الله علیه اله والسلم—وفات ایشان را سال 58 هجری گفتند- وسن ایشان 66 سال پس سال اول هجری هشتمیشود وبادوسال میشو ده سال ولی روزتولد سال ششم بعث میشود ومیتوان انرا یازده اسلتصور کرد که بهتر نتجه میدهد پس یازده سال سن ایشان است اما دلیل اینازدواج رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم متوجه دشدکه ابوبکر درفکر است وناراحت است اعراب زناهای بعدی کوچ نمیگرفتند وبعد بانهاازدواج میکردند برای انکه نسلی زیاد داشته باشند وابوبکرتصور میکرد که دختراش بیشوهرمیماند وبه هرکس هم نمیداد اولاز عثمان خواست وسپس از جنابعمر ورسول اکرم دستور تخحقیق دادند وزمانیکه متوجه شدن حضرتعلی بهخانه ایشانفرستادند وگفتندناراحت نباشیدمن خودم خواستگاری میکنم این امرلطف پیامبراکرم صلواته الله علیه واله والسلم بود- وچه زمانیخام عایشضه درخانه رسولاکرم به زناشوئی تبدیل شد مشخص نیست وامروزه برخلاف گذشته که میگفتند که سن خانم ها باید بالا باشدتارحم ها لرزان نباشند وتخمک ها کامل شوندامروز برعکس میگیوند وحتی درامریکا دخترهاینه سال که بچه اوردند هم مادرسالم است وهم بچه


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99