سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- انسان دراین دنیا ازاداست- هر ایدولوژی رادا شته باشد- - تاریخ گواه بران است که انسان اغلب برخلاف ادیان الهی حرکت میکند وراه جهالت میپماید البته این دلیل- نمیشود که اسنان مومن دست از تلاش بردارد ولی هیچگاه ازانکه دراقلیت است هم نبایددافسرده باشد وتاسف بار است- ونزدیک به قیامت باز انسان ازد میشود وبازهم راه انحراف طی خواهد کرد—اخیر سایت- نور مگز( مجله) بسیار راحت تر ازقبل- به بعضی از مقالات درسترسی پیدا کرد- مقاله ای از اقای کلئوس ون استاش- محقق دردانشگاه پدربورن المان مقاله ای بنام-مقایسه دین برای چالش برای دین دیگر درقرن بیست یکم نگاشته اند- بعلت انکه مفصل از اینکه مقصود ایشان چه بوده است- من ترجمه ازاد را انخاب کرذدم که درضمن چالش ایرا باعربستان وامریکا هم درضمن مطرح شود- ایشان درسال 1991- شناخت اکادمیکی دین مسحیت شاخه کاتولیک را پی گرفتند- ایشان تحت تاثیر استاد خود- که بدنبال سیستماتیکت-کردن مذهب بودند-مبنا را اعترافات امروزی رهبران مذهبی قرار دادند- دراین بیست سال اخیر دانشگاه های المان دراین رشته به موفیتهای زیادی رسیدند-و من- باروش تحقیقاتی خودم به این مسئله پرداختم- وبیشتز از تضادها بین دومذهب رامورد توجه قرار دادم و هدف ایده واساس مقایسه بین دومذهب یابیشتر- درمقایسه کردن که درمقدمه تاملاتم- بعضی ازانها شرح دادم- واختلافات- روش تحقیقاتی وهدف ها- ومحدودیت ها- با روش ومتد سنتی بخوبی تشریح کردم ومورد بحث قرار دادم-مقایسه کردن اختلاف ماهوی دارد با مطالعه بر روی ادیان-خاصی – درنهایت مقایسه بدنبال دفاع کردن بر روی موضوعات  بسیارمهم بحرانی-همه در کل نویسنده بیانگر ان است که که متد مقایسه ان لباس جامع وپوشاننده اندام مذهب مسیحترا که به ان اعتراف میکند وهنوز ان برای دکترین اسلام روشن است که   در ملاقاتها برای بحث شناخت مذهب دریک گفتمانبسیار هدفمند برجسته میشوند وتاثیرات عمیق دارند که برای بحثبین مسلمانان ومسیحیت ودیگر مذاهب برای جمع مطرح میشود- ایشان درمرحله اول برای شناخت جهان هرمذهبی که دنیای خاص خودرادارد این مطالعات برای اشان جذاب وسودمند بود که روی یک موضوع طرفین چه میگویند وسپس این دونظر مختلف با فلسفه های- خیر غرب مورد چالش قرا دادند- ایشان نوع درک واحساسات را دال بر فرهنگی که دران رشد کردن میداند چناچه اگر درهند متولد شده بوددر نوشتجات- ادویتا ودانتا جذب میشد ودران به کاوش برمیخواست وبه ان نزدیک میشد وباهمان احساست وعلاقه ای که درمردم هنداست رشد میکرد-ویا اگر درکشورهای عربی بود- به مطالعات قرانی جذب میشد- ویا به فلسفه اسلامی  که فیلسوفان اسلامی انرا رشد داده اند مطالعه میکرد- این مطلب منرا وا دار کرد که من دریک محیط مختلف ایا رشد کردهام این موضوع خواب را ازمن گرفت که احتمال ولو ضعیف- چگونه من میتوانم- به حقایق خود اعتماد کنم- اگر راهای مختلف برای شناخت حقیقت موجود است-؟؟ که هنوز من انهارا بدرستی درک نمیکنم ویا انها با عقاید من متقض هستند- اما شبیه هم بودن – وشبهه استدلال میتواند- ولو درظاهر موفقیت ساز باشد؟؟-ادامه دارد-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99