سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-امروز برای خرید بعضی اقلام بیرون رفتم گرچه افراد بسیار کم بودندولی مثلا درمیوه فروشی دوازده قلم برای حداقل دوهفته خرید میشد- درانجا شنیدم درانجابرای رحلت شخصی هزارنفر امدند وشایع است به نها گفتند ممکن است- جریمه شوید وانها گفتند ما دعوت نکردیم خودجوش امدند ومیگفتند که شایعه است چند پوند جریمه شوند- درمنزل جریان را گفتم- فرمودند امروز تشیع جنازه مرحوم حضرت راسخ علیه السلام بوده است ایشان از نوع تیپ کلاسیک مذهبی سابق بودند بسیارجدی ومستحکم ولی رفیق مدار ودست وار وزمانی که میخندیند نورانی میشدندوچشمان بسیارلطیف وخنده دلنشین داشتند- از سخنران ثابت مسجدمعروف ایرانی درشیراز بودند که انشااالله درجوارائمه اطهارعلیهم اسلام الجمعین روزهای دلنشینی داشته باشند- ونفر دیگری  میفرمودندد که دریکی از بانک ها یک جعبه از ماسک ودستکش مصرف شده گذاشتندوبعضی ازبین انها یکی را انتخاب میکنند واستفاده میکنند خوب است دراین مکانهای عمومی مقداری مسلک ودستکش یکبارمصرف داده شود درضمن بخورهای ضدعفونی کنند باب شود واخیرا میگویند باید کولر کار کند که ویروس را بخارج ببرد- درمغازه اغذیه فروشی فرمودند برادرمن بهتهن رفته است دریک ادراه مدتی کارداشته است کورنا گرفته است واز وضعیت نامناسب بیمارستان تهران ایشان شمهای گفتند خوب هرکس به تهران میخواهد برود- بایدجواز داشته باشد ومداوم ادارات ومراز جمعیت چک کنند وتمهیدات ویژه داشته باشند وباز میگفتند بنظر میرسد کورنا سکته قلبی یا مغزی هم ایجاد میکند البته چون میزان اکسیژن کم میشوداحتمال است- امیداست مردم کمی دقت اشته باشنداین امر شجاعت نیست جسارت است-وجسرارت دراسلام حرام است-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99