سفارش تبلیغ
کمک به محرومان
کمک به محرومان

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- استادمعزز ودانشمند اسلام شناس حضرت ایت الله جناب اقای علیرضا پناهیان- رحمت الله علیه یک کتاب چه که جزو ژانر وتیپ – بیان معنوی است تحلیلی برنگاه امام رحمت الله علیه-به مقوله هنر ورسانه- است این کتاب چه- با صفحات بسیار کوچک فق 79 صفحه دارد عنوانین بسیار جال وکلیدی دارد- مانند هنر ودرد دین- هنر ودردهای جهانبشریت- یک راهبرد برای عملی شدن هنر متعهد- جلوگیری از ابتذال وغیره ایشان درحقیقت ایات امام راحل علیه السلام دربارهنر وهنرمند ورسانه تاحدی مع اوری کرده اند وانرا تفسیر کرده اند وبقول علمای حدیث درایت وتفکر جامع انرا بدست میدهند ه اصطلاح فهم حدیث میکنند اخر کتاب یک سری بصورت مختصر بیانات امام رحمت الله ودرک وفهم معنوی مطلب خود بیان کردهاند- درمورد رحمت الله علیه فرهنگ وتمدنی که هنر باید عرضهکند وباقران سنجیده اند بگذریم از فصاحت وبلاغت که بقول خارجین درصوت هستند-محتوا که درعقل است بیشتر به محتوا ایشان پرداخته است صوت ازاد است میفرماید- تنها هنری مورد قبول قران است که صیقل دهنده اسلام ناب محمدی صلی الللهعلیه والهوالسلمو اسلام ائمه الهدی علیم السلا اجمعین- اسلامفقرای دردمند اسلام پابرهنگان- اسلام تازیه خوردگانتاریخ وشرم اور- محرمیت ها باشد- هنری پاک وزیبا که کوبنده سرمایه داری مدرن وکمونیست خون اشام ونابودکننده اسلام رفاه وتجمل – اسلام التقاط- اسلام سازش و وفرفرومایگی- اسلام مرفهین بی درد ودریک ملام اسلام امریکائی ادامه دارد-تا- هنر درعرفان اسلامی ترسیم روشن عدالت وشرافت وانصاف وتجسیم تلخکامی –گرسنگان-مغضوی قدت پول است تا اخر اما تفسیر ایشان- هنرمند اساسا نمیتواند شعاری کار کند- گاهی برخی از هنرمند های غیر مذهبی اینحرف درست را میزنند-هنر فرامایشی نمیشود- (ولی به نظیر حقیر میشود) بسیارمفصل است- یک تحقیقاتی تا انجا حافظه من یاری میکند این تحقیقات در کشور بلژیک برای اولین بار انجام گرفت وبعد بشدت درغرب توسعه پید اکرد بنام الی نیشن یا الناسیون از یک کارخانه ازکار گران سئوالشد ایا شما کمبود مادی دارید گفتندخیر-گفتند علاقه دارید گفتند خیر روز به روز برنفرت ما اضافه میشود واسم انرا ازخودبیگاته شدن گذاشتند ایه جالبی است که میرماید چون انسان خود حقیقی خودر را فراموش کردماهم اورا فراموش میکنیم نفس یک خودمجازی برای او تعبیه میکند ممکن است اول لذتی ببرد ولی کم کم از خوداش نفرت پیدا میکند مثل قاتلین- واینامر درغرب بسیار شایع است- یکخانمی درامریکا الان بسیار مشهور است سخنرانی او به سیوپن زبان دران واحدترجمه میشودحتی به زبان ترکی اسلامبولی- ایشان اول تا دیپلم درس بیشتر درس نخوانده است توسط فردی به تعلیم میدهد از مغازه دزدی کندبه دام میافتند به زندان میافتد دریک بندی که مرد وزن- باهم بودند ایشان افراد رادوریک حلقه جمع میکند وعلت زندانی شدن از انها سئوال میکند-بای او بسیار وحشتناک بوده است- بفکر راه حل میافتد ومطالعات خودراشروع میکند-وبعد بایک روانشناس مطالعات خود چک و.کنترول میکند براساس خصلت زنانهدرضمن بحث میخواسته دلبری هم بکند ولی کسی نمیفهمد یک فردمسن دربین انها بوده است به ایشان اینمردان برسر نزدیک نشستن شما دعوا میکنند لطفا شما دلبری نکنید مت ومبهوت میشود وسعی میکند که دیگر دلبری نکند که اینجا باا قای روانشناس اختلاف میکندکه ایشان درحدتعادلرا قبول داشته است- ایشان به کتاب انجیل روی میاورد ومتوجه میشود این امر گناه بزرگی است وبعدبا کشیشی درزندان به مباحثات انجیلی میپردازد بعداز زندان بیرون میاید درزندان بابیاناتی از انجیلی – کسانی که از جرم خود اصلا ذککشان نمیگزید به گریه میافتندوتوبهمیکنند ایشان تحقیقات خوداش را ادامه میدهد دانشگاه تنسی شهری درامریکا است ودانشگا ه اش بسیارمشهور است-شروع بتحقیق میکند ومتوجه میشودخانم ها استادکه شوهر هم دارند درحالت دلبری مخفی از اساتید مرد هستند-ودختران دانشجو متوجه میشوند وفکر میکننند که کارخوبی است درحالیکه اگر خانمی چنین کند وجلب توجه نکند بهامراض روحی سختی دچار میشود که چه بسا خودکشی کند ایشان دریک سمنیاربزرگ اینمطلب بیان کرد که اکثریت غالب خانم ها بودندایا کسی این تجربه داشته است چندنفر دست بلند کردند یکخانم گفت من همین طوربودم وچون جواب مناسب نمیگرفتم وضع بحرانی پیدا کردم وتامرز خودکوشی رفتم وبعدبه روانشناس مرجعه کردم تاحدی معالجه شدم وازدواج کردم وبعدفهمیدم شما گروه دارید وبهشما ملخق شدم وبراین نفس مسلط شدم عرفان اساس اش از خودشناسی شروع میشود وبه ادارکاتی میرسد-کهخداوندمنان رابهتر بشناسد وان شناخت روحیات فرد کمال وبهبودی عجیبی میدهد-وچن درک پیچیده جدیدی راتجربه مکیند خلاقیت درشناخت خودبسیاربالاترز سطح معمول است اینجا است برافراد دیگرتاثیر گذار است اینبعد در هنر ما کم است-

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99