سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 بسم الله الرحمن الرحیم-وظیفه ما در زمان انتظار- وظیفه ما در زمان انتظار که هم از لحاظ احادیت بیان میشود وهم از الحاظ عقل درست است ان است که فقط باید اقدامات در داخل کشورهای اسلامی باشد انهم زمانی که جنم طاغوت را به خوبی ازبین بردیم یعنی جامعه به خوبی طاغوت را شکسته ایم وجامعه را بیدار کردهایم ودیگر جامعه کاتولیک داغتر از پاپ نخواهئ بود سربازان بیمزد وبه اجرت سرخود – وگرنه امام زمام علیه السلام باید همه از بین ببرد چه قبل از فتح وچه بعد از فتح بقول فرانسویان انسان بدون هیچوگونه وسیله وسرمایه ده کار میتواند بکند وبا اندک سرمایه وووسیله صد کار میکند ارتش اردن به بهتر از ارتش ایران تعلیم ندارد واگرتوانست یک کروکی دقیق را بکشد وپاشنه دقیق انرا مشخص کند من مچ دستم را میدهم بخوبی مشخص است که ناتو درجنگ عراق جبهه را از پیمان ورشو تحویل گرفت دریک جمگ که بقول امیران چنگ سخترین نقطه بود وبچه بسیار زیرکانه مقدمات جنگ را تهیه کردند که عراق بوئی نبرد وچنان وانمود کردند که عراق اگر حمله کند ایران عقب نشینی وما چندین کیلومتر عقب بودیک وپشت کوه ها سنگر های پشت کوه ها ارام ارام ساخته بودیم وسر پوشیده بود ونیرو در داخل ان نبود نقطه متاسفانه از لحاظ هوائی نقطه کور بود عراق یک سری ساختماتمان بتن ارام پشتن کوه ها ساخته بود که توپ روی ان بی اثر بود وما متوجه نشدهایم- تاکیتک به نظرمیرسید یکی ازتاکتیک پیمان ورشو بود که عراق قبلا در جنگ ایران عراق روی ایران پیاده کرده بود یک لشگر قائم حرکت میکند ولشگر دیگر پس از انکه یکنقطه کلیدی گرفت با زاویه هفتاد درجه به ان ملحق میشود وپس از مدتی لشگر با زوایه سی درجه ملحق میشود وسپس همگی گشت نود درجه به راست میزنند- پاشنه نوشتن برای کروکی درسطح سرتیپ به بالا است وسایل بسیار زیاد دقیق میخواهد امریکائی گفته اند از کروکی جراحی فلب سخت راست یک میلمتر اشتباه شود 14 نفر سرباز وافسر بی جهت کشته میشوند روسها مشهور است 80 اقلام دارند امریکا معین نکرده است براورد120 حتمی است ولی من با حسابسر انگشتی فهمیدم بیشا زا200 تا است امریکا هرواحد محاسبه گر مثلا بین 14 تا بیست رقم الکترونیکی میفرستد ودر فرماندهی انها جمع میشود پیک نفر برای هر اشگر سه تا است ولی جهتی ندارد درموارد بسیار ضروری ارسال میشود ایران برا ی لشگر زمان شاه همین سه نفر سازمانی بود ولی بعلت دقیق خاص به زحمت یکی برای لشگرمعین میکرد به هیجکس دیگر اعتمادی نداشتواین فرد راباید باماشین مخصوص حرکت کند که از خط تا مقصد او اورا کنترول کنند ودرجاده پست ها اگر اتفاقی برای او افتاد کمک گنند ونگذارنند کروکی بدست کسی بیافتد واین همه حماقت بی جهت نبود بعدها فاش خواهد شد ما حداقل بایدپنچاه تا داشته باشیم وجالب انکه فرمانده لشگر کرمانشاهان به زنگاه ادعا میکند که عروسی پسرش است به کرمانشاه بر میگرد واین سه روز میشود بیست روز بعلت کمبود افسر جانشین فرماند یک سرگرد میشود وقتیکه الان میکند عراق ان قریب خوداش را جلو میکشد میگوید با کمال وقاحت سواد من به اندازه توا است وتا دوماه نمیاد وتا کتیک میخورنند وعقب نشینی میکنند واعتراضات زیادی به ارتش میکنند ارتش میگوید فقط مرکز زرهی میتواند به شما کمک کند وسرانجام بقدر ی تیپ مستقل بعلاوه میکند که از کردستان احضار شده بودند که عراق عقب نشنیی میکند وسپس یک طرح نصف نیمه انهم بعلت یک جناب سرهنگ برای انکه ابروی ایرانیان درامریکا حفظ شود با کمکم مستشاری وبازدیدیها از اروپا داشته است وخواند ن جزوات علمی که درباره انها بحث خواهم کرد وسعی زیاد در امریکا سپس تنها کسی بوده است داوطلب در مرزهای عراق کار میکرده است تا حدودی بلد بوده است امریکه چند روز قبل اواکس فرستاد حمله شد توپ دقیق روی کوه ها ریخته شد وبچه برق اسا بر دوکوه مسلط شدند سرازیر شدن برای کوه دوممتوجه شدند راهروی بسیار تنگدارد وده متر بالای کوه امکان رفتن نفر نیست مگر میخ کوبی کنند ونمیتوان اسلحه سنگین بالابرد خودشان به بالا بردند دیند یکردیف ساختما بتون ارمه است هرچه ار-پی وجی وحتی توپ زدند فایده نداشت نگهبانان خط عراق به انجا رفته بودند ونیروهمانطور بالا میرفت یک دفعه ظرف پنج دقیقه موشکها روی یال ومحل راهرور فرود امد وصدها کشته وزخمی گرفت وبطوریکه بچه ها یا خودشان از ضخره ها پرتاپ میکردند به قسمت شمالی در روی کچی پنهان میکردند دستورعقب نشنینی داده شد وبچه ها اطاعت نکردند مگرانهائی میخواستند ورود کنند ودوبار کوه گچی را به اتش دقیق گرفتند توپخانه خط ما انهار میکوبید ولی ناگهان عراقی خاموش شدند منانرابه حساب ملاحظات سیاسی میگذارم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0