سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم اللهالرحمن الرحیم-هیچ خط توصیفی ازامام گل سرخ نمیتواندشگفت انگیز نباشد-من عاشق ارزوهای طلائیاش-شاهکاری ستایش انگیز بودن انکه سیری پذیر باشد- صدائی که درلطفات اهنگاش صوت داودی ر ا بهکمال برساند تاروح انسان به ماورا واز ماورا بماورای دیگر برودانسانیکه ازعرش ازجاده معراج امده است-تا باغ وحش زمینی را ازمرگ نجات بخشد- میخواهم به بیتالمقدس برومواز پرنده بیاموزم پرندهای که ازاد کنم کهدرجاده معراج پروازکند وبه من بیاموزدوروح بیت المقدسرا رویت کنمرروحم چون گل سرخی به پرواز درایدروح های مشایعت گرجاده معراج راببینداکر ابی باشند ابی میشویواگرسبز باشند سبز میشویوهر سئوالی دامی میسازندکه در ملکوتی که از روشنائیش خیره میمانی و گرفتار میشوی-عبای شان وروشنائی بردوشات جاودانهگذارده میشود زمزمه بهاری پیامبر اکرم صلواتالله علیه واله والسلمرا درمیابی وانسان ازجهان درهم شکسته وگم شده ا ی ومرده ایوارد حیات پرنطق ورمز وراز میشوی ان غزل ها که سرودی به وقفه به یاد میاوری -بدون استراحتدرگفتگوی باچهرهای درخشان بهشتی هستی-هستیرا تسخیر میکنی وایده الهای مذهبرابدست میاوری ومهاجرسرزمین وحی میشویتا به درکی فوق دلیل دست یاب ی وعمقی سر شار وفراحستاجاده معراج بتوانی بپیمائیودرک میکنی که خواستهای زمینیت امرالهی است با کالبد جمع بهشتی وجهنمی سرودازادی میخوانی وچگونه از قطبی به قطب دیگر میرویوفرا میگری در ضمنبرده بودن چگونه خودات را مجرد کنی وجمع اضداد هستی کهدرجاده خاکیعروج ملکوتی میکنی درمیابی که جذب ودفع ها تا به کجا میرساند-من میدانمانجهان میتواند باروح من هماهنگشودوان تجربه باید از چشمه جوشان عرشی تحقق یابدمن پژمرده خودم را سرزنش میکن که چشمه حیات هستبوی عطر مدینه همه جار پرکرده است که دوای دردمن هم هست هیج کلاس درسی قلب منرا تسخیر نکردجزان معلمی که از ساحل عرش طلائی امده است من تصویراشرا در قابطاقجه ام داشتموسیمایشرا در جاده معراج را دیدم باران روح من- ثابتمیکند همه چیز را میتواند نرم وتسخیر کندوبه تمام بدنهاوارد میشود وخدای بی خدایان میشود-ارزوئی که سال های زیادیمنتظراش بودیم اولین نوشتهای که میخواهی بنویسی کتاب درباره اورامیخوانی اینقدر کتاب درباره اومیخوانی تا میتوانی بنویسیمیخوانی تا اورا احساس کنیدرخلوتی پرسکوت قلم مینویسدهمانطور که خون ساخته میشودجاده ای باز میشودکه دران جاده میدوی نمیخواهی ازاد باشی ومیخواهی دربندان چه میفهمی باشی وبیشاز حسودان طمع میکنی در اعجائب پرقدرت وپر استحکام ثانیه به ثانیه گا م میزنینمیتوانی پشگویئی کنی که لحظه بعد درچه حالی هستی فرد هوشمندانه به سمت قله گام میزنی فقط میتوانیب گوئی پر عظمت- پز شکوه-بلند پروازی انسانبهصورت عجیبی اشباع میشود ارزش این دنیا وبه دنیاامدن اشکار میشود-کهانسانبه خاطراش حاضر است بمیردمداوممیخواهد به شکوه نورانیت برسد وبشدت خود را درسختی قرار میدهد که با سرعت بیشتری بتازد هر کلمه اش شستشومیدهد شستشو بعد از شستشو تاانجا که بشدت نورانی میشوی ان زمان ارزوئی داری که هرگز به کمال ان نائل نمیشوی وهمیشه به بخشی ازان میرسی اینهمان حقیقتی است که خداوندفرمودند من گنچی عظیمیبودم خواستم انرا برای دیگران اشکار کنم


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0