سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 بسم  الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- سیاست الهی – چند مقدمه—درحدیث است تمام افرادبشر با کمبود ها بشر کلا وباناراحتی ها دنیا راترک میکنند – وهیجکس موفقیت تمام وتمامی پیدا نمیکند—دوم – در قران مجید است که مامشکلاتی را ایجاد میکنیم- کسانی که صبر کنند پاداش میگیرنند حکومت یا بدست مومنین است –که مکلف به تکلیف هستند-یا مامور به تکلیف هستند همینکه تکلیف اجرا کردند- کافی است گرچه مشکلات هم چنان مقدار باقی بماند این امر چند حکمت دارد اولا سرنوشت دردست خداوندمنان است- دردست بشر نیست ودر ثانی به قدرت الهی پی ببرد- چون مشکل را خداوندمنان حل میکند- ودثالث بدنبال علم دانش برورد که بعضی حل توسط دانش حل میشودوباز پی بوجودخداوندمنان میبرد اگر رفاه وجود داشات امام اصادق علیه السلام فرمودند انسان تنبل میشود وبدنبال کار ودرک علم نمیرفت چون برای درک علم اول نیاز لازم است درثانی پاداش ها ولذتها احتیاج است از امام صادق علیه السلام سئوال شد چرا لذت جنسی اینقدر زیاد است- فرمودند اگر لذت جنسی نبودمردان وزنان ازدواج نمیکردند مگرمومنین- وخوداین امریک امتحان است وبعد این مشکلات باعث میشود ظالمین اولا بدنبال علم ودانش باشند وبعد ادعا بهشت ساختن در دنیا باشند وشکست بخورند ومردم انهارا اخراج کنند- وسرانجام پی به حقایق ببرند—انهائیکه تصور میکنند که مذهب بایدخصوصی باشد حکومت باید غیره مذهبی باشد- خداوند منان میخندند به کسانی تصور میکنند دنیا میتواند دردستان انهاباشد- ومذهب دراسلام هم فردی وهم جمعی دستورات دارد وکسانی که از دستورات الهی سر پیچی کنند انهارا طغیانگر مینامد درقران خداوندمنان به حضرت موسی علیه السلام میفرماید برو بنزد فرعون کهاو طغیان کرده است وسرانجام درنیل غرق میشود حال در غرب چون از جهتی دین انان بروز نیست ونمیتواند مسائل روزرا حل وفصل کند ناچارا به سمت سکولار رفتند حداقل باید مذهبی باشند وامروزههم مذهب مسیحیت بخوبی به این نکته رسیده است که مهب بیاد دستورات واحکام دنبائی وزیادی داشته باشد درامریکای لاتین جوانان مسیحی یک پلاکارد وپوستر وبننر جلوی کلیسا زده بودند که جوانان ومردم به سمت این کلیسا بیائید که همه مشکلاترا حل میکند ونیازی به سمت اسلام رفتن ندارید ومسائل دیگر وباز عد های رامریکا میگویند برای حل مشکلات از هر کس وازهرمذب وایدولوژی میبایست استفاده کر د- اقاین سکولار ایرانی نباید حداقل از سکولار مترقی غرب عقب باشند ودرضمتمطالعات اسلامی را داشته باشند زیرا حچت الهی ومنطق الهی برانها تمام و کامل شده است- درنزخداوند جل وجلاله الشریف عذری نخواهند داشت جزانکه بای خود وبال وگناه انبارخواند از شکست رهبران کشورهای قدرتمند با توان بالای علمی ومالی درس عبرت بگیرنند وخودوخواه ومغرور و ساده لوح نباشند-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99