سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-جناب اقای رضا پهلوی- که سعی میکنند که یک حکومت سکولار به سبک غرب درایران بوجود بیاورند-پدربزگ ایشان حدیثی بود که بیان میکرد که ایشاناز قزوین اغاز میکند وسرانجام سرنگون میشود- درباره پدر ایشان شخصیتی از قم- بانام روح الله قیامی را شروع میکند وسرانجام پیروز میشود- حرکت انقلابی مذهبی ایران ریشه چهارده قرن دارد که اگر تبلغات منفی شود بخصوص با زور همراه شود تاحدی ضعیف میشود واگر تبلیغ شود وزور منفی نباشد اوج میگیرد چهدرایران چه درعراق وجای دیگر- مخالفت بامذهب سرانجام شکست بهمراه دارد- کارشناسان تاریخ معتقد هستند بشر شرق پس از طی سالها- به ارزش مذهب ویا اخلاق رسیدند- وپیشرفت دریک حکومت دیکتاتوری مثبت میبینند- ولی غرب جوان است وازادی زیاد دال برپیشرفت میداند- حضرت مرحوم ایت الله حالئری شیرازی رحمت الله علیه یک سخنرای درمرکز تربیت معلم شیراز دراوائل انقلاب داشتند وفرمودند حدیث معتبر میفرماید از این پس ببعد جریانات مانند دانه تسبیح پشت سرهم خواهد امد تاطهور حضرت امام الزمان علیه السلام وبسیاری از شما شاهد انروز خواهید بود- مندرمنزل شخصی بودم که یک شخصیت بارز روحانی که کتاب نوشتن وگاهی امام جمعه موقت هستند فرمودند پس از انکه دربغدادحکومت شیعی امد بعداز نوزده سال جریانات بشدت سریع پشتسرهم رخ خواهد دا تا ظهور حضرت امام الزمان علیه السلام یعنی الان شدن ندارد ولی پشت سرهم می اید ولی بعداز نوزده سال شدت پیدا میکند-ودر حدیث است تاقبلاز ظهور انسان بی ایمان میتواند منافق باشد وخودرا نوعی مسلمان جا بزنند وبه محض ظهور نفاق ریشه کن میشود وهرکس هرطور تفکر میکند انرا ظاهر میکند-درحدیث است انسان تا زمان کهمرگ بگلو برسد میتواند توبه بکند این قانون همیشه است برای انکه دشمنان شیعه به شیعیان ومردم ضربه بزنند میگیوندهمینه که ظهور شروع شود توبه دیگرفایده ندارد واین حدیث راجعل کردند اما اقایان صیهونیست میفمیاند درحدیث شما است که اگریهودی زیرسنگ قایم شد   سنگ ندا میدهد یک فرد یهودی زیر سنگ مخفی شداست وبا انرا بکش حتماایشان احادیث ظهور مطالعه کردند ومیداند که حضرت صلواته الله علیه والسلم به امرز سرائیل میرسید یهودیان میگویند به ایست واثبات کن که شمامنجی اخرالزمان هستی ایشان میفاید ان جعبه حضرت موسی علیه السلام همراهمن است وکتاب تورات اصل دران است ویک تورات از دریاچه طربیه دراسرائیل بیرونمیاورم کهانرا درانجا مخفی کردندومطابق تورات جعبه است ونشان های دیگر یهودیان ایمان میاورند جزعد ه ای کمیکه میگویند ما میخواهیم صیهونیست باشیم وبهما این اجازهرابدهید .ایشان میفرمیاندحق چنین کاری راندارم وباحضرت واردنبرد میشوند وفرار میکنند وانگاه است هرکس هرجا قایم شد انمحله اورا اشکار میکند واین عمل فقط مخصوص یهود نیست  البته حضر مسیح علیه السلام حاک یهود که نعره میکشد من مسیح رامیکشم- میشکد هرکس با ان حضرت مخالف کند درخیبانی که حرکت میکندندامیزنداوازاین راه رفت وارد خانه ای میشو درب خانه میگوید وارداین خانه شد وارد اطاقی میشودبازندا میاید مه ساکت تاحدی ترسیدهاند وان فرد را پید میکند ومیکشد-ولی توبه واقعی وجود دارد البته میوشد حدس زد که هن.ز ان شرایط نرسیده باشد معلوم نیست که حکومت شیعه عراق ولی بنظر میرسد احتمال زیاد درشرایط امروزی است خداوند عاقبت بشریب بالخیر کند انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99