سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- سایت – شیعه-نیوز- دومقاله جالب دارد وشخصی نادانکه گویا جزو ایرانیان مقیم عراق هستند ودباره شیعه بحثهای احمقانه میکند—مقدمه -شخصی خدمت علی علیه السلام امد- وفرمود من شیعه شدم- حضرت فرمودند مژده به تو میدهم- که بدن ات را برای مشکلات وبلاها ومصبیتها چرب کنی- چرا مژده؟؟ سخت ترین کارها دردنیا تاظههور مشعشع امام الزمان علیه السلام شیعه بودن است که تقریب دنیا برعلیه او است- وبزرکترینکارها شیعه بودن است که از اسلام ناب حمایت میکند انهم درنزد باری تعالی جل جلاله الشریف دوبارمسلمانان به غرب هجوم اوردند هردوبار هجوم سخت افزاری بود که به چپاول ختم شد این بار هجوم نرم افزاری است به رهبری شیعه ایران که حضرت استادمعززشهید دکتر وایت اللهمرتضی متهری علیه السلام کهفرمودند در درلغت یمنی درحدیث منظور مردم یمن نیست مردمان پاک اندیشه ومیمون هستند- که به کمک سوریه میروند وانهاراازدست صیهونیست نجات میدهند ومقدمه جهانی شدن اسلام عزیر هستند وبخشیازانها ایرانی هستند یمینی –یعنی مبارک انسان خوش بخت اتفاقا گفتهاند انها افراد ثروتمند هم هستند—حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم برای سوریه گریان شدند- دوم د- هم درقران مجید وهم در حدیث امده است افاردی اول ادعای مسلمانی میکنند وبعد وارد شهوات نفس میشوند مداوم گناه میکنند وتوبه نمیکنند تا قلب انه بطورکلی سیاه میشود وعقل انها پنهان میشود که ضدخداوندمنان میشوند وهمه حقایقرا انکار میکننند وانرا واژگونه میکنند-درانزمان خودوفرزندان ازانها موظبت کنید وبانها هیچگونه همکاری نداشته باشید- کتب انهارانخوانید ومداوم دروغهای انها افشا کنید وهرنوع ضربه زدن به انها که موجب مفسده نشود ازاد است- امویان به این درجه رسیدند- درزمان امام باقرعلیه السلام که انهادراوج بودندولی از لحاظ نظامی ضعفهائی داشتند بیاری خدمت ام باقرعلیه السلام رسیدند که دستور جهاد صادر کن- ائمه اطهار علیهم یک شگرد داشتند یک تقیه کهمیفرمودند جهادکلی برعلیه مفسدین کارامام الزمان علیه السلام وماماموربه جهادکلی نیستیم ولی اچازه محرمانه بهحضرت زید علیه السلام دادند وبسیاریاز برداران سنی شرکت کردند وحکومت امویان متوجه شد وبه برادران سنی گفت سرانجام شیعه برنده میشود ودروز نبرد خودراکنار کشیدند فرزند برومند ایشان حضرت یحی علیه السلا م به ایران امد وبسیاری از بزرگان شیعه که بسیار کمتربودند وسنی با ایشان بیعت کردند وبزا ایشان گفت شما من را رها خواهید کرد- وایشان به شهادت رسید وانزمان کهحتی برادران زردشتیکه نیروی عظیمی بود همگی اسم فرزندان ذکور خودرا که متولدشدن یحی گذاشتند ونام زید دراعراب مشهور شد- وبعداز روی کارامدن عباسیان که یک دلیل همکاری ایرانیان بهخاطر حضرت زید علیه السلام وحضزت یحی علیه السلام بود- وابومسلم خراسانی به خدمت امام صادق علیه السلام رسید- وگفت مردم بخاطرشما بامن بیعت کردند وهمکاری کردن- شما حکومت رابپذیرید وگرنه من روسیاه خواهم شد وثروت قابل ملاحظه باخود اورده بود وتعدادزیادی نامه امام چند سئوال کرد که خیلی جالب است فرمودند مردم اگر کسی بی پول شد دست درجیب کت رفیقاش میکند که پول بردارد ویا پیران به جوانان احترتم میگذارند وایاا جوانان به پیران احتارم میگذارند ومقداریازاین قبیل بیانات کرد ابومسلم جا خورد گفت درست برعکس است امام نامه هاراسوزاند وپولها را قبول نکرد وبعد جریان دیگری دارد ابومسلم چون ارتش ایران دربغداد بود فهمیدبه راحتی میتواندمنصور دوانقی رابکشد وخلیفه شودت- ولی جاسوسان منصور جریان گفتند ومنصور ایشان طلبید وثروت قابلملاحظه داد ولباس زربفتی دارد وغیره وگفت شما کی تشریف میبرید ایشان گفت مد تی خواهم ماند وفحشی سنگین بهاو دادوچون شمشیراش را گرفته بودند گردن اش رازدند امام صادق علیه السلام بهابومسلم گفت که عراق هم همینطوراست سلامرابه شیعیان ومسلمان برسان وجریان رابگو- راینزمان قبیله زن حضرت اسماعیل علیه السلام که جریان فهمیدند گفتند سریع حمع شوید وحکومت دردست بگیرید نبردهای زیادی کردند ولی شکست خوردن وگفتند بادبه خارج برویم ونیرو جذب کنیم وجریانات بعد که متاسفانه همه انها راه انحراف رارفتند-ادامهدارد

 

ارسال شده در  توسط علی

ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99