سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- کم کم فرد به اینتجه میرسید- که نظر ان جناب پروفسورمالزی درست است- که قبلاز این اتفاقات- شهر-وهوهان چهار صد سرباز امریکایی مانور دادند وقبلاز ده روز خارج شدند واین ویوروس کرونا را منتشر کردند بدین طریق بعداز رفتن انها ان بمب میکروبی درهوا منفجر شده است- دلیل این است که بچه ها که درفاو بودند- علت شکست ما ارتش عراق نبود گرچه صدام یک میلیارد دلار از ایتالیا گرفت وتواست اب   فرات درتغیر دهد ویک ارتش قوی ایجاد کند واب بیانداز زیرپای بچه ها نبود بمب شمیائی ومیکروبی برای چشم واعصاب وتنفس به میزان زیادی زد وشصد هلی کوپتراز ناو ها ومنطقه امدند انهاراباد زدند- یکی بچه به من میگفت به مادستوردادندسریعا منطقه را ها کنید ماخواستیم مقاومت کنیم کم کم حالت تهوع واستفراغ روی داد ومابه سرعت به کنار شط رسیدم وایشت فرمودندبهاندازه ده دقیقه چشمان هیچ جای را نمیدید درهیمن موقع حملات عظیم هوائی عراق درست روی خط ساحلی کشتار میکرد وبعدکه چشمان تااندازی بهبودی پیدا کرد ما رویلباس خودمان اسم وفامیل وشهر وتلفن منزل نوشتیم که شهیدشدیم مشخص باشیم- بعد تنگی نفس پیدا کردیم و مداوم اب به چهره میزدیم .بسیاری شهید شدند وبعدیک سردرد طولانی مدت پیدا کردیم- که تمام اینموارد بایدمنسوخ میشد وضد قوانین جنگ طبق معاهده ژنو است وجنایت جنگی محسوب میشود ولی به اندازه ویروس کرونا عمل نکرد چگونه ممکن است تمام موادخوراکی دریائی وغیر دریائی دراستان عریض وطویل به اندازه ایران جمعیت دارد وهم پس از مدت دهروز متوجه شدن چنین پراکندگی دراستان بوجود بییاد این بمب میکروبی درهوا منفجر شده است – وبادانرا پراکنده است دنیا بایددرا چین حضر نمیشو چنین امری سرسری گرفت دریمن وبا وطاعون امده است باکمترین تجهیزات انرا کنترول کردند- حتما ایران یاد دراین امر دخالت گند .تحقیق کند وبه کنه جریان پی ببرند انشااله خداوندمنان مفسدین  را رسوا میکند


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99