سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات- شخصی- است- بعضی نخبگان وطنی که حقیر میخواهند غرب را دست بی اندازند- مداوم میگویند- جوان ایرانی – هویت ندارد؟؟ نمیداند درکجااست ونمیداند مقصد اوکجا است- وچگونه به ان برسد- اینان بخوبی میدانند که پیران دیگر نمیشود تغیر داد لذا روی جانان سرمایه گذاری میکنند- مدوام دم از مصادر شد ن هویت جوانان میزنند وتعریف نمیکنند کدام هویت مصادر شده است؟؟ ای منظور انها هویتی رژیم منحوس سابق ترسیم کرده بود ویا هویت فعلی جوانان غرب- وخانم ها مداوم دربوق وکرنا میکنند که نقش خانم ها در جمهوری اسلامی کم رنگ شده است  وانهم منظور ازادی فردی است- وباز نقش اعتراضی دانشچویان که درسابق بوده است امروزه وجودندارد پس شما مجبور هستید رژیم سابق تخطئه کنید ولی گاهی از تفاله های سابق برنامه دارید ایا انها استحاله پیدا کردن به اسرائیل رفتن استحاله است وباکاخ سفید امریکا درارتباط بودن یعنی استحاله—مداوم از قدرت خلاقه ودرک متعالی بحث میکنند وهیچگونه معیار دقیق انرا مشخص میکنند وبعضی غرب زده سکولار چنین تعریف میکنند- وازادی انسان بودن چون چرا شاخصه مهم تمدن میشناسند—ائمه معصومین علیه السلام به اصحاب خود فرمودند که هیچگاه مایوس نشوید وبهنزد جوانان بخصوص درشهر های بزرگ بروید وموفق میوید وبیشتر یاران حضرت مهدی علیه السلام ازجوانان هستند- به تاریخ غرب حی ضشرق یک توجه کوچکی بکنیم مثلا تمدن پروس – مجارستان بخشی از المان وبخش ی از اطریش شروع به امپرا طوری کردن – ورزاه غلط را طی کردن وجوانان خودشان فاسد کردند که امروز میشود بالاخص درکشورهای وابسته سرانجام تصمیم گرفتند برادربزرکتر برادر کوچکتر استعمار کند رسیدن به شکوه سابق توسط نابود کردن حریف تسلط برضعیف این را فتنه میگویند وسرانجام خودشان حذف شدندوهرچه دانشمندان گفتنداین راه نیست حتی انهار سربه نیست کردن وبسیار ی ا زانها فراری شدن امروز ه این فتنه یک فتنه جهان خوار است لذا نشانه اخرالزمانی است- گفتهاند که جمهوری اسلامی پول هنگفتی در ساخت شبستان حضرت زهرا علیها سلام الله درنجف هزینه میکند که میبایست درکشور خوداش انرا هزینه کند- در روایت است که بیشتر درکتب برادران سنی است سه دجال بقدرت میرسند درکشورهای مختلف حتی اسلامی از روشهای مختلف وابزارها بسیارپیچیده رای مردم گوناگون میکنند حتی اسلا م ناب را بیان میکنند ولی تبلیغات شیطانی انها شدیدتر است وعلنا اسلام ناب را عمل بیقراری ورنج .غیره وعدم نشان معرفی میکنند که مردممومن خجالت میکشندکه بگویند ما مومن هستیم ولی مردمانی پیدا میشوندتحت این تثیرات قرار نمیگیرنند ودرجهت اسلام ناب از هرنوع فداکاری دریغ نمکینند وانها زیادکشته میشوندولی به برکت خون انها- مردم بیدار میشوندوبرکات الهی نازل میشود- لذا این شخصیت های معصوم صلوات الله علیم اجمعین مشعله روشن بیداری بهستند درمقابل شخصیتهای کاغذی رنگانگ انها- در حدیث است برای مومن دستورات الهی چون دریا برای ماهی است وبرای غیر مومن مانندقفس برای پرنده است یک جوان ایرانی که دریک کارخانه معظمی درامریکا کار میکرد همه احساس پریش حالی میکردند یک متخصص اوردند فرمودن لباس خنده داربپوشید ولباس عیر معمول درست وگروه موزیک درست کنید و باز ی ورزش مختلط با خانم بالباس شنا باشندوغیره که کم کم ایرانهم به همان سمت میرفت- در دانشگاه شیراز یککنفرانس بود که بچه ها گفتند که این گوگرد زرد که پالیشگاه هاتولیدمیکنند وکنار پالیشگاه انبار میشود اولا برای خاک مضر است وبخار شود برا ی هوا مضر است وخدانکرده اتش سوزی شود اینها اتش میگیرنند خوب اینها به اسید سولفوریک ومشتقات ان تبدیل کنید فرمودن کسی حاضر اینکارنیست چون غرب زیادتولید میکند وارزان هم میفروشد گفتندمجانی به غرب بدهید گفتندکسی نمیخرد زیرا قیمت پایئن می اید- فرمودن یک راه دارد درکویرنمک انرا انبار کنیم وپوده سنگین دارد اگر امکان داشت دردریا میریختیم- بعلت عدم کش ت حتی موادغذائی استراتژیک مانندگندم زمنه های حاصلخیز بعلت پیشروی کویر وبیابان تالب جاده تبدیل ببایان شد- درحالی ژاپوی گفته بودن ماحاضر هستیم درایران سرمایه گذاری در مواد غذانی کنیم ومقداری قابل ملاحظه به شما بدهیم ومقداری هم برای خودبه ژ اپون بیریم ولی قبول نکردن ژاپون حتی درباغچه ها ودر گلدانهای بزرگ بین دیوار خانه ها وریل قطار کاشاتند وحتی گندم ساقه کوتاه تولید کردن که داخل ریل قطار میکاشتند وکوهای رسی را طبقه بندی میکردند ولوله اب میکردند وباه اندازه یکمتر گود میکردند وخاک مناسب قرار میدادندوگندم میکاشتند باوجودانکه پول خریداز غرب را داشتند- گفتندجنگ به ما یادداد وماعبرت گرفتیم ومیتواینم باتکولوژی مدرن ما یحتاج خودرابخوبی برطرف کنیم یکی از دلائل انقلاب که کم صحبت شده است اتفاقاامام الراحل عظیم الشان مفصل صحبت کرده است مسئله ابتذال است که درایران به اوج خودمیرسید- قران واحادیث بخوبی بیان میکند که هدف خلقت یشر جلب رضایت الهی است وارتقا متعالی از طریق صراط المستقیم است وگرنه کهامروزه شاهد هستیم که دعا میکنیم باران به موقع نمیاید ودرغیر موقع برف یکشبه یکمتر میشو اینها هشدارهست شما موردتوجه هستید وشما الگو بایدباشید وفریب دجالهارا نخورید-تابشریت بیدار شودانشا الله چنین خواهد شد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99