سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- هیت موسسان گذار به هیت گذار مرحله یک که شما درفکر تشکیل هیت گذار مرحله دو- باشد وبدانید یک سیر چهارفصل دارید- غذا ولباس وتجهیزات لازما وانچه برای تقویت لازم است تهیه کنید- با دعای یا رضا شاه مدد- وشعار ما بیداریم شماخواب باشید- هیت موسسان گذر- برای شما قانون اساسی که به اندازه کهکشان بلکه بیشتر به اندازه فاصله جابلقا تا جابلستا بود تبدیل به یک اقیانوس کردیم وبه دتبدیل به دریا کردیم این مجموعه یکصدهزار ویکصد بطن دریک لیوان ریختیم- نوش جان شما- این نسل جدید – نسل هفت جوش هفت خان گذشته- که- مدال کتک خورده پاساگارد با افتخار برسینه دارد- کمیته درکمتیه درکمتیه است لشگر درلشگردرلشگر است انها زندان برو نیستند بلکه ز زندان برافکن هستند- مداوم هشدار میدهد وزلزله برپا میکنند- شهر ها درمشت انان هستند جلسات انها کمتر از صدهزار نسیتند کتب امام راحل صلواته الله علیه والسلم تحریم میکنند- ما هیت درجلسات سربدران ها حضور داشتیم- انا بالقوه مصدقها بلکه بالتر- جبهات ملی بکه بالتر- ونمیشود هزاران نام را اورد- جهان را میگیرنددرظرف سی وهفت روز دنیا را رام خودمیکنند- ومدال عظمت وشکوه را از اقای ترامپمیگرنند- فرشتگان درتعب خواهندبود وبخش دشت کربلای بهشت درشگفتی بهشتی که در زمین ساختند درغبطه هستنددهان ها کوچکترازان است که اشتیاق انان را بیان کند ودرفش کاویانی بلندکنندکه یک میلیون فردی که تجاوز بناموس ملت ومردم کرده است مجازات کنند انروزگار نزدیک است

 

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98