سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جناب شخصیتی فرمودند   قران برای اعراب وبریا چهارده سال گذشته امده است وباید مثلا تصحیح ودرست شود- واشکالاتی ایشان به قران گرفته است؟ پس ایشان به معجزه قران اشکال میگیرد- که درباره ان بحث خواهم کرد- تا قیام قیامت قران کاربرد دارد- ایشان فرموده است حجاب نه چزو اصول است ونه جز فروع است- خدمت ایشان بیان کنم که حجاب جزو فروعات است- ولی بعلت انکه مسائل زیادندارد وارد فقه نشده است باتعریف و میزان کمی اطلاعات مسئله روشن میشود فقه بیشتر مسائل عبادی واجب ویامسائل حرم مطرح کرده است اواوع واقسام پیدا میکند وکمی مشکل است وباشرایط ها ی مختلف روبه میشود وگرنه الی مشا الله مسلب موجود است مثل ناخن گرفتن ونوع لباس نوع منزل ونوع دوست یابی ومسائیل زناشوئی وخانوادگی که گاهی به اسم متفرقه بیان میشده است واخیرا باتقلید از غرب که براین انموضوعات تخصص درست کردند درحال دسته بندی موضوعی شده است- وبعضی فقها منجمله حضرات نراقی علیهما سلام الله انها هم درفقه مطرح کردند حتی اخلاق باکفار وغیره-مطرح کرده اند-امروزه بحث تهاجم فرهنگی وشبی خون فرهنگی درسیاست اسلام تئسط رهبر معزز مطرح شده است بحث فضامجازی به همین نحو مطرح است حضرت امام راحل صلواته الله علیه واله والسلم – در تعریف ایشان از مساله فرهنگ بیان فرمودند—بی شک بالترین ووالاترین عنصری که موجودیت هرجامعه دخالت اساسی دارد- فرهنگ ان جامعه است اساسا فرهنگ هر جامعه-هویت وموجودیت ان جامعه را تشکیل میدهد- وبا انراف فرهنگ- هرچند جامعه ازبعد اقتصادی- سیاسی – صنعتی ونظامی را تشکیل مدهد- وبا انراف فرهنگ- هرچند جامعه ازبعد اقتصادی – سیاسی وصنعتی ونظامی قوی باشد ولی پوچ –پوک ومیان تهی است- پس هرکس انرا تشویق ترغیب وتبلیغات-کند مفسد فی الارض است-امروزه ما میبایست حقوق بشر اسلامی مطرح کنیم وحقوق بشر سازمان ملل متحد بامقایسه باحوق بشر اسلامی تجریه وتحلیل کنیم وضعف انرا مشخص کنیم- شما فرمودید درمورد ازدواج موقت وحجاب ایه نسخ دارد   وبعضی جاها که ایه نسخ ندارد بایداز بیرون به انگاه کرد- تعبیری عجیب اوردی که از دزد نباید پرسید که ایا دزدی بد است زیزا میگوید دزدی خوب است وفرمودید که نسخ ها نسخ ذاتی بوده است؟؟ اگر نسخ -نسخ ذاتی باشد- معنا ان این است خداوند منان اول فرموده است که دو بعلاوه دو میشوئ پنچ لعدمتوجه شده است که اشتباه بوده است ونسخ ذاتی کرده است فرموده است دو بعلاوه دو میشود چهار چنین نیست حکم اولیه میبایست یک شوک سخت وارد کند تا افراد ادم شوند وچون سخت بود عده ای عمل نکردند وهمه گفتند سخت است وخداوند منان انرا اسن کرد که به طریقی دیگری که ارام ترباشد افراد را ادم کند که امروزه درتعیم وتربیت روشهای موثر نرم تری بکار میگیرند درهمین غرب اپر روشهای اسانتر جواب نداد سخت تر میکند- یک مصلحت دیگری جانشین شده است- اینکه فرمودید لباس خانم ها وازدواج موقت مخصوص اعارب است وانهم اعراب چهارده قرن قبل که ذکر وفکرشن مسائل جنسی بوده است اتفاق جاهلیت ازاین لحاظ بهتر تمدن غرب است شاید شما کمتر با فضای مجازی ارتباط دارید هروز درفرانسه یک زن کشته میشود هر چهارساعت به یک زن درامریکا تجاوز میشود وغیره یک کمپین ی گ=گردهمائی بنام (منهم هم= به انگلیسی- می تو) راه افتاده است که یک خانم به ایشان باسن بال تجاوز شده است راه انداخته است که به زنانی که هرنوع بی ادبی شده استشرکت کند وطومار بنویسند وکتاب چاپ کنند ونمایندگان مجلس رازیر فشار قراردهند که جرائیم بیشتری بوجود اورند ازهمه مهمتر دنیا غرب رابخوبی بشناسد- یک اقا وخانم فرانسوی یک مصحابه از ایشان گرفتند که مخالف حجاب هستند جناب اق فرموده است- ما باحجاب مخالف هستیم- زیرا تمدن ما بهترین تمدن است وبه برابری زن ومرد معتقد است هرنوعلباس مرد میخواهدبپوشد زن هم میتواند بپوشد- قران مجید یک نکته جالب دارد وان نیست درمسائلی که ضرر دارد- ممثلا شراب میفرماید که مقداری سود دارد مثلا ده درصد سود دارد ولی نود درصد ضرر دارد- برابری زن ومرد مطلبی است که سود دارد ونود درصد ضرر دارد چر اجازه نمیدهید یکخان برهنه درخیابان حرکت کند ودر دانشگاه تدریس کند جواب میدهد که عرف قبول ندارد حضرت ایت الله الظمی علامه الدهرمرحوم جناب محمد حسین طباطبائی رحمت الله علیه فرمودند هرجا عرف اشکال میگیرد که ضرر دارد پس عقل به اینتجه رسیده است پس ضرر کلا حرام است حال بشر بفهمد ویاخداوندمنان بیان کند فرق نمیکند ولی ممکن است علت حرام الهی امروزه درک نشود ان جناب فرموده است ما مخالف حجاب هستیم دلیل نمیشود حجاب بصورت کلی ممنوع باشد-هرکس کهمیال است میتواند حجاب داشته باشد اینکه دولت میگوید که سرانجام فراسته خوداش را میبازد ومسلمان میشود حرف مفتی است وتهمت بهمردم فرانسه است که یکی از ملتهای بسیاراگاه وباسواد است- ما مسلمانان وبخصوص هربرنامه ای به انهادادیم بادل وجان عمل کردند ولی گفتند قران معجزه است وحضرت محمد صلوات الله علیه واه والسلم پیامبر است وروی ان پافشار ی میکنند پس مسائلی وجود دارد شما میبایست روی ایند دوموضوع تحقیق کنید وحقایق برای فرانسه واعراب مشخص کنید


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98