سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- به بهانه جلسه پیش کسوتها در بیت امام جمعه محترم شیراز – چند بار حضرت جنای اقای فسحت رحمت الله منرادعوت کردند ولی فراغت البال نداشتم – عجب جلسات پر باری از دست داه بودن واین دفعه خواب ماندم یک ساعت دیر رسیدم وشخصیتی اطلاعات زیادی از سفارات خانه امریکادرایران وسفارت ایران در پاریس داشت از دست دادم که بخصوص درباره شخصیتهای تاریک انزمان مانند قطب زاده وبنی صدر وغیره این دغدغه که قطب زاده مذهب اش چی بوده راازدست دادم—زمانیکه قطب زاده ریس تلویزیون شد- تلویزیون – ایشان درجائی روی یک نرده دست اش را گذاشته – برای چند خانم واقاکه خانم ها حجاب نداشتند صحبت میکند- پدرم من گفت اینفذد لبیرالیزم بهارمغانمیاورد واینامر بسیارخوب ومبارک است—همین نظر اساتید دانشگاهی برای جناب اقای بنی صدر داشتند که میزانی ایشان شهوت کلام داشت ومیخواست از صدر تاذیل شاگردان را تعلیم دهد- وبرای پدرمن مطرح بود با روحانیت ایشان چگونه برخوردی خواهد داشت- زمانی نزد یک علمابودم جریان انقلاب متاسفانه پدیده ای است بسیار نادر وبسیار پیچیده وغیر قابل پیشگوئی انسان مانند دوران کودکی است- جبهه همین طور است فرمودند همانطور حضرت علی علیه السلام میفرماید زندگی مانند درست کردن اش است که اشپز مداوم باید موادرا تکان دهد که اولا ته نگیرد ودرضمن همه مواد یکسان پخته شودولعاب بدهد اینکارا خداوندمنان مداوم میکند وا بهحال کسی ته بگیرد- سوخته وبی مصرف میشود- تعبیری از روزگار امام راحل چنین اشپزی میکند—ان جوانان وافرادپرشور سابق وپر دغدغه وپر سئوال ودارای نگرانی ها وشاهدپیروز ی ها حال ساکت وارام ونوبت نسل جدیداست که وارد معرکه روزگار شوند- یکی نگران است ودیگری دلداری میداد وان شخص خودنگران میشد شخص دیگیردلداری میداد—خیلی عجیب است درست مانندکسی یک ویروس اورا مریض کرده است کاری نمیتوادبکند جز صبر کردن وپساز مدتی خوب میشود—سرداری ید الهی رحمت الله علیه که چهارده سال باحضرت سپبهد قاسم سلیمانی بوده است فرمودند دراوائل جنگ عراق با مشوک های زمین= کرم ابریشم- وهوائی ودریائی خارک میزند وخوب ایشان جوان بوده است – هیچ اطلاعاتی درباره نبرد دریائی نداشته است در گردهمائی با حضرت سپبهد شهیدوشاهد حضرت قاسم سلیمانی رحمت الله ایشان میبیند ومقداری صحب میکند وبعد ایشان را میطلبد که در شناور ایشان فعالیت کند وایشان میفرماید کهمن انمردی که شما میخواهید من نیستم- دوتیکه کلام ایشان داشته است میفرماید فدات شم من برای گرفتن شما زانوزدم وما سوار شناور شدیم همه تشئیش داشتند که جز ایشان وفرمودندمداوم ذکر بکنید وقران بخوانید- وکم کم بعضی افراد دیگر سرپست نمی امدند وطبق قانون باید اخراج میشدند ولی هیچگاه ایشان کسی را خراج نکرد وبانفوذ کلام الرحمانی 95 درصدر برگردانند- وسوسه کار شیطان است وکاری بسیاراسان است البته روحیه شناسی قوی میخوهاهد ولی نفوذ الرحمانی ارتباط الرحمانی میخواهدمفت نمیدهد وهر انسان ارتقا پیدا کند سخت تر میشود ومداوم در جنگ میفرکیدند فدات ودست بوس هستم- وزمانیکه درجه گرفت خوب حق ایشان بود که ببالد فرمودند این درجه مال همه است وهمت شما اصل کاربود وبیش از جنگی بودن فرهنگی بودن بود- وفرمودنداین جنگ تنها به خاطراسلام نیست بخاطر ولای وولایت فقیه است- این ولایت فقیه است که دشمنان مارا بازانو دراورده است وهمین مطلب امام جمعه محترم رحمت اله علیه بیان کردند-ادامه داردارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98