سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 نگاهی به مقاله اقای باستانی از بی بی سی -!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است اقاحسین باستانی دربی بی سی درمقاله ای باعنوان ایت الله العظمی عظمت خامنه ای رحمت الله علیه- قراراست جمعه درمراسم نماز جمعه شرکت وچون از 14 بهمن - 1390- حاضر نشدند مسئله ایجاد شده است ایشان ذکر کردند که نمیشود انعظمت پیش گوئی کرد عجب؟؟ ایشان بعات پاین امردن روحیه مردم ومشکلات مردم میخواهدنوعی نرمش نشان دهد- همیشه ایشان ازمردم تمجید کرده است ایندفعه برای عظمت سلیمانی رحمت اله مسلما تمجید میکنند وبقدری ایشان بچه گانه فکر میکند که اربابان سیاست میخواهد یک جمعیت تاریخی بیاورند که ایشان احساس کمبود نکند اگراینطور است امام حسین علیه السلام بایداحساس کمبود کند اما گر برای قدرتنمائی امده باشد این مطلب میتواند دقیق باشد زیرادرمقابل گرئن کشی اقای ترامپ- بایدقدرت نمائی کرد- وحتی مومین باید احساس قدرت کنند- اماراجع سقوط هواپیما از بچه گانه فرمودند که احساس مسئولیت ایشان زیاداز حد نیست- شماجواب بدهیداین افتضاحی که درعین الاسد رخداد چرا اقایترامپ بزیر سئوال کشیده نشد-من نمیخواستم راجع هواپیبما مطلبی بنویسم- اولا تا به حال- فرانسه که جعبه سیاه انجا است حرفی نزده است برنه هواپیما نشان میدهد واثبات شده است از دو موشک یکی به سر کابین برخورد کرده است پس موشک نبو ده است یا هواپیما زده یا پهباد- اما برایندنیرو از داخل کابین است که اهن بدنه به بلاکیشیده شده است ودوموتور هواپیما سالم ومچاله شده پائین امده است- دوم تیکه اهنی فرمودند که سر موشک است این سر سالم پائین امداست ودرست بردیه شده است کل بدنه لعاب خودرا ازدست داده وسوختهاست سیاه است واین سر یک لکه سیاه دارد وبدنه ابی ان سالم به پیاین است داستان جناب کندی و نیکسون است

ارسال شده در 98/10/26:: 11:13 صبح توسط

ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98