سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-برگرفته از سایت اقتصا نیوز- وزیر امور خارجه اخیرا به عربستان رفته است- وبا خبرنگار سایت خبری سی ان ان گقتمانی داشته است- ایشان فرمودند – باید تعامل با ایران را جدی بگیریم؟ به کسانی که درسختی ها کنار مان بودند پشت نمی کنیم- ضمن تا کید بر ضرورت جدی گرفتن پیشنهاد ایران برای تعامل منطقه ای درباره باز طراحی روابط دوحه با دیگر کشور ها- تاکید کرد- ما بهخاطر رابطه با یک کشور ( ایران)تمایلی برای ایجاد سازش درباره   روابطمان با کشور های دیگرنداریم وما در باره این موضوع بسیار شفاف بوده ایم—و- به این موضوع یکجنبه اخلاقی هم افزوده میشود- وان اینکه شمارا نمیتوانید به کسانی که در زمان سختی درکنارتان بودند – پشت کنیم عربستان باوجودانکه قطر قبلا جزو ائتلاف بود همین که فهمید در نزدیکی قطر وعربستان نفت پیدا شده است انجا جزو عربستان میدانست وحتی نیروی نظامی فرستاد وبرداری خودر اثبات کرد؟؟ وکارهای مثیف دیگری کرد   نشان میداد نه سیاست اسلامی را رعایت میکند نه عرف سیاسی جهانی را امروزه ان برد جهانی خودرا ازدست داده است وتمام نیروی سیاسی خودرا برای یمن وایران هزینه میکند که شکاف هروز بین ایران ویمن باعربستان درحال عمیق شدن است- اماسیاسیت امریکا هیچگاه دراین وضعیت بحرانینبوده است باهرکشوری براساس قدرت سیاسی ومنافع بشکل خاصی عمل میکند کهفقط حس ناسیونالیستی بابرد اقتصای وجلب پرستیژ چیزی دیگرنیست وحتی اخلاق راهم راعایت نمیکند کشورهای غرب وشرق درارتباط باخاور میانه درطول تاریخ تاثیرات شگرفی گرفتند وارتش امریکا در خاور میانه منجمله قطر کودن بودن خودرا اثباتکردن وحتی بعضی سیاستمدرانهم چنین بودند ودرنتجه تاثیر غرب درخاور میانه روبه افول است هم عربستان وباند انها وهم امریکا متوجهنیستند که اسرائیل به یک تابو درخاورمیانه تبدیل شده است ومبارزه با اسرائل وامریکا درا توتم شدن است وفقط منافع روز وسپر کردن ایام برای انها مطرح است برای سربازان امریکائی بهشتی درقطر درست شده است –امریکاتصور میکند که خاورمیانه اسلامی اگر ببازد مهم نیست برنده باید امریکا باشد هنوز اسلام ومردمخاورمیانه را درکنمیکند ومسیحیتهم درخاورمیانه درحال درک عمیقتری از غرب راپیدا کردند- موضوع ترکیه بسیار حالب است کهامروز برد سیاسیا ترکیه حتی بیشتر از مصر است ومصربه سمت بیطرفی را اتخاب کرده است شان تمدنمصر به یک غلام بچه تبدیل نشود


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99