سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- نیم نگاهی به سوره العادیات- بخش دوم-به نعل اسبان که جرقه میزدند- قسم یاد شده است این نکات ریز توصیفی بسیار مهم است درشناخت دو قسم علم است یکی کلی است ودگری مصداقی است که باجزیات مشخص میشود متثال درجه معمول حرارات فرد سی وهفت درجه است بالاتر کمی مسئله ساز است اما هراندازه زیادتر شاخت اش مهم است اسبان باان سرعتی میرفتند که نعل انها حرقه میزده است دال برسرعت بسیار زیاد- بهنظر حقیر درجاده حرکت نمیکردند در کوهستان حرکت میکردند زیرا جرقه باید اهن به یک جسم سخت برخورد کند که جرقه بزند اتفاقا درمحل انها که نزدیک دامنه کوه هم بوده است تقریبا کو پایه بودند- بسیار تاتکیک جالبی است زیرا درتاکتیک هرچه قدر دشمن   احتمال ندهد بهتر است وخداوندمنان هم میفرماید درعذاب ها ازان جائی که فکر نمی کنید عذاب خواهد امد- سه عامل مهم درنبرد است – سرعت –قدرت اتش قدرت زره اول صبح امادگی بسیار کم است لذا سیپدم حمله کردند- گرد وغبار را پرا کنده کردند که نتاند تشخیص دهند اینافراد به چه منظوری به قریه نزدیک شندند حمله با تاکیتک چند محور است مثلا دومحور ویا سه محورشدند درسه ستون حمله کردند و سواره برتری برپیاده دارد طبیعی است که دفع دشمانان مهمتراز جلب افراد است حتی درزیارات امام حسین علیه السلام علمامیفرمیاند اول بعن کنید وبعد زیارت بخوانید – اول باید میکرب را زبین برد وسپ بدن را تقویت کرد-من درجائی ندیدم که حضرت علی علیه السلام با زنان وفرزندان باز کشته باشند ولی حتمادراین باره حدیث موجود است که درتفسیرنمونه امده است-ویا- احتمالا ان نبرد دیگری بوده است – خداوندمنان دشمنان خودرا سرزنش میکند که افرادناسپاس – بخیل هستند اکثر جامعه جاهلیت مشرک بودند ولی هیچونه حقی برای خداوندمنان قبول نداشتند ولی زمانی کهمحتاج میشدند وکاری ازدستبت ساخته نبود به خداوندمنلن رجوع میکردند وزمانی که رفع نیاز میشد به سمتبت میرفتند وخودرامتولی ویاطرفداربت معرفی میکردند که به مقام وپستی برسند اخیرا در بی بی سی اقای هویدا دردادگاه فرمودند که من مسلمان هستم وخود قوب خواهد اشت که ایشان به شاه بیشاز خداوندمنان نزدیکبوده است واطاعت میکرده است خود افراد اینرا اقرار میکردند که موقع نیاز به سمت خداوندمنان میروند ولی در زمانخوشی به سمت دیگرانمیرونند وبخیل هستند از قانونی که درمسائل اقتصادی 0بری نها سهمی قایلباشند سخت نارحت میشوند ودیگر مولفه خای جهالت دیگر واین عوامل کاردستشان میدهد که وارد مسائل نزاعی وجنگی شوندیکیاز شرایط مومنین انفاق است انفاق عیراز زکات است وحدیهم ندارد واجربسیارزیاددارد ریشه علت مخالفت بسیارمهم است که بچه هارا از کودکی باید پرورش داد وانگاهاشاره میکند که این افراد درظاهر اینمطالب انکار میکنند ویک بهانه که بظاهر مردم فریب استمطرح میکنند که روش اسلامی ضد علمی وضدانسانی است وبهدرجه هولناک منافق نزدیک میشوند وخداوندمنان میفرماید من ازانچه در درون سینه ها است درقیامت اشگار میشود ودردنیا هم معصومین وجاسوسان میتوانند بهان پی مببرنند در ضمن میفرماید که انها تصور میکند پنهان کردن اندیشه های خود کاری پسندیده است درحالی که اگرمریض مرضاشرا نزد دکتربیان نکند سرانجام بهلاگت میرسد بهتراست افکار ومقاصد خودرا به اولیا اله علیهم اللام الله اجمعین بیان کنند انهاراهدایت میکنند وامکانهدایت پیدا میکنند وگرنه درقیامت کاربسیار دشوار میشود- سئوال جالبی مطرح شده است – که رابطه سوگند مجاهدان   برای اثبات   اخلاق وخوی زشت انان امده است- بسیاری در مخالفت با اسلام عزیز انرا ضد عقلانی میدانند ودرحالیکه بسیاری ازعقلا انرا عقلانی میدانند- بعضی ها دین اسلام رادشوار میدانند وبعضی هاانرا بسیار اسان میدانند وغیره ناسپاسی وبخل همه کس روزی انرا تجربه میکند که چقدرزشت است – لذا خودافراد ناسپاس انرا تجربه کردند ودرک میکنندودیگر خلق وخوی انسانی هم چنین است ظالمبودن وجاهل بودن- حریص بودند کم ظریفت بودن را فرد تجربه میکند- همه این امراض روحی قابل معالجه است درمان پدیر است همینکه عقل انرا زشت بداند کافی است ولی تمرینات خاصی میخواهد که انسان انخوی را ازخود کم کم برطرف کند- و وحضرت علی علیه السلاممیرغماید خودرا کمیبزحمت بیانداز وبرخلاف ان ها عمل کند وکم کم عادت تومیشودو عظمت انسان هم درتربیت نفس خود ودیگران است که کارخدائی


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99