سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- خداوند منان دونوع صفات داردصفات اولیه وصفات ثانویه صفات اول صفات ذات میگویئم مثلا اب ذاتا بیرنگ است ومایع است وصفات ثانویه اب میتواند رنگ پذیری کند یا بخارشود ویا یخ شود دربارهشناخت صفات ورابطه اش باذات هوز کسی بهدرجهکمال نرسیدهاست حدس هائی زده میشود- کهحضرت جناب دکتر دینائی رحمت الله دراین بره کتابی سترگ دارند- اصسان هم همین طور است روح یک صفات اولیه دارد ویکسری صفات ثانویه دارد صفات اولیه که صفاتی روح است از بدو تولد تا اخر ثابت است اگرتغیر کندفرد مجنون است که به ان هویت ذاتی میگویند ولی درصفات ثانوی فرد در طول زمان ازتعادلی به تعادل دیگر میرود که درتحقیق از طفولیت به سمت رد دربچه های بخوبی روشن است ولی درسن بالا ککمی مشکل میشود مگر اثاری از خودبروز دهد عدم تعادل درصفات ثانویه دردی جانکاه برای فرد ایجاد میکندکه بخضش خارجی ممکن است که ظهوری نداشته باشد- ولی فرد را گرفتار مشکلات میکند-در ادبیات عرب برای نشان دادن درجه اهمیت غلو میکردند- نکته دیگر اگر کسی بگوید چراخداوندمنان پشه راخلق کرد- اینفرد از تمام ثوابهارا ازدست میدهد ودرعمق جهنم است جناب علامه ایت الله  طباطبائی رحمت الله هرمخلوقی ایه ای از صفات الهی استکه خداوندمنان عاشق صفات خود است بقول جنا حافظ خرام ازانم کهجهان خرم از اواست جهان خرم است زیرا خرم از خرم بودن الهی است- بحثی است که بین حضرت علامه ایتاله طباطبائی رحمت اله وعلامه استادمعزز حضرت ایت الله مرتضی مطهری رحمت اله علیه-که انسانی که مرد وخاک شد دیگر خاک است چه دهمیتی دارد مگر سمبولیک به انگاه کنیم یا میگیوند که درقبر ان فرد زنده است ویا ارتباط باان فرد  ا زطریق قبر بیشتر است ولی حضرت ایت الله طباطبائی میفرماید این خاک ان مومن است ارزش را به خاک داده است حدیث داریم کهفرد قران میخوانده است وقران درس میداده است ولی ملحد شدهاست درحهنم گلوی او زبان او نمیسوزد زیرا به ان ارزش داده است حضرت علی علیه السلام دست اش یدالله- زباناش لسان الله است به جسم خود ارزش الهی داده است- درخاک شدن جسم مبارکش کهمعلوم نیست خاک شده بشادان ارزش را ادارا است ایشان مثالی می اورد عکس رنگ روی رفته مثلا جد مادری خود کسی دارد این رنگ است پس ارزش نبیادداشته باشد ولی این رنگ مادربزرگ را نشان میدهد پس دارای ارزش زیادی دارد این خاک راخداوندمنان برای ان فرد انتخاب کرده است ولی بایدبه ان ارزش داد-مثالوعروف دیگری حضرت علی علیه السلام درجنگ ضربه ای به عمروبن عبدود زد این ربه دست بیش از تمام تمام عبادت جن وانس ازش پیدا کرد- این ازش همیشه همراه این دست است- اما درغلو درنجاست وطهارت- حضرت استادمعزز ایت اله زبرجدرحمت الله علیه فرمودند- بنظر میرسد دوعلت است یکی امکان دارد میکربی ویا ویروسی رنجاست باشد که اب به ان میرسد- رشد میکند وباید با مقداری اب انهارابیرون کرد وتاحدی هم ضعیف میشوند ولی از بین نمیرونند وضربه مختصری به بدن میزنند که بدن میتواند انرا برطرف کند ودوم یک ماده شیمیائی است که دراب باز ذمیشود مثال خوب ان اسانس است- بامقداری انسان میتوان یک استخر طعم وبوی مثلا شاه طره(تره) داد این اسانس دراب باز میشود واین ماه مضراست وهرچه ابر ریخته شود اثراش ذکم میشود- حال اگر یک قطره خون در اب کر افتاد وابرا بهم زدیم نه رنگی ماند ونه طعمی اب کر طاهر وپاک است وبایک قطره خون درلباسنماز باطل نیست همین طور درمثله شراب ولی حضرت علی علی السلام میفرمیاد که اگر یکقطره شضراب درچاه ای  افتاد وکل ابچاه درچاهدیگری ریختند تا هفتادچاه من از اب چاه هفتم نمیخورم وحتی درحدیثی دیم باان اب نان بپذنند من انرا نمیخورم این غلو برای ان است که خبثت شرابرا مشخص کند مسئله یک ساعت ازدواج موقت چننین است که اسنانراد مسئله جنسی دردمند میکند چه بسا درضمن رانندگی متوجه بعضی نکات نمیشودوتصادف میکند


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99