سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- استعداد درایرانی بلطف عنایاب الهی بسیاربالا است- اساس پیشرفت متعلق اولا انگیزه است دوم جوش وخروش مردمی است- باوجود انکه حکومت های ایرانی بعدازصفویه غالیامنحط بودند ولی جوش وخروش مردمی پیشرفتهای شگرفی داشتند تا سرکله انگلیسی ها وتزار هاشروع شد همنان چنان که استادمعزز ومجاهد وعلامه ایت الله دکتر مرتضی مطهری رحمت الله فرمود غرب وشرق ضدهم هستند ولی هردو درصد قیچی کردن اسلام هستند مانند دولبه تیغه قیچی که ضدهم است ودربریدن چیزی باهم همکاری میکنند ان زمان کاردرایران نبود ومردم یا برای کار کردن به باکو میرفتند برای کارکردن درچاه های نفت ویادر به عثمانی میرفتند- تزارها گفته بودن هرایرانی که مایل بود زبان روسی یاد بگیرد ودرس بخواند بهانه بوریه بدهید وانهارا ریس دیگران کنید سیاری ذرعلوم انسانی تادرجه دکتری خواندن درانجا روزنامه درست کردن وکتاب نو شتن وبه ایران امدندبعنوان روشنفکر مطرح شدند ودرعثمانی که درحقیقت تحت نفوذ لبیرالیسم انگلیسی بود یک لیبرالیسم مطلق یاددادند من شخصا نظر استاد مشهموردانشمند مرحوم دمتر رضویه بودن که اسلام هم لیبرالیسم باحساب وکتاب است وهمین امرعلت پیشرفت غرب است انها هم روزطنماه چاپ میردند وکتاب مینوشتند وبعنوانروشنفکر به اران امدند هردو ضد اسلام بودند- حضرت علی علیه السلام فرمودند دراین دنیا مسابقه بدهید وهرکس جلو افتادبه همان نسبت در دنیا واخرت جلو خواهد بود وعقب نیافتید وگرنه چوپ میخورید- مشکل درعقب ماندن نبود مشکل دراینجابود کهتصور میکردند بهترازایننمیشود- که کمکم بامشکلات روبرو شدن استعمار شرق وغرب کمک رد کها زطرفیت خود بهره نبرنند یکیاز پیش کسوتان اوزشوپروش شیراز جناب اقایدکتر عطائی هستند که زاده ذفول میباشند واقاع درس بهما که درسن بال زبان انگلیسی یاد گرفتند وبایکیازدانشگاه معتبر هند   دررشته تعلیم وتربیت ازدیدگاه اسلام دکتر- از طریق مکاتبه ای گرفتند ایشان تعریف کردند- که درزمن گذشته انگلستان یکنسولگری درذفول داشتند- فردی در ذفول اسوه شعر وصرب المثل بوده است- کنسول انگلیسی شروع-به تحقیق درشعر وضرب المثل دزفولی میکند- وبه یم صرب المثل نادری میرسد وپس از تحقیقات پی بتلفظ لغات ومعنای ان میبرد- انچناب اسوه را دعوت میکند که این ظرب المثل بخوان ایشان میگود من اولین بار است این ضرب المثل را مبینم تلفظ غلطی میکند جناب انگلیسی میفرماید احمق تلفظ اش این است ومعنایان چیست باز معنا غلط میفهمد باز میگوید احمثق درباره دوبچه گربه بوده است برو خانه نشین شد ان فرد با کیاست بوده فهمیده پول میرسد – ایشان با ابوتاب از اقای انگلیسی تعریف میکند وازپس ببعد جلسات شعر وضرب المثل درکنسوگری به ریاست تشکیل مشود- اما مسلما برای شناخت شعر وضرب المثل ذفولی باید تا فوق دکتری دردانشگاه اکسفورد درس خواندوچهارده سال درانجا تحقیقات کرد

 

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0
اردیبهشت 0