سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحبم-نظریات شخصی است- شخصا معتقد هستم که دروس دینی را باید حضرات معزز روحانیت تدریس کنند—واین راهم بدانیم علوم انسانی جایگاه خود را  ندارد واز مشرب اسلام وحقایق فرهنگی ما نشات نمیگرید وغربی است که بدرد غرب میخورد- غرب یک جهان دیگری است- که برای ما مانند یکفردمریخی است-انها مشکلات خودرا سعی میکند باملاک وعرف وفرهنگ خودحل کنند- به مااموختند چون درحل مسائل انسانی راه حل فرهنگ خودی نداریم به جای فرهنگ حضرت علی علیه السلام فرهنگ ابن زیاد را داشته باشیم- وشعا حضرت علی علیه السلام بدهیم—ونمیتوانیم مشکلات رابه موقع حل کنیم- فردی درظرف میوه مقداری بادمجان شلغم و لبو گذاشت گفتندچرا  چنین کردی فرمودند عریضه کم نباشد علوم ا نسانی غربی اینچنین هستند-درمترو لندن کنار یک خانوبی بودم یکسری مجلات فرانسوی داشت من فکردم فرانسوی است وتوریست است – ایشان گفت من انگلیسی هستم وتوریست نیستم وسپس ادامه داد که من متخصص تحقیقات دریک شرکت هستم- من زمانی که دراین شرکت استخدام شدم گفتم مکتب تحقیقاتی من فلان مکتب دانشگاه لندن است- ریس شرکت درفرانسه درس خوانده است ویک مکتب دیگری دارد- .اصرارداشت که یک بورس کوتاه مدت به من بدهد که به فرانسه بروم وان مکتبرا مطالعه کنم من گفتم هرگز چنین نخواهم کرد  مداوم رای تماشای برف به اطاق ما میاید وازپنچره برف را مشاهده میکند درحالیکه کاری زیاد دارد- ولی مجلات علمی فرانسوی مداوم  را به من میدهد من گاهی مطالعه میکینم ومقداری هم از ایشان سئوال میکنم ویکی از افراد به فرانسه  رفته ودوره انرادیده است به منزل ما اید دریک اطاق دربسته ما باهم مطالعه میکنمی تاپاسی ازشب وشب رادرخانه ما میخوابد وفقط گاهی شوهرمن درسازمان امنیت انگلستان کار میکند درگوشه اطاق قرار میگیرد وچون فرانسه اش بسیارقوی است به ما کمک میکند- سازمان امنیت یک اطاق خاصی برای ایشان درخانه مادرست کرد که صدابیرون نمیاورد وایشان دوستی دارد که   ناگهان نصف شب می ایدباهم کار میکنند روی یک طرح که قبلا به ما اطلاع میداند- ومن وبچه ها به یک خانه منقل میکردندو لی بعداز ساختن ان  اطاق دیگرنیاز به خارج رفت نیست وگاهی از من سئوالی درباره روش تحقیق وزبان فرانسه سئوال میکنند ومابعداز هرتحقیقات چندروز شرکت  میشوم ما را  به یک کشوردیگری   برای رفع خستگی میبرند ومن گفتم شوهرشما میپذیرد فرمودند غلط میکند که نپذیرد-من خسته هستم وایشان اضافه کارش راکم میکند وبچه ها بیشتر درمهدمیمانند وپرستار اجاره میکند – گاهی ایشان به خارج میرود وبیشتر مواقع ایشان شام درست میکند ویا ما ازخارج خریداری میکینم-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99