سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی در باره جناب حافظ- اینهمه شهد وشکر کزسخنم میریزد- اجر صبری است کزان شاخ نباتم دادند-  به نظر حقیر شاخ نبات چند وجهی است وبقول علما از چشمه مصداق خانم ایشان جوشیده است یادگری دین  وقران وفقه وسیر سلوک کردن وغلاقه به استاد خاص وفرزند که همه اینها بارنج توام است درگمای تابستان درحجره نشستن عرق ریختن ترس داشتن وغیره بایدتحمل سختی ها را کرد خانم ایشان باید هم مریض احوال باشد وپس از فوت پسرش افسرده شده باشد وترس هم داشته است واین امر باعث دلنگرانی جناب حافظ میشده است وجناب حافظ تشخیص داده است این مصداق را بیان کند البته امر عجیبی سختی دراین راه یادگیری دین پس ازمدتی شیرین میشود – درسخن مخفی شدم مانندبودر برگ گل هرکه دارد میل دیدن در سخن بیند مرا—بیان شوق چه حاجت که سوز اتش دل- توان شناخت زسوزی که د رسخن باشد- گفتم ملامت ایدگر گرد دوست گردم- والله ما رایناحبا بلا ملامه- .قوی ترین منافقین ریاکار یکی شراب خوران مادی که هستند به دروغ ادعای شعف میکنند اگر راست میگویند شراب را تنها بنوشند ودیگر صوفی نما ها درتمام ابعاد بخصوص سیاست مدارانکه ادعای شعف میکنند-نقل است در شهرستانی در زمان سابق یک جناب استوار ژاندارمری بوده است که مامور به دادگاه بوده است وحکم دادگاه اجرا میکرده استقردی به دادگاه میبرنند که قضات درباره حکم مردد بودند بین پانزده سال زندان .یا حبس ابد ایشان اصرار میکند حق اش چند بار اعدام وبعد حکم اعدام صادر میشود منسبوین به خانم اش میگویند ایشان وقتی وارد اطاق جناب میشود میبنید درشعف ملکوت است بر میگردد جنابان انگلیسی در دانشگاه انگلستان وقتیکه دانشجویان سئوال میکنند چرا انگلستان درحالت پریشانی است وبهسا به سمت پریشانی میرود جواب میدهند حدس میزنیم بعلت تمدن سنگین صنعتی البته سرمایه دارهائی فقط به سود فکر میکنند در بوجود امدن چنین حالتی دست دارند اما بقول یک دانشجوی انگلیسی علت این است که اینان از شیطان بدتر عمل میکنند زیرا شیطان فقط از کارحرام استفاده میکند واینان هم از حلال وهم از حرام داستان لورنس عربی .هتقربیا تمام سفرایانگلستان درکشورهای جهان سوم ازهمان تدابیر سود میجستند روز اخر پساز صرف مشروبا  موتور سیکلت با سرعت زیاد راند وبه موقع ترمز کرد که سرش به تابلوی که یکیاز مراکز اطلاعاتی انگلستان نشان میداد بخورد زیرا وجدان همیشه درحالت نیمه مغفول باقی میماند- نشان دیگر اینان حقه باز هستند به بیت توجه کنید- صوفی سرخوش از ین دست که کج کرد کلاه- به دوجام دگراشفته شود دستارش ان زمان حکمرانان کلاه کج میگذاشتند وچون حکم انهاصادر کرده بودند از اجرای ان خوشحال بودند وهرکس ایرادی  ویا بیانی داشت پاسخ محکم میدادند- عارف هم چنین است وفقیه هم این چنین است باچند سئوال متین که ازجا در نمی رود بلمه بر سر کیف میاید وهرکسی درمقابل حرف منطقی اشتفته شد نشان از ریاکاری او بوده است


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99