سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- چرا ایران به سمت انقلاب اسلامی امد- اقای الکس دنتورون متقد است کهانسان همیشه بین مرض ودرمان است لذا بدنبال منجی ویا طبیب میگردد- ودر مذهب عدم نجات مربوط میشود به گناه- و عدم ایمان وانسان بدنبال منجی حقیقی در دنیا است ومهب منجی هم برای دنیا اس وهم برای اخرت است گناه خارج شدن از قوانین هستی است در مذهب یکنفس شهوت طلب ودیگری شیطان است درغیر مذهب شیطان حذف میشود وجای شیطان انسان شریر مینشیند- انسان مومن از خوداش اصول وچهارچوب ندارد ذوب است درچهارده معصوم وچهارده معصوم ذوب هستد درخداوند منن حزب مال معصوم نیست مال خداودمنان است ولی انسان غیر مذهبی صاحب مکتب است وموسس حزب است ماند اقایا مارکس واقای لنین وغیره – این تصور بوجود می اید که بقول مرحوم دکتر محرری رحمت الله علیه مذهب عقب افتاده است درحالیکه احزاب غیر مذهبی همیشنه نسبت به مذهب راستین عقب هستند ولی شعارهای پرجلوه میدهد زمانمیخواهد پوچی و درست نبود انها درعمل مشخص شود وسرانجام انسان را به بازی میگیرند وسرانجام اسنان را تحقیر مکیند وسپس درزمان بیدار ی اورا یا فریب میدهد ویا سرکوب میکنند وزمانیکه شعف انها وحیله انها مشخص شد حکومت از مردم جدا میشود ودرمقاب مردم گارد میگیرد وحالت ترس ونفرت درمردم شروع میشود وکم کم مردم وارد گود مبارزه میشوند این قوانین درتمام انقلاب ها رخ داده است چهمهبی وچه غیر کذهبی ولی درغیر مذهبی بدبنال حزب هستند که مداوم خودر رابرای حل مشکلات مردم تجهیز کند- درحدیث است پس از دادن فرصت ها ونشان دادن حجت ها خداوندمنان یک مشکلات ساده ایجاد میکند ولی غیرقابل حل است فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیز است ان زمان دانه فلفل دردهانمیگذاتند وانرا میشکستند- وضعف حکومت مشخص میشود وکم کم انسانها به سمت مهب کشیده میشوند بشرطی که بتوانند درک کند که قابلیت رادارد- بیست وهشت مرداد اغاز استارت به سمت مذهب رفتن است کاملا ایرانیان تحقیر شدند وباز ی سیاسی غرب وشرق شروع شد وایرانیان دوباره بازیچه غرب وشرق شدند- انسان زمانیکه خوب وبد را شناخت که درمرحله عقلی است بدنبال ان مرحله احساسی هم پیدا میکند ومایل به تحقق خوبی است وچناچه مانعی بوجود اید سیاسی میشود وکم کم رنگمبارزه شروع میشود اینجا است کذهب از سمبل امام حسین علیه السلام یک نماد ناجی میبیند که حلال درد ها خواهدبود داروی شیمیائی تغیر میکند ولی داروی گیاه ای تغیر نمیکند زمانی کهحث عقلانی است بی طرفی امکان پذیر است وانسان عواطف رادرجهت درک عقلانی بوجود میاورد وهزینه میکند- البته میزان تحصیل کرده ها که غالبا طبقه متوسط بوجود میاورند باعث ایجاد موتور حرکتمیشود   چناچه این طبقه به مذهب میتمایل شود حرکت انقلابی شدیدتر خواهد بود ولی انها سازنده حزب نیستند وحزب الهی را وفاداری میکنند مهم این است از پایه شروع به نکاتی توجه شود که کاربرد عملی مهمی وحساس دارد وکم کم مسائل پیچیده نظری وعمیل مطرح شود که فرد شاید نتواند علت وتاثیر انرا درانزمان لمس کند که دشمنان سعی میکند انهارا طرح کند درپیاده روی اربعین به زیرکه طاق فلزی رسیدم- یک موکب ایرانیانجاچلوخورشت میداد یک خانم زائر بسته یکبار مصرف انرا به افراد میداد یکی هم به من داد ودونفر بودند بیار چهره قهوهای ویک کلاه سیاه وپیراهن قهوه ای وشلوار سیاه بهانه هم این بسته داد باهم حرکت کردیم بین این دونفر چالش بود- من به تفظ انها دقت کردم بدین نحو چینی چوچی ماچی اینچیئ- مسل است که انا بعنوان یک خبرنگار از هرکشوری بوده است امده است که این وضعیت را دریافت کند مسلم است که مسلمان نیست- ولیب فضا ارا به اینجا کشانده است چنین فضائی در قبلاز انقلاب بجود امد- نهتنها باشعار بلکه شعارها ذلمس شده بود پاسخ به دادن به این شعارها سرانجام موجب انقلاب شد-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99