سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- ظریات شخصی است-دریوتوپ داستان یک ریس مافیا یعنی از طرف مافیا کهخاندان کلمبو از معروف ترین خاندان مافیا سیسیلی است که شاخه اصلی ان درایتالیا است وشعبه مهمی در امریکادارد که در برکلین نیویورک ولاس وگاس وکالیفرنیا است عمده کارانها بنزین فروشی است درداخل امریکا وجهان بخصوص اتیالیا که سعی میکنند رقبا رااز میدان ازطریق ارزان کردن ویا کشتن یامصالحه کردن به اصطلاح قصابی کردن پیش برنند این هامخازن عظیمی دارند که تا یک میلیون لیتر ظرفیت دارد حال اقای michelfranzese-اقای میشل فرانسیز- که یکی از ریس دسته دوم مافیا بوده است که بعداز اقای الکاپون یک میلیارد ودوست میلیون دلار درسال حقوق میگرفته است- که جناب اقای کندی سیصدمیلیون دلار درسال حقوق میگرفته است طبق یک لیست که حقوقروسای مافیا چاپ شده است ایشان هیچدهم بوده است که ازنوجوانی   هفته ای دهزار دلارشروع میکند باید احتمالا ایتالیائی نژاد باشد وایشان خاطران خودرا درپاورقی یک روزنامه چاپ کرده است ویک کتاب نوشته است ایشان از نوجوانی مذهبی بوده است وپدراش قبلا ریس مافیا بوده است وایشان میخواسته است دکتر شود ولی اورا وارد این رشته کرده است وایشان فقط ریس خودرا کشته است وکسی را نکشته وکاری هم نکرده است که افرادزیر دست اش مجروح ویا زندانی شوند- امروزهبشدت مذهبی است وسایتدارد وخیریه دارد وبرای مردم درباردین مسیحیت ومافیا مجانی صحبت میکند هرگروه ای که بخواهند بدنیست ایشان رابه ایران دعوت کنیم نکته جالب این است کهبهمیزانی کهنفت به اتالیا ویاجهان میفروختیم پول کلانی ازدولت امریکا میگرفتیم دقیا نقش زنجانی رادارد- مافیای سیلیلی مقداری از خرافات مسلمان بهره برده اند-که عدد شش خوشبختی میاورد باید شش ریس داشته باشند وغیره- وشش نفری که انتخاب شدن وبه روم رفتند ودریک خانه بزرگ که شش اطاق داشت رفتند ودرانجا انگشت ایشان را بریدند وخون انرا در روی زمین ریختند این همان بیعت جاهلی عرب بوده است ودر دست ایشان مجسمه حضرت مسیح علیه السلام بر روی صلیب را در دست اش گذاشتند کهتوا بخاطر خداوندمنان ئوسرباز کلیسا هستی اقای مابن سلمان یادبگیرد ازان ششنفر فقط ایشان زنده مانده است واف بی –ای هیچگاه مثلا پدرایشان بخاطرقاچاق بنزین ویاختلاف در فروشبنزین نگرفت وهمهاش جرم اش فروش موادمخدره بوده است- بردارش دراین رشته کارکرده است ویکبارمجروح شده استویکبارهم زندانی شده است خاطرات بسیارجالب دارد که دریک رستوران مافیائی که شبانه کار میکرده است دفترایشان بوده است که افراد مخفی اورا هم حمایت میکردند وهم اورا رصد میکردندودریکخانهبزرگ صبح باسگ اش سرساعت هفت بیرون میامده است ومیدانسته اوراعدهای رصد میکنند ومیگوید این شغل یا درکهکشان هستی ویمردی وهیگاه طرحی برای زندگانی نداریمانند سرباز زندگانی میکنی وگاهی درست واردجنگ میشوی وهم بدنبال ارامش توسط معنویت هستی وهم در داخل یکمبارزه که درحالریسک هستی وامروزه ایشان درباره کسانی علا قه به کلیسا ندارند- درباره دین مسیحیت صحبت میکند-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99