سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- نیم نگاهی به دعای عرفه- این دعا اول سبک سجع ادبی امام علیه السلام بخوبی روشن میکند که درسطح یک شاعر تمام عیار است- مثال- دافع- مانع- الصانع- الواسع-البدایع- ضارع-قانع-المنافع-الجامع-الساطع-سامع-رافع کل این کلمات دریک پایگراف یعنی یک قطعه منسجم است ولی امام علیه السلام نمیخواهدبعنوان یک شاعر مطرح شود که ان زمان- تاحدی شاعرارزش معنوی خوبی نداشت- نکته مهم دیگر نشانه های یک اسوه الهی که در درجات بسیار پائین یک مومن را مشخص میکند- نتکه بسیارمهم به یک سئوال کلیدی پاسخ میدند که نشان ازیک توکل بی حد است عقل سلیم دران زمان بیان میکرد که این هفتاد دونفر وچند نفر دیگر باید بخوبی حفظ شوند نباید انهاراهزینه کرد وکوفه تنها جائی بود که امکان داشت کمکی به امام علیه السلام بکند ولی باپرونده بسیارسیاه که مداوم بعداز شهادت حصرت علیه السلام وکوچ امام حسن علیه السلام به مدینه یک روند منفی داشت درزمان معاویه علیه العنت براساس تحلیل قرانی عصر میمون هاست افرادفقط چاپلوس میتوانستند دوام بیاورند ومقلد اقای معاویه علیه العنت باشند ولی زمان یزید علیه العنت براساس فرمایش امام حسین علیه السلام عصرگرگ ها است- یاباید گرگ باشی یاگوسفندباشی که امام حسین علیه السلام هیچ کدام انها نبود- میگویند کسی نزد سعید ابوالخیر امد وگفت میخواهم کمی عارف شوم فرمودندسخت است تحمل نداری گفت انشالله پید امیگنم ئ گفت به منزل هرچه داری بفروش وانفاق کن فقط تا غروب فردا پول برای غذا داشته باشی وان پول افرادمثلاا سیلزده بده ایشان کرد ودید اتفاقی نیافتیده است خواست به نزد سعید رفت ولی باخود گفت تاعصر صبر کنم وطاقتاش طاق شد دم درب که رسید یکی پرسیدان مردی که انفاق کرد کیست کمی ائلترسید وگفت اندکی صبر کن بعدازغروب جرئت پیدا کرد ودم درب امد وگفت من میتوان انمرد را پیدا کنم انمرد گفت این طلاهابگیر به انمرد بده که مثلا مادربزرگ درانجا بود ومریض بود وگفت خداونداینمرد وضع اش راخوب کن به خانه که امد ازمرض علائمی نداشت-گفت این طلاهای منرابه اوبدهید- وایشان جریان به ابوسعید گفت وابوسعید گفت دیگر راه خودبلدمیشوی—سوم امام علیه السلام یک خودشناسی از طریق درک جزئیات ازبدو تولد تا کمال جسمی وروحی وازهمه مهمتر درک معنوی که انهم برای انسان فراهم میشود درکمال ان که امام علیه السلامهرگاه به سمت الهی می اید مانند کسی است چیزی ندارد سرتا پا فقیر ودرطلب دست اوردن ان فقط ازطریق خداوندمنان است میفرمایدهرچقدر شکرالهی بکنم برای یک چشم کافی نیست ولی برای معنویت ومعرفت منتی عظیم خداوندمنان برمن گذاشته است که شکران راهم هرگزنمیتوانم-ادا کنم با استفاده از دعای عرفه بنگارضش استادعارف ومجاهد وعالم چناب حضرت ایت الله حسین انصاریان دامت برکاته- :" خدای را سپاس که برای حکمش برگردانندهاثی (نیست)- وبرای بخشش بازدارنده ای ( نیست)- وهمانند ساخته ای (مخلوق)- ساخته هیچ سازنده ای نیست( ماننداو خلق کند)- واو سخاوتمند و وسعت بخش – است انواع مخلوقات را پدید اورده – وساخته ها را باحکمتش محکم نموده- طلیعه ها( دراغاز ساختن موجود) براو پوشیده نمی ماند- ودر ودیعه ها( زمانی که استقرار پیدا کرد ودرهستی رها شد) نزد او ضایع نمیشود- پاداش دهنده هر سازنده( عمل ذکننده) وبی نیاز کننده هر قناعت گر- ورحم کننده برهر نالان وفرو فرستنده- سود ها ونازل کننده کتاب های جامع با نور درخشان است( معنای دقیق وعلمی دارد)- او شنوده دعا ها- و- دور کننده بلاها وبلا برندها درجات است- امام علیه السلام میفرماید ما ازدشمنان خود انتقام گرفتیم او مارابه درجات بالابرد وما اور به درجات پائین جهنم بردیم-) (خداوندمنان) کوبنده گردکشان است( بیشتر بدست مومنین ودیگران)پس معبودی جز اونیست- وچیزی با اوبرابری نمی کند- وچیزی (موجودات) با او برابری نمیکند وچیز ی همانندش نیست- واوست شنوا وبینا ولطیف واگاه وبرهمه چیز توانا است- تا دعامیرسد به اینجا- اللهم اجعلنی اخشاک- خدایا چنانم کن که از توبترسم- گویا تورامیبینم وبا پرهیز گاری مرا خوشبخت-گردان وبه نافرمانیت بدبختم مکن- وخیر درقضایت را برای من اختیار کن – یعنی سرنوشت منرا درخیر وکمال قراربده-= وبه من درتقدیرت برکت بده یعنی انچه برای من تندازه گیری کرده که به من برسد داریا برکت باشد – نه تنها برایامامحسین علیه السلام برکت دارد بلکه برای بشریت برکت دارد= تا- تعجیل انچه راتو به تاخیر انداختی نخواهم یعنی کاری که خداوند میخواهد اخر( دیرتر)  به من برسد زود عجله نکنم چون زمان شرایط حکمت است-= وتاخیر انچه تو پیش انداختی میل نکنم این برعکس قبلی است- یعنی انچه خداوند منان میخوا هد زود به فرد برسد دیر طلب نکند- خدایا قرار بده- بی نیازی در ذاتم( ذات نسبت به غیرالهی کامل وغنی باشد) ویقین را دردلم- واخلاص درعملم- ونور در دیدهام بیشترنوربصیرت- منظور است- وبصیرت در دین ام ومرا به اعضایم بهره مند کن- وگوش وچشمم را دو وارث من گردان ومرا بران(کس) که به من ستم رواداشته است پیروز فرما-(گردان) ودر رابطه با او انتقفام وهدف ام رانشانم دهد وچشمم را بدین سبب روشن گردان-خدایا گرفتاری ام برطرف کن- وزشتی ام را بپوشان- وخطایم را- بیامرز- وشیطان را(ازمن) بران- ودینم( قرص ام) را اداکن- وبرایم معبودا دراخرت ( مهم تر است) ودنیا درجهای برتر قرار دهد سلام الله علی الحسین علیه السلام

 

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99