سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- یک جناب الیت در کانل خارجی بحث ها بسیار سخیفی انجام میدهد که اصلا احکام اسلام عزیز رامطالعه نکرده است من چند مقدمه بیان میکنم تا مطلب بخوبی روشن شود- درعربستان- گاهی قریه کوچکی ده نفر بودندیا ده خانواده بودند- به اینها-قوم – گفته میشد کاملا مستقل- ده نفر به بالا قبیله گفته میشد انهاهم کاملا مستقل- شهرهای بزرگ –بلد- مانند –مکه- مدینه- طائف که از اقوام مختلف تشکیل میشد به ان شعب گفته میشد که تعداد ان بسیار اندک بوده است که قبائل سنت خودشان راداشتند وازاد نسبی داشتند گاهی به هم میجنگیدند ولی کم کم به سمت یک وحدت نسبی رفتند- ودرمسائل مشکل یک گروه متفکر نظر میداد ومابقیه هم اطاعت میکردند وبه یک تقسیم اب- یک سری قوانین ویک ارتش هم رسیده بودند- درایران هخامنشیان به یک امپراطوری بزرگی رسیدند وکشورها ونژآد دریک قلمرو را ساتراپ میگفتند که همان شعب است هر ساتراپ یک مرکز یداشت که کلمه امروزی ان  استانداری است- که تعدادن-28 تا بوده است- بعداز اسلام ساتراپ ها مستقل شدن درحقیقت مانند روم- شهر- دولت شدند- ک0 به انها مملکت گفته شد—درغرب شهر دولت بود همان مملکت یا شعب- - بعدا انها جزو قلم روی به اصطلاح امت مسیحی درامدند زیر نظر جنابان پاپ بودند بعد با ابتکار انگلستان- یکی یکی جدا شدند وانهاهم از چند مملکت تشکیل میشدند که به انه پیوپل یا مردم- اسم جمع است بعد که قانون اساسی درست کردند واین پیوپل ها تشکیل ممالک المحروسه کردن به ان- نیشن گفتند که کلمه ناسونالیسم از همین نیشن گرفته شده است درایران برای انکه مطابقت با اروپا شود نام ممالک المحروسه گذاشتند که البته دولت مرکزی بسیار ضعیف بود وتنها درمملکت خود قدرت داشت وماننداروپا کم کم ایران به سمت نیشن حرکت کرد که نام کشور بخود گرفت- ومردمان تبدیل به ملت شد- مقدمه بعد اثبات شد که انسان مخلوق خداوند است پس خدا محوری است کسانی این مطلب قبول ندارند وبه انسان محوری معتقد هستند اول بایدمردم به این سمت سوق دهند وزمانی که به اکثریت رسیدند انزمان رجز بخوانند درنیشن خدا مطرح نیست یعنی خدامحوری مطرح نیست سکولار هستند نکتهاول این است که میفرمیاند انسان ازاد بدنیا میاید وازاد زندگانی میکند وازاد میمیرد پس کسی قانون اساسی فرانسه درجائی قبول ندارد درانمورد ازاد است که رای خود را اجرا کند فرض کنید یک فرانسوی مسلمان وشیعه شد وایشان از مقرارت اسلام شیعی ایران میبایست تبعیت کند ولیما معتقد هستیم خداوند اسنان را خلق میکند ولی به اوازادی داده است وبایدازادانه عبدالهی شود وعبد زندگانی کند وعبد بمیرد- ارتکازی مطلبی را من بیان کنم برادران سنی یک اشکال بسیارمهم دارند نکته این است- که خداوندمنان را-ولی میدانند- این مطلب صحیح است پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- ازخوداش درنیاورد کهمن پیامبر هستم خداوندمنان این لقب رابه ایشان داد اگرازخوداش این لقب رادرست کرده بود که قابل قبول نیست فرض نید کسی فوت کرده است یکی بیاید وبگوید من داماد شماهستم حق منرا بدهیدویامن وکلی پدرشماهستم من بایدتصمیم بگیرم اگر اولوا الامرپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرموده باشد هرکاری که خواستید بکنید پس ولی امر نه نماینده پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است نه خلیفه الهی است خداوندمنان که نگفته است ایشان خلیفه من است- ایشان ریس جمهور است انهم برای کسانی که به ایشان رای دادند جانشین تعین نشده است ولی اسلام یک اصطلاح امت واحده دارد که هنوز این اصطلاح درعرف سیاسی –جهان تعریف نشده است- اما نکته بعدفرمودند برای کفار در قلمروی اسلامی چنین است که اگر فرد مسلمان فردی کافر ذمی بکشد کشته نیشود ولی اگر فرد کافر ذمی مسلمان را بکشد کشته میشود من ایشان ارجاع میدهم به استفتاه های حضرت ایت الله العظمیناصرالمکارم دراینترنت که میفرمایند که کفار در حکوت اسلامی چهارنوع هستند سهنوع ان بیادباعدالت باانها رفتار شود ویک نوع کافر حربی است این کافرحربی مثلا کمک به اسرائیل میکند چناچه دربحثی به مقدسات اسلام توهین کرد وافرادباید جلسه راترک کنند وگاهی دیده شده است باهم گلویز میشوندوفرد کشته میشود ویاخوداش گشته میشود این راهم میتواند کافر حربی گفت مورد دیگر اکگر کافری بازنی که ادعای مسلمانیدارد ایشان را فریب داد ویاراضی کرد زنا کند ایشان هم کشته میشود حسن اسلام دراین است که بایداولا این قوانین برایکافان ذمی بیان کرده باشد ومسئله روشن باشد اهلکتاب مانندمسیحیت که عیسی علیه السلام خدا میدانند اسلام انرا شرک میداند ولی حق هیچگونه فیزیکی خاصی نبایدداشته باشد ولی ارشاد میتواند بکند ویانها مشروب میخورند وگوشت خوک میخورند وطبق سنت خوداشان ازدواج میکنند وانهادراین امرازاد هستند- امید است مقداری اقایان درک صحیحی از حقایق اسلامی داشته باشند

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99