سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-کارشناسان بدرستی تشخیص دادن که غرب یک سناریو ازپیش تعین شده بعمل دراوردند- یعنی نیاز غرب این بود-که تنشی با ایران رابوجود اورد- درحقیقت جنگخفه کردن میراث- سیاسی پیش برنده- ایران وغرب است- انگلستان باتغیر خانم ترزامی واردبحران میشود درمنطقه طرفداران ایران خفه نشدند بلکه باضربه زدن توسط پهباد از عراق هشدارلازم رابه غرب دادند- ونزدیکی سفارت امریکا موشکی به زمین خورد- یکس سلسله انتقام گیری درمنطقه شروع شد که بدنبال ان ساقط شدن پهباد امریکائی بود جریان کره شمالی وبرخورد های چین وروسیه- کاهش قرار دادهای برجام – باعث شد که کشتی ایران رادرابهای بینالمللی بدون دلیل توقیف کنند- انگلستان میدانست که توقیف کشتی ایران- بخشی از ازدیاد تنش را بوجود میاورد- انگلستان وامریکا میخواستند یک نمایش دادگاهی وحقوقی کاملی را برعلیه ایران ترتیب بدهند- ویک جنگ تمام عیار سیاسی- وباز ی با توپ اهنین را که شامل برحام ودیگر مسائل هم بشود-ترقی میزان غنی سازی هم یکی از مهمترین مسائل بود-ایران اقدام انگلستان را بیشرمانه خواند و چناچه اغنگلستان اب راه جبل طارق را شخصی کرد وحرکت مخالف استراتژی انگستان را ممونع ساخت ایران هم متقابلا بریکه هرمز را شخصی واستراتژیک برای ایران خواند وگفتند تا ماه اینده یک کشتی انگیسی را درانجا توقیف خواهیم کرد واقای ترامپ اعلان کردیک پهبادکه یکی ازناوهای مادر امریکا را نگران ومضطرب کرده است ساقط شده است- وائتلاف ایران- قدرت چانه زنی وچالش را پیدا کردند ونشان میدهد که ایران تنهانیست وقدرت چالشدارد ومیخواهد امتیاز بگیرد اقای نتانیاهو اعلام کرد من از کاراقای ترامپ حمایت نمیکنم- و- خود وارد معرکه نبرد با ایران خواهم شد- وناو انگلستان بیان کرد که انتقال کشتی انگلیسی رابه بندرعباس برخلاف مقرارات دریائی است- انگلستان بالاترین مرحله امنیتی-که به ان درجه مار کبرا گفته میشود مال ایران شیر است تشکیل داد-انگستان بیان کرد اقدام ایران یک ضربه به منافع ملی وشخصیت ملی قلمداد میشود- وایرانیا به انگلستان تفهیم کردند که قدرت عمل کردی رانداری وباید وارد دادوستد سیاسی شوی – ودارای این پیام برای بیشتر کشورهای غربی بود که برای افتخار ملی خوداش تمرکز در قدرت دریائی داده است- ومانند قدرتهای بزرذگ انچه بخواهد میتواند انجام دهد بخصوص در تنگه استراتژیک هرمز- در زمینه باید گفت که هفته قبل ناو انگلیسی مانتروز توانسته بود از میراث انگلستان بخوبی دفاع کند- ایران با هوابرد قدرت رضایت بخش خودرا نشان داد کهنشان دهد از هر جهت میتواند رضایتمندی خودرا بدست اورد- وقدرت هدایت هجوم های دریائی رامانند ناو سلطنتی انگلستان دارا است- ایران اعلان کرد کار انگپلستان دزدی دریائی بوده است وکارایران برطبق قانون بوده است- میخواهد تبلیغات هجومی واحمقانه انگلستان را تلافی کند- امروزه انگلستان میگوید مایل به ارتقا تنش نیست- گرچه بحرانی که ایران بوجود اورده است را محکوم کرده است- و

پذیرفته است این به جای ان است این داستان را مانند داستان کلاسیک ایران غرب بخوانید- زمانی که ایران بلند صحبت میکند وتهدید میکند- قدرت های غربی به گدائی از ایران برای ازخط قرمز خود دست بردارد- پایان میدهند- درحالیکه هرکس تصور میکند که وانمود میکند وموقعیت خودرابخوبی حفظ کرده است- اما روشن است که وضع ایران بهتر شده است-ادامه دارد مجله پست اورشلیم


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99