سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- نیم نگاهی به کتاب گرا نسنگ قران کریم – تالیف محقق ودانشمند جهان اسلام حضرت ایت الله جناب اقای محسن قرائتی عزیز رحمت الله علیه- سوره- بشر در طول تاریخ مداوم دنبال پیش گوئی وپیش بینی – رمز استخاره برای همین موضوع است- فرانسویان درباره کشورهای مستعمره انگلستان بسیارخوب عمل کردند وانگلیسی بر ای مستعمره فرانسویان خوب عمل کردند- یک انگلیسی به مراکش روی موضوعات خاصی تحقیق کرده است فیلم ان را بفارسی درایران ویک چند تائی درلندن دیدم- انکه درفارسی دیدم خانمی را تعقیب میکرد که به مسجد میرود وباز میگیردد اچازه بیشاز نماز خواندن نمیدادند واستخاره ممنوع   است ایشان به کوچه خوداش می اید روی خاک می نشنید سنگی ریز های بصورت خاص میچیند فکری میکند ودباره سنگریره هارا به صورت دیگری میچیند وفکری میکد وجمع میکند وبه همین روش ادامه میدهد ایشان این سنگریزه ها بای این خانم ودیگران مقدس است خوب ایشان ودیگران مسلمان هستند سنگریزه که نمیتواند مقدس باشد مگر اسم الهی داشته باشد- بسیاری به ایشان معتقد هستند واین خانم یک جذابیت معنوی دارد که غربیان به ان کاریزما میگویند بیان میکند که راه منطقی که بسته شود این را ها باز میشد- واین راه اشکالی از طرف حکومت ندارد؟؟ نتجه میگیرم طاغوت به خداوندمنان معتقد نیست وبه مین علت خداوند منان در سورنبا میفرمیاد ما برای طاغوتیان مقصدی درنظر گرفته ایم وجائی کلکه مرصاد محلی است که شکار میشود به تله اندخت یعنی روزی طاغوتیان به تله میفتند جمله جالب کلا سیعلمون- یعنی ان علمی که بیان میکند غلط است تکام گروهگ سیاسی مبتذل بیسواد انور اب به براندازی رسیدند- ومادی گری –قران میفرماید یک نام قیامت یوم الجمع است روزیکه همه جمع میشوند این معنا بسیار گسترده است وجالب است انسان وفرشته وجن باهم جمع میشوند که اندکی از ان درزمان ظهور امام الزمان علیه السلام رخ میدهد وخداوند میفرماد برای نشان دادن اسانی کار- حضرت صور اسرافیل علیه السلام فقط یک شیپور میزند زمانی دراتش بودیم برای رژه بیست وهشت مرداد دوماه تمرین میکردیم هردوساعات نیم ساعت استراحت میدادند به ما انگور میدادند ولی بچه ازفزوشگاه هرچه خواستند میخریند یک شیپور تفرقه میزدند ویک شیپور جمع میزدنمعلوم میشود ذرات بدند هوشیار میشوند با شیپور جمع مانند سربازان باهم تماس میگرنندودرابی که روان میشود که اب خاصی باید باشدهمدیگر پیدا میکند وانسان ویا جن را بوجود میاورند ولی افراد مشرکین هماچنان برعلم غلط خود پافشاری میکنند وخداوند منان میفماید بدنیال علم مثبت بوید ومطلبرا درک خواهید کرد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99