سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- من واقعا از الیت هائی ماند جناب دکتراجودانی تعجب میکنم- گرجه در رشته جامعه شناسی به گرد ایشان هم نمیرسم ولی استدلال جامعه شناسی صحیح نمیدانم – ایشان بخوبی میدانندکه ذهنیت انسان امروز محصوا دی-ان –ا-نیست چون اختلافات بیش از یکنواختی است ایشان میفرماید انقلاب ایران در جزو انقلابهای جهانی نیست منحصربفرد است تمام انقلاب ها منحصربفرد است که من وارد بحث نمیشوم – میفرمایددرانقلاب ایران اخوند وطرفدارن اخوند زخم خورده بودند- درتمام انقلابات زخم خوردگان انقلاب میکنند کسب قدرت برای تمام انقلابات است ولی هدف وجهت مهم است وهرکدام برای طرفدارن خود واستراتژی خود ازقدرت سود میجویند شما درقران مجید وفقه اسلامی جز درمباحات جائی برای دمکراتیک خداوندمنان قرارداده قرارداده است وان مبباحات بقول طلبه فاضلی با زنچیرمحدودهارا تنگ کرده است مثلااسراف نباشد وعدالت خدشه پیدا نکند – -من یک معلم تاریخ وجغرافیائی درسطح راهنمائی سابق داشتم که بسیارمودب وساکت وبسیار باسواد هم انگلیسی بلد بود وهم فرانسه ایشان من نمی دانستم که درکنار پاساژ سینما متروی سابق- یک مغازه کوچک لوازم ارایشی داشت یک روز یکی بچه های هم کلاسی بسیارثروتمند وپدراش مدتی ریس دانشگا شیراز بود بهمن گفت ایشان چنین مغازه ای دارد – ولی به مغازه اش نرو- یک روز من دل به دریا زدم ورفتم داخل کوچه کوچگ که ته ان سینما مترو بود از یک مغازه دست راستی پارچه فروشی بودیک جوان داش مسلک بسیار زیبا روی چهار شانه ایستاده بود من از ایشان پرسیدم مغازه فلانی کجا است؟؟ فرمودنداین پدرسوخته – این مغازه ربرو است- صاحب مغازره گفت این حرف نزن شایدایشان شاگردباشد دوست اش گفت-که توهم پارچه گران میاوری – ایشان گفت هرگز اینطور نیست کمی گران تر است میخواهی پارچه بیاورم متری از پنچ هزار دلار بیشترباشد-که دریان شهرفقط پنچاه نفر قدرت خریدداشته باشند ولی من چنین نمی کنم ومن وارد مغازه شدم ایشان کرم داشت از باظرف کوچک از سی پنچ تومان تا دویست تومان وکاتوگی اشت فرانسوی وانگلیسی که عکس کارخانجات ان دران بود مثلا فرانسه وهرکدام که میخواستید که مثلا قیم ان پانصدتومان بودبرق اسا میاورد واین کرم ها بصورت زده بد شادبی جوان وسرخی صورت درسن بالا بود من به ایشان گفتم خوب بود شما- کرم ارزانتر- ایشان فرمودندان کرم ها فراوان درشهر است درحقیقت من برای عده ای خاصی میاورمهم مغازه کوچک است وهم برای سر گرمی  میاورم وگفت فلانی من مدتی اول داروسازی خواندم وبعد رها کردم ساختاین کرم ها از گیاهان ومواد طبیعی وکمی هم شیمیائی است ماه چیز مهمی تولید نیمکنیم اقلا روی این کرم ها وعطرها متمرکز شویم که پول خوبی دارد- شما به چهره ملکه انگستان نگاه کنید متوجه میشوید- درغرب ازادی است ولی دراسلام برای همین موضوع دستور دارد که یک سری احمق- فورا میگیند که اقتصادغربی بهترین جواب را میدهد سالی دوماه ایشان به غرب میرفت وانتخاب میکرد- جناب میفرماید شاه استراتژی نداشت واصلا استراتژی درک نمیکرد حتی استراتژی شاهنشاهی ایران- نمیدانست منظور نکات مثبت شاهنشاهی ایران دروغ بسیاربزرگی است خوب هم شاه میدانست وهم غرب میداستند که بحث اش قبهماند ولی نمیخواستند به ان عمل کنند-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99