سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- امریکا ادعا کرده است این پهباد بهترین پهباد دنیا است اولا قابل اثبات نیست- دوم فرمودند قیمت ان 120 میلیون دلار است انهم ازجهتی دروغ مسلم است بیشاز بیست وپنچ میلیون هم نیست زمانی که من در سربازی وظیفه دربخش مقدماتی درلشگرگ بودم تعدد زیادی تحصیل کرده کشورهای غربی بودند درشته های مختلف که اینان یابرای درایران ماندن امده بدند وبرای کار کردن نیاز به سربازی رفتن داشتن وی برای مدتی کوتاه درایران باشند – امکانداشتبرای همیشه مقیم غرب شوند ویا ششماه درغرب وششماه درایران باشند یکیازاین اقایان دکتری دریک رشته های فنی از دانشگاه بسیارمعتبر مانند – ما-ای- تی -گرفته بود ایشان فرمودند یک روزخانمی واردکلاس شد وگفت این کیت ویا پکیچ که تصور ایشان این بود که دانشجویان ان دانشگاه ساخته بودندکه کاربرد ان درهواپیمای های جنگی امریکا بود فرمودن قیمت این 35 دلار است هوش ار سر دانشجویان رفتکه چه خبرا ست؟؟ دوازده دلار ویا پانزده دلار باید انربفروشید انزمان شوروی همین را ده دلار میفروشد چه خبر است؟؟ خانم رفت- بعدمن توجه شدم درایران همانرا 50 دلار فروختند وحال رسیده است به150دلار ایشان گفت وفقط یک جنبه مثبت داد چون جهان سوم که تولید علم ندارد وکشور دیگر روی بخشی کارگسترده کار نمیکند وفقط امریکا است پیشرفت جهان برکول اواستکه چهل میلیون دانشمند تحقیقاتی دارد وکشور های دیگر بایدحق سهم به امریکا بدهند بیش از هشتاد درصد ان پهباد قبلا حل شده است یک روش نقاشی بخصوص اروپا است فرض کنید یک نقاشیبسار مهم مال صدسال پیش باشد یک نقاش ان تصور که یک همسر شاه دریک اطاق مجلل که ازپنچره ای بیرون مشخص است دریک لباس نیمه برهنه روی تخت نشسته است اینبار چون رنگ قرمز بهتری ورنگ بدن نما بهتری است وموها بارنگ سیاهبهتری است واطاق رابزرگترمیکند ودرایوان گلاهای درگلدان بسیار شیک تر گل سرخ قرار میدهدویکندیمه یاخدمتکار زن انهم بسیار جالب دارد اب میوه میاوردانراتزئین میکند= این پهباد همین است- امابرای چه منظوری ای پهباد چهارصبح بکاربردن برای عکس گیری از مرگر نیروی دریائی که قایق ها ازانها عکس بگیرنند وکه بعدافتوشاپ کنند اینها تصور میکردند نمونه موشک ها ورادارها همان است که در رژه نشان دادند که حداگثرمثلا بیست وپنچ هزارپا بالتر نمیرفته است واین پهباد درچهل وپنچ هزارپا بوده است- ودرضم یک مین دریائی دیگر دراب نزدیک جاسک پیدا کنند- قبلا مینهای دریائی که بسیار جالب بوددربسیاری از فیلم جنگ جهانی دوم این مینهای دریائی بوده است- این مین بسیار بزرگ بودند ودر کره روی بودند وروی انها هزران تیرک کوچه کل گل قاصدک مانندتوپ های که برای په های درست میکنند که پرتاب میگنند واین توپخای روی یک راکت میجسبد توسط همان تیرک های که سرانها یکنوع پلاستیک است این مین ها بصورت سه ضلعی مثلث یک ظلع ان همین مین است وسصردو ظلع دیگر یک گوئی است دراب فرورفته است ودیده نمیشود واین مین را درجائی ثابت میکند وکمی ازان بیرون ازاب است بین اظلاع سیم است کشتی که  وارد این مثلث شود سیم دورپروانه گشتی قرارمیگرد ومیجرخد وبسرعت مین رابه سمت جذب میکند دریک زمان کوتاه وبشدت به بدنه کشتی میخورد وهرکدام ازاین تیرک ها وصل به دینامیت است کمی فرور رو منفجر میشود دوراه وجود دارد راه اول فردی خودرا به دریا میاندازد وجلوی اور اسد میکند ومین منفجر میشود ودیگری تگ تیرانداز بسیار ماهر که سریکی از تیرک را میزند وبعدا این مین ها برای انکه حمل ونقل انها ایمن باشد یک   گیره چرخان داشتند کهدرنوک بود اگرانرا شل میکردند مین خنثی میشد که کاری سخت بود- مین جدید ایران بصورت مخرو ط ناقص است ازجنس المونیوم که با یک ماده سبز رنگ یاخاکستری رنگ ترکیب شده است که سبز است یاخاکستری که رنگ تقریبا اب دریا است اول سازمان بنام سازمانمرکز نظامی امریکا ادعا کرد این مین شناور بوداست درحالیه طبق قواعد فیزیک این مین به ته دریامیرفته است وبعدا گفتند باس.راخی که درکشتی درست کردن با میخی انرا وصل کردند وبعد گفتند زمانی کتی ایساده بودوافراد خارج میکردنداین کار کردند که کشتیرا منفجر کنند ولی بعدا مثلا رای عوض شد رفتندانراباز کردند این کشتی ها ازایران بارگیری نکرده بودند هیچ کدام ازاین رای ها قابل قبول نیست وفقط برای فتوشاپ میخواستند سوسوژ درست کنند اخیرا نمونه انرا بیان میکنند- امریکا عکسی از مرکز اتمی کره شمالی نشان داد که وسط جنگ یک ساختمان بسیار بادودکش با اپارتمان ها مثلا دوطبقه ای همچنین وهم روسیه گفتند این ساختمان قبلی مرکز اتمی کره شمالی بوده است نمایندگان امریکا رفتند ودرانجا دوکشرا کره شمالی تخریب کرد که دیگراین مرکز ک رائی نداشت واکنون خودما نمیدانیم مرکز اصلی کجا است هرچه علم پیش رود ظاهرساختمان کوچکتر میشود امریکائی گفتند میزان تشعشات این مرکز همچنان نشان میدهد درانجا فعالیت ازنو سر گرفته است- جواب دادند کهمراز قلابی وجودارد که بادستگاهی چنین تشعشاتی تولد میکند وخودما انجارا رصد کردیم بندرت کسی رفت امد میکند فوق اش برای طرح ریزی موشکهای بالستیک باشد ومراکز جدید بشدت در داخل جنگل ها استتار شده است- اقای ترامپ بدنبال یک لقمه چر وچلیی هرروزمیگرد که بگوید من فعال هستم تخمه نمیشکنم وبخوبی دنیا را رصد میکنم وکمتراز تک قطب جهانی خودم قبول ندارد واز مه مهمتر تنها کاری درتاری امریکاجواب مساعداست ازادی واقتصاد وجنگاوری وتک قطبی بودن است که همان جنگ سرد سابق است فرهنگ امریکا وتبلغات امریکا به نحوی همهرا دشمن امریکا تصویر سازی میکند کهامریکا یکتنه باید با دنیا بجنگند وان زمان تمام اهرم ها در دست ریس حجمور است وهمه مطیع میشوند کهنوچه ایشان جناب اسرائیل همین نقشرا درخاور میانه بازی میکند

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99