سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-یک جناب سروانی ازامریکا امد به مرکز زرهی – ایشان تنها فردی بود از امریکا لیسانس نظامی در طرح ریزی تاکتیکی از دسته تا ارتش خوانده بود مثلا بیست توع دسته میشناخت برای اهداف خاص ایشان یکنابغه بود که رشته ریاضی خوانده بود درتمام دوران نمره ایشان بیست بوده است پدرش تیمسار بود انزمان فرزندانی که پدرشان نظامی بودند وضعیت بهتری پیدا مرکدند بخصوص پدراش تیمسارباشد – پدرایشان همین مطلب را گفته بود از موقعیت من استفاده کند کمی هم علاقمند به نظامی بود- دوستانش خیلی تعجب کردند که ایشان به اتش رفت- مدتی کم در مرکز زرهی بود وبعد رفت غالبان به گارد جاویدان میرفتندولی تصور میکنم به امریکا باز گشت زمانی که به ایران میخواست باید به اوگفته بودند یک دفتر بزن و درطرح بنویس روزی باید یک میلیارد دلار درامد داشته باشی من تصور کردم که منظور انها یک میلیاردتومان ومطلب گفتم وایشان فرمودند-خیر یک میلیارد دلار است وایشان گفته بوده است- کسی من را نمیشناسد انها گفتند بودند که شما دفتر بزن ببین چه کسانی میایند؟؟ دنیا امروز این است اگرتهران روز ی تجارت اش یک میلیارد دلارباشد هنری نکرده است ولی بااین شرایطی که داریم اوج هنر ما است یک کانال فارسی خارجی میفرماید روزی بیست میلیون دلاراز افغانستان به ایران میرود مابقه ایه را نمیخواند- جوانی افغانی بیان میکند کهدرافغنستان هیچ کاری نمیشود همه کارها سنتی مملو است واز روستاها مداوم به شهرهاهجوم میاورند و ودرشهرها هم کاری نیست منخواستم دست فروش فروش شومصدتا جا نرفتم اجازه ندادند به سختی گفتندبه تو اجازه میدهیم ولی باید هفتادهزاردلار پول دربانک داشته باشد من بیست هزاردلار داشتم وبانگ فرمودند نمیشود به شما پنجاه هزار دلار وام بدهیم مقرارات بسیارسخت است- افغانستانی به همه شغل نیازدارد-از مرغداردی ودام داری کشاورزی مدرن وغیره وهمین علت است که افرادبه طالبان وداعش میرونند که پولی گیربیاروند همین منظوروهدف هم غرب میخواهدبه انها مداوم دلار تزریق میکند- ویاانکه مردم افغانستان وبال کشورهای همسایه شوند ایشان بیستهزار دلار رابه ایران میاورد وجنس میخرد ومیرود به شرکت هامیفروشد-دلالی درمجموع سود قابل ملاحظه بدست میاورد وبهراحتی پول افغانی به دلارتبدیل میشود چرا دلار زیاد است برای انکه غرب بگوید ما دلار زیادی دادیم ولی کشور درحالت مصرفی نگه میدارد این دلار تولیدمرغ نمیشود تراکتور نمیشود قلا یک تاکیتک زده بود یک دوره زبان انگلیس یتوسط امریکائی بسیار گران یادمیدادند وفرد مقداری با دلار به امریکا بعنوانتوریستی میرفت وبعداز مدت کمی کار میکرد- پلیس ایشان را میگرفت وبه افغانستان عودت میداد دوباره ایشان کلاس میرفت وپولی جمع میکرد به امریکا میررفت باز همین سکهرا میزدندوایشان بامقداری خرید باز میگشت ول باید بدانند کهمردم عیال خدوند منان هستندمقداری برای از سادهلوحی وبی قیدی ونفهمی خارج شوند غرب میتواندیکتازی کند ویک دفعه که انسان مات ومبهوت میشود کاری کارستان میکند کهانزما از غضب انگشتان خودرگاز میگیرند این روش همه زمانی نخواهدبود وبه جای امریکا حال به ایران میایند


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99