سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-در طول تاریخ تا امروز این حس ناسیونالیست که بیشتر جنبه مخرب دارد تا سازندگی – ومتاسفانه غرب نادان وشرق کم تجربه یا ازروی عمد ویاازروی ناچاری اب به اسیاب ان میریزند بیجهت نیست که تمام پیامبران اعظام صلواته الله علیهم از پیامبر اخرالزمان تمجید وتعریف کر دند وحتی خودرا درحد شاگر بودن ان عظمت هانمیدانستند وبیان میکردند که اگر ما درانزمان باشیم تابع انان خواهیم بود ولی این مسائل بشریت به هیچ میگیرد ومتاسفانه غرب وشرق تا حدمشعل ناسونالیست فروزان میکند وانرادرجهان سوم توسعه میدهند پان ایرانیسم – پان ترکیسم پان عربسیم بیان خلیج عربی کهمدتها جناب اقای ناصر اناقبول نداشت به خلیج الفارسی ویا بحرفارسی مکاتبه میکرد ولی بعدا به گروه خلیچ العربی پیوست ودلیلاش راهم بیان نکرد شاید دردرون مصر امت فریب خورد- درحالیکه پیامبر اکرم صلواته الله واله والسلم فرمودند هرچه میتوانید از اقوام بسیاردورازدواج کنید زیرا هرنژادی یکسری بر تری خاص دارد همین ناسیونالیست قومی باعث ضربه شدید به قوم یهود زد ویک علت عدم پذیرش افرادی مانند فرعون همین ناسیونالیست بود- وامروز با بیان هلال شیعی حس ناسیونالیست راتزریق میکنند که کلا به رهبری وچپاول ایرانیان منتهی میشود عدم پذیرفتن حضرت علی علیه السلام بعلت ازبین رفنن قهرمانهای زمان عربستان است وحس ناسیونالیستی – درهر کشوری یک عده حال درست ویانباشد قهرمان میشوند شکست انها امکان پذیرنیست من دراداره بودم- قبلا بحث بود ریس سپاه میخواهدتغیر کند سه نفری ملت کاندید کرده بودند من برای کاری از اداره بیرون رفته بودم وبر گشتم دیدم در سرسرا افرادی زیادی جمع شدن ویک سری تابلو های که بچه های بسیچی کشیدن کناردیوار است وتعدادبچه های بسیجی با لباس بسیچی کنار انها ایستادند وکیسری لفرادی من نمیدانستم مال کدام اروگان هستند فکر میکنم یا ازتهرابودندویا متعلق بهه استانداری ویک جوان بسیار زیبارروی وبالباس شخصی بسیارهنرمندانه وخنده رودارد به حرف جوانان گوش میکنم راه من باز کردن ومن بهیکاقای قدبلندی کنار ایستاده بود پریدم چه خبر- فرمودند ریس سپاه عوض شده این جناب هستند ودم گوش من گفتنداز اصفهان هستند ومن گفتم کدام از سه نفر بودند- شاید ایشان فکرکرد من ناسیونالیست هستم جمله معروف اقای مصدق فرمودند از فارس مردبرنخاست؟؟ من کریز کردمو درخودم فرورفتم گرچه همه مار مقداری دریان موارد چون تجربه قبلی نداشتیم کمی خلاف فهم ودرک است من به نزد ایشان رفتم وتبریک گفتم وگفتم یک نکته خدمت شما میخواهم بگویم وان ایست است درجبهه تحصیل کرده دانشگاهی بسیارکم است؟؟ ایاشن درگوش من فرمودند دستوراز بالا است- گرچه بعدا هماز شیراز وهم ازجهرم تانجا که من اطلاع دارم افرادی از سپاه به تهرا ن رفتند اگرقراراست اینچین باشد بایدهمه مراجع ازتهران باشندگرچه مردم متاسفانه درانزمان توجه ای به این نوعمسائل نداشتند درضمن این مطلب توسد روحانیت معزز خوب جا افتاده بوده است که هرکس شابستگی دارد دارد بایدبه رهبری برسد من یک مدتی  دربحث های فقهی ایشان خدمت حضرت عظمت ایت الله کرامت الله ملک الحسینی رحمت الله علیه میرسیدم ایشان دربحث فقهی یم مرجع بر مرجع دیگری برتری میداد وایشان مثلا دریک مسئله نمازر بحث میکردند این جناب بهتر از جناب دیگری وارد غور شدن چنیدن نکته اورد وکمی هم برای من اشاراتی داشت وقتیکه درس تمام شد دوتاتفسیر قرانی بیرون کشید وفرمودن حجم ایندوکتاب را ملاحظه کن- خانمی بنام شادی صدرا که حقوق دان است حال درغرب بقول قران بازی درست میکند- به سه نکته من اشاره میکنم- در روانشناسی اثبات شده است- که خانم ها تا سن دوم دبیرستان- داری جنب وچوش زیای هستند وبقول خارجیان ماجرا جو ولی کم کم به حالتی بر میگردندکه درایران بنام مرحله خانمی گفته میشود وم متین وساکت هستند وباوقار وبیشتر درباره محیط خوصی خود ودرابطه بامسائلیکه بان درگیر هستند میپردازند ونوع شجاعت که یک صفت ممدوح ومهم   است دارا هستند بهترین نمون که مردان هم به گرد ان نمیرسند حضرت فاطمه سلام الله علیها وحضرت زینب کبری سلام الله علیها است واگرجوانان چه دختر وچه پسر تحت تربیت واقع نشوند انچان سرورکائنات صلواته الهعلیه واله والسلم فرمودند جوتنی شبعهای از جنون است ولی درمردان تاسن سی وپنچ سالگی دراین جنون هستند وکم کم ماجراوگئی انان تاحدی راه منطقی را طی میکند واین کته درغرب سخت موردتوجه سیاست مدران است که رای بیاورند ایشان فرمودند روح مجراجوئی مداوم درمن رشد بسیارزیادی کرد وهنوز هم رشد میکند که دست پسران از پشت ایاشن بسته است ومردان بیشتر درسطح جهانی میخواهند فکر کنند وماجراجوئی داشته باشند در فکر حل مشکلات به اصطلاح تکنولوژیکی مردان بیشتر علاقه دارند تا خانم ها همین مطلب حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر رحمت اللهعلیه فرموده است دست مردان درکارهی خصوصی باز کنید انها ازراه بسیار خطرناک احتیاجات مردم لرطرف میکنند وانچه نیازمردم است ابداع واختراع میکنند این مطلب سرچشمه گرفتن ازهمان روح ماجراجوئی است- درغرب بعلت مشکلات زیاد بخصوص درامریکاسعی میکردند زنان هم پای مردان جنگی باشندذ وجدی باشندوماجراجو باشند نیاز بود درارو پا بعدازانکه مقداری به توانمندی رسیدند تاحدی این روح ماجراجوئی زنان کم شد وجدی بودن باسکسی بودن ومقداری لطافت ترکیب شد ولی هنوز اثار رومی بودن دارد- شرم وحیا وعفاف باشجاعت داشتن منافات وتضادندارد ولی درغرب اندورا متضادهم میدانند- یک عکسی از این خانم شادی در غرب من دیدم پشت تریبون است وسرش مانند سزبازان المانی که ازرومی گرفته شده است زده ولباس دامن بالای زانو وتوصر کرده است که هم امریکائی ها وهم ایرانی هارا مجذوب میکند کههیچ کدام مجذوبنکرد وبعدبه لاباس تاحدی ایرانی وبابیان ایرانی وتاحدی لطافت ایرانی باز گشت- انتخاب ایشان ازجهتی درست است چهاز لحاظ فیزیک بدنی وچهره وطرز بیان وظرافتهائی که به بدن وصورت وخنده خاص خیلی مقدمات هنری دارد پیری ارتیست است وتاحدزیادی میتواندجوانان را جذب کند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی